| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1034) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) wskazanie, czy adresaci zamierzonej pomocy to mikroprzedsiębiorcy, mali czy średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 800/2008”;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1558), w jakim pomoc ma być udzielana;”,

c) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) w przypadku programu pomocowego wymagającego notyfikacji Komisji, informacje o wpływie pomocy na konkurencję, w tym opis rynków produktowych, na które pomoc może mieć znaczący wpływ, struktury i dynamiki tych rynków oraz informacje o wpływie na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w tym informacje o skutkach handlowych przesunięcia obrotu handlowego i lokalizacji działalności gospodarczej – jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do pomocy publicznej nie stanowią wyraźnej podstawy prawnej zatwierdzenia pomocy przez Komisję oraz jeżeli podanie informacji o wpływie pomocy na konkurencję oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi nie jest wymagane zgodnie z § 4.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona;”,

b) pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:

„20) klasę rodzaju działalności podmiotu ubiegającego się o pomoc określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489);

21) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc to mikroprzedsiębiorca, mały czy średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008, oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w tym załączniku;”,

c) w pkt 22 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) strukturę sprzedaży na rynek krajowy, rynek Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,”,

d) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) w przypadku pomocy indywidualnej wymagającej indywidualnej notyfikacji Komisji, informacje o wpływie pomocy na konkurencję, w tym opis rynków produktowych, na które pomoc może mieć znaczący wpływ, struktury i dynamiki tych rynków oraz przybliżony udział podmiotu ubiegającego się o pomoc w tym rynku, oraz informacje o wpływie na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w tym informacje o skutkach handlowych przesunięcia obrotu handlowego i lokalizacji działalności gospodarczej – jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do pomocy publicznej nie stanowią wyraźnej podstawy prawnej zatwierdzenia pomocy przez Komisję oraz jeżeli podanie informacji o wpływie pomocy na konkurencję oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi nie jest wymagane zgodnie z § 4.”;

3) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej szkoleniowej;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej przeznaczonej dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia – w przypadku pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka;”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia – w przypadku pomocy dla kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych;”,

d) uchyla się pkt 14 i 15;

4) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie:

„Załącznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ INWESTYCYJNEJ I NA ZATRUDNIENIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POMOCY NA USŁUGI DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ UDZIAŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W TARGACH

W przypadku pomocy horyzontalnej inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach, należy podać:

1) informacje określone w części III.1 pkt 1–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.1 pkt 2.4 tego załącznika;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w przypadku pomocy na zatrudnienie udzielanej jako pomoc indywidualna.

Załącznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ SZKOLENIOWEJ

1. W przypadku pomocy horyzontalnej szkoleniowej, należy podać informacje określone w części III.2 pkt 1–5, 8–14, 19–27, 35 i 36 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy indywidualnej, należy ponadto podać informacje określone w części III.2 pkt 6, 7, 15–18 i 28–34 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ PRZEZNACZONEJ DLA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku pomocy horyzontalnej przeznaczonej dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, należy podać:

1) informacje określone w części III.3 pkt 1–3, 5–15, 17–21 i 31–33 załącznika I do rozporządzenia Komisji;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz informacje określone w części III.3 pkt 4, 16 i 22–30 załącznika I do rozporządzenia Komisji – w przypadku pomocy indywidualnej.

Załącznik nr 4

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.6.A pkt 1–6 i 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku projektu pomocy indywidualnej, należy podać informacje określone w części III.6.B pkt 1–6, 9 i 12 załącznika I do rozporządzenia Komisji.”;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.7.A pkt 1–5 załącznika I do rozporządzenia Komisji.”;

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informacje określone w części III.8.A pkt 1 i 3–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji;”;

7) załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie:

„Załącznik nr 7

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska, należy podać:

1) informacje określone w części III.10 pkt 1, 2, 4, 9 i 11 załącznika I do rozporządzenia Komisji;

2) informacje określone w części III.10 pkt 3, 5 i 6 załącznika I do rozporządzenia Komisji – odpowiednio w przypadkach wskazanego w tych przepisach przeznaczenia pomocy;

3) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26) oraz dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228)1), informacje dotyczące:

a) standardów mających zastosowanie w danym przypadku, tj. standardów Unii Europejskiej oraz odpowiednich standardów w polskich przepisach implementujących standardy Unii Europejskiej,

b) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – zgodnie z częścią III.10 pkt 3.2.3 B załącznika I do rozporządzenia Komisji,

c) dopuszczalnej intensywności pomocy i intensywności pomocy otrzymanej w związku z inwestycją,

d) daty kończącej okres przejściowy, na jaki podmiot ubiegający się o pomoc może otrzymywać pomoc publiczną określoną w niniejszym punkcie;

4) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8)2):

a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją D pkt 1 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła udzielana pomoc, lub wskazujące, że pomoc będzie dotyczyła innej instalacji istniejącej,

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3;

5) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6. str. 299)3):

a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją D pkt 2 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła udzielana pomoc,

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3;

6) inne informacje, które podmiot udzielający pomocy uważa za istotne przy ocenie planowanej pomocy, zwłaszcza jeżeli pomoc ta nie jest w pełni zgodna z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (Dz. Urz. UE C 82 z 01.04.2008, str. 1).

Załącznik nr 8

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY W FORMIE KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA

W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.11 pkt 1–3, 6 i 8 załącznika I do rozporządzenia Komisji.”;

8) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 11

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY DLA KINEMATOGRAFII I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AUDIOWIZUALNYCH

W przypadku pomocy dla kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych, należy podać informacje określone w części III.9 pkt 1–7 załącznika I do rozporządzenia Komisji.”;

9) uchyla się załączniki nr 14 i 15 do rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1)Niniejsze dyrektywy zostały implementowane do prawa polskiego odpowiednio przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.),

4) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.),

5) ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

6) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),

7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. Nr 239, poz. 2035, z późn. zm.),

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.),

9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867),

10) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

12) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

13) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),

15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późn. zm.),

16) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

17) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

18) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339, z późn. zm.),

19) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.),

20) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

2) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

2) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

4) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

5) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.),

6) ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736),

9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych,

11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

3) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

3) ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181, z późn. zm.),

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »