REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2850

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1586), w załączniku, w części „Objaśnienia do bankowego dokumentu płatniczego”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 10, w kolumnie „Sposób wypełniania”:

a) w pkt 1 lit. c–e otrzymują brzmienie:

„c) w przypadku:

– powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

– wojskowych biur emerytalnych. Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

– banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

– innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

– instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej:

51 – dla deklaracji rozliczeniowej,

52–69 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51,

d) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:

51 – dla deklaracji rozliczeniowej,

52–89 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51,

e) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego:

70 – dla deklaracji rozliczeniowej,

71–79 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jeżeli w polu 09 wpisano A, B, D, E, T lub U – należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla: decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek, decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny albo tytułu wykonawczego.”;

2) w poz. 11, w kolumnie „Sposób wypełniania” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) jeżeli w polu 09 wpisano D lub E – miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty lub w tytule wykonawczym.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA