reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Na podstawie art. 4a ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, zwanego dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) wzór numeru identyfikacyjnego;

3) wzór świadectwa nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, zwanego dalej „świadectwem identyfikacyjnym”;

4) sposób prowadzenia rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zwanego dalej „rejestrem”.

§ 2.
Określa się wzór wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Określa się wzór numeru identyfikacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Określa się wzór świadectwa identyfikacyjnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Rejestr jest prowadzony w księdze rejestrowej oraz w systemie informatycznym.
§ 6.
1. Rejestr prowadzony w księdze rejestrowej, zwany dalej „rejestrem książkowym”, składa się z kart zawierających dane podlegające wpisowi do rejestru, zwanych dalej „kartami rejestrowymi”.

2. Karty rejestrowe są uporządkowane w kolejności odpowiadającej nadanym numerom identyfikacyjnym.

3. Księga rejestrowa posiada twardą oprawę, zapobiegającą uszkodzeniu kart rejestrowych.

§ 7.
1. Rejestr prowadzony w systemie informatycznym, zwany dalej „rejestrem informatycznym”, składa się z dokumentów elektronicznych opracowanych w postaci kart zawierających dane podlegające wpisowi do rejestru, zwanych dalej „dokumentami elektronicznymi”.

2. Dokumenty elektroniczne są przechowywane w katalogu dokumentów elektronicznych zawierającym rejestr informatyczny, zwanym dalej „katalogiem rejestrowym”.

3. Rejestr informatyczny jest prowadzony w sposób zapewniający:

1) ochronę danych przed ich usunięciem albo zniekształceniem;

2) możliwość wglądu w treść dokonanych wpisów;

3) możliwość sporządzania wydruków dokumentów elektronicznych;

4) możliwość tworzenia kopii dokumentów elektronicznych;

5) możliwość przetwarzania danych zawartych w rejestrze informatycznym, w tym przez ich uporządkowanie według kryterium:

a) nazwy materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, zwanego dalej „materiałem wybuchowym”,

b) rodzaju materiału wybuchowego,

c) nazwy producenta materiału wybuchowego,

d) siedziby producenta materiału wybuchowego,

e) zakresu używania materiału wybuchowego,

f) numeru identyfikacyjnego,

g) daty wydania świadectwa identyfikacyjnego,

h) daty opracowania dokumentu elektronicznego;

6) możliwość przeniesienia dokumentów elektronicznych z katalogu rejestrowego do katalogu archiwalnych dokumentów elektronicznych.

§ 8.
1. Wpis materiału wybuchowego do rejestru jest dokonywany przez opracowanie karty rejestrowej i dokumentu elektronicznego oraz włączenie ich do rejestru.

2. Karta rejestrowa jest opracowywana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu atramentu lub innego trwałego środka.

3. Opracowanie karty rejestrowej i dokumentu elektronicznego oraz włączenie ich do rejestru następuje w tym samym dniu, niezwłocznie po wydaniu świadectwa identyfikacyjnego.

§ 9.
1. Wpis materiału wybuchowego do rejestru obejmuje:

1) nazwę materiału wybuchowego;

2) rodzaj materiału wybuchowego;

3) nazwę producenta materiału wybuchowego;

4) siedzibę producenta materiału wybuchowego;

5) informację o zakresie używania materiału wybuchowego;

6) numer identyfikacyjny;

7) datę wydania świadectwa identyfikacyjnego.

2. Na karcie rejestrowej oraz w dokumencie elektronicznym umieszcza się ponadto:

1) znak sprawy nadany w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego;

2) datę opracowania karty rejestrowej albo dokumentu elektronicznego;

3) imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr.

3. Karta rejestrowa jest podpisywana przez osobę prowadzącą rejestr.

§ 10.
Osoba prowadząca rejestr zawiadamia pisemnie o dokonaniu wpisu materiału wybuchowego do rejestru podmiot, który wystąpił z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego. Do zawiadomienia dołącza się kopię karty rejestrowej.
§ 11.
1. Zmiany danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4, są dokonywane na wniosek podmiotu uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego.

2. Zmiany danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4, są dokonywane w:

1) rejestrze książkowym – przez przekreślenie, opatrzone datą i podpisane przez osobę prowadzącą rejestr i wyłączenie z rejestru dotychczasowej karty rejestrowej oraz opracowanie nowej karty rejestrowej i włączenie jej do rejestru; na nowej karcie rejestrowej umieszcza się wzmiankę o przyczynie dokonania zmiany, podpisaną przez osobę prowadzącą rejestr;

2) rejestrze informatycznym – przez wydruk dotychczasowego dokumentu elektronicznego i przeniesienie tego dokumentu z katalogu rejestrowego do katalogu archiwalnych dokumentów elektronicznych oraz opracowanie nowego dokumentu elektronicznego i włączenie go do rejestru; w nowym dokumencie elektronicznym umieszcza się wzmiankę o przyczynie dokonania zmiany.

3. Zmiany danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4, są dokonywane w rejestrze książkowym i rejestrze informatycznym w tym samym dniu.

4. Osoba prowadząca rejestr zawiadamia pisemnie o dokonaniu zmiany danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4, podmiot, który wystąpił z wnioskiem o dokonanie tych zmian; do zawiadomienia dołącza się kopię nowej karty rejestrowej.

5. Dotychczasowe karty rejestrowe oraz wydruki dotychczasowych dokumentów elektronicznych są przechowywane w aktach poszczególnych spraw.

§ 12.
1. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki są prostowane na wniosek podmiotu uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego lub z urzędu.

2. Prostowanie omyłek, o których mowa w ust. 1, jest dokonywane w:

1) rejestrze książkowym – przez przekreślenie, opatrzone datą, błędnego tekstu czerwoną linią w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu oraz umieszczenie, z zachowaniem wymagań określonych w § 8 ust. 2, obok niego poprawnego tekstu i wzmianki zawierającej omówienie sprostowania, podpisanej przez osobę prowadzącą rejestr;

2) rejestrze informatycznym – przez wydruk dotychczasowego dokumentu elektronicznego i przeniesienie tego dokumentu z katalogu rejestrowego do katalogu archiwalnych dokumentów elektronicznych oraz opracowanie nowego dokumentu elektronicznego i włączenie go do rejestru; w nowym dokumencie elektronicznym umieszcza się wzmiankę zawierającą omówienie sprostowania.

3. Sprostowanie omyłek, o których mowa w ust. 1, jest dokonywane w rejestrze książkowym lub rejestrze informatycznym w tym samym dniu.

4. Osoba prowadząca rejestr zawiadamia pisemnie o dokonaniu sprostowania omyłek, o których mowa w ust. 1, podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ich sprostowanie, a w przypadku sprostowania omyłek z urzędu – podmiot, który wystąpił z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego; do zawiadomienia dołącza się kopię karty rejestrowej zawierającej sprostowanie.

5. Wydruki dotychczasowych dokumentów elektronicznych są przechowywane w aktach poszczególnych spraw.

§ 13.
1. Wykreślenie materiału wybuchowego z rejestru jest dokonywane w:

1) rejestrze książkowym – przez przekreślenie, opatrzone datą i podpisane przez osobę prowadzącą rejestr, oraz wyłączenie z rejestru dotychczasowej karty rejestrowej;

2) rejestrze informatycznym – przez wydruk dotychczasowego dokumentu elektronicznego i przeniesienie tego dokumentu z katalogu rejestrowego do katalogu archiwalnych dokumentów elektronicznych.

2. Wykreślenie materiału wybuchowego z rejestru następuje w rejestrze książkowym i rejestrze informatycznym w tym samym dniu.

3. Osoba prowadząca rejestr zawiadamia pisemnie o dokonaniu wykreślenia materiału wybuchowego z rejestru podmiot, który wystąpił z wnioskiem o to wykreślenie.

4. Dotychczasowe karty rejestrowe oraz wydruki dotychczasowych dokumentów elektronicznych są przechowywane w aktach poszczególnych spraw.

§ 14.
Kopia rejestru informatycznego jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu właściwego w sprawach prowadzenia rejestru.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie i 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU CYWILNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. (poz. 2616}

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU CYWILNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU CYWILNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO
PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU CYWILNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ŚWIADECTWA NADANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU CYWILNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR ŚWIADECTWA NADANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU CYWILNEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama