| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz. U. Nr 94, poz. 913) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

Załącznik 1. [RYCZAŁTOWE STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LUB ANALIZY PRZEPROWADZANE PRZEZ LABORATORIA CELNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 marca 2006 r. (poz. 392)

RYCZAŁTOWE STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LUB ANALIZY PRZEPROWADZANE PRZEZ LABORATORIA CELNE

Lp.

Rodzaj badania

Stawka w zł

1

2

3

Badania fizykochemiczne

1.

Analiza mikroskopowa

70,00

2.

Analiza sitowa

35,00

3.

Analiza sitowa substancji mineralnych

40,00

4.

Analiza termograwimetryczna (do 1000°C)

600,00

5.

Analiza termograwimetryczna z identyfikacją produktów rozpadu techniką IR

1 000,00

6.

Badania amylograficzne

35,00

7.

Badania makroskopowe

35,00

8.

Barwa cukru

70,00

9.

Ilościowe oznaczenie pierwiastków metodą ICP

250,00

(za 1 pierwiastek)

10.

Jakościowe oznaczanie pierwiastków metodą ED XRF z wyłączeniem produktów petrochemicznych

70,00

11.

Jakościowe oznaczenie pierwiastków metodą ICP

120,00

(za 1 pierwiastek)

12.

Kwasowość ogólna

40,00

13.

Kwasowość miareczkowa

40,00

14.

Liczba formolowa

55,00

15.

Masa właściwa (gęstość) ciała stałego metodą piknometryczną

70,00

16.

Masa właściwa (gęstość) cieczy metodą oscylacyjną

20,00

17.

Pomiar grubości metodą mikrometryczną

30,00

18.

Określenie grubości na podstawie gęstości materiału

50,00

19.

Określenie zawartości towaru w opakowaniu jednostkowym (określenie objętości) – 1 opakowanie

30,00

20.

Określenie zawartości towaru w opakowaniu jednostkowym (określenie masy) – 1 opakowanie

30,00

21.

Oznaczanie pH

30,00

22.

Oznaczenie kwasowości lotnej w winie

120,00

23.

Oznaczenie substancji krystalicznych metodą dyfrakcji rtg (na 1 związek)

150,00

 

1

2

3

24.

Oznaczenie zawartości hydroxyproliny/kolagenu

150,00

25.

Oznaczanie wolnych kwasów tłuszczowych (WKT)

30,00

26.

Oznaczanie liczby nadtlenkowej

20,00

27.

Oznaczanie liczby jodowej

30,00

28.

Spektrofotometryczne badanie tłuszczów w zakresie UV

55,00

29.

Pomiar konduktometryczny

30,00

30.

Pomiar lepkości z wykorzystaniem lepkościomierza rotacyjnego (1 temperatura)

80,00

31.

Pomiar napięcia powierzchniowego

40,00

32.

Pomiar temperatury kropienia wosków organicznych

40,00

33.

Pomiar temperatury mięknięcia

40,00

34.

Pomiar temperatury topnienia

60,00

35.

Pomiar temperatury wrzenia cieczy

60,00

36.

Rejestracja widma absorpcyjnego w podczerwieni próbki oraz porównanie z widmem wzorcowym (promieniowanie odbite lub przechodzące)

100,00

37.

Rejestracja widma absorpcyjnego w podczerwieni z wykorzystaniem technik mikroskopowych oraz porównanie z widmem wzorcowym

200,00

38.

Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym

35,00

39.

Różnicowa kalorymetria skaningowa (zakres temperatur -90° do 500 °C) – charakterystyka dla jednego parametru

600,00

40.

Wilgotność przez suszenie

40,00

41.

Zawartość wody pochodzącej z zewnątrz w produktach mięsnych

30,00

42.

Zawartość alkoholu etylowego w piwie albo w winie

50,00

43.

Zawartość azotu/białka metodą Duma

100,00

44.

Zawartość azotu/białka metodą Kjeldahla

85,00

45.

Zawartość chlorków metodą Mohra

35,00

46.

Zawartość skrobi metodą Luffa-Schoorla

130,00

47.

Zawartość cukrów po inwersji

90,00

48.

Zawartość cukrów bezpośrednio redukujących

55,00

49.

Zawartość cukru(ów) (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą enzymatyczną

165,00

50.

Zawartość laktozy metodą Luffa-Schoorla

30,00

51.

Zawartość laktozy metodą enzymatyczną

160,00

52.

Zawartość ekstraktu bezcukrowego

70,00

 

1

2

3

53.

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej (PLATO)

75,00

54.

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego/wartość współczynnika załamania światła

20,00

55.

Zawartość glutenu

45,00

56.

Zawartość jonów fluorkowych z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej

80,00

57.

Zawartość chlorków metodą potencjometryczną

20,00

58.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCI

110,00

59.

Zawartość popiołu siarczanowego

55,00

60.

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego

40,00

61.

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną

70,00

62.

Zawartość skrobi metodą Eversa

70,00

63.

Zawartość suchej masy metodą suszarkową

40,00

64.

Zawartość pozostałości po odparowaniu rozpuszczalnika

50,00

65.

Zawartość tłuszczu metodą Gerbera

40,00

66.

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta bez hydrolizy

55,00

67.

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą

90,00

68.

Zawartość węglowodanów ogółem

135,00

69.

Zawartość wody metodą Karla Fischera

100,00

70.

Zawartość tłuszczu metodą Röse-Gottlieba
(Szmidta-Bondzyńskiego – sery)

50,00

71.

Zawartość tłuszczu w maśle metodą pośrednią (poprzez oznaczanie zawartości wody i suchej pozostałości beztłuszczowej)

30,00

72.

Zawartość formaldehydu w alkoholu etylowym metodą spektrofotometryczną

150,00

73.

Zawartość glukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym metodą spektrofotometryczną

100,00

74.

Liczba kwasowa

60,00

75.

Liczba hydroksylowa

60,00

76.

Zawartość azotu amonowego metodą formalinową

100,00

77.

Określenie obecności barwnika spożywczego metodą UV–VIS

80,00

78.

Określenie obecności narkotyku za pomocą narkotestów

20,00

79.

Oznaczanie gęstości zboża w stanie zsypnym

30,00

80.

Zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż (Schwarzbesatz)

35,00

81.

Oznaczanie szklistości kukurydzy

30,00

 

1

2

3

82.

Oznaczanie natężenia strat szklistości w ziarnie zbóż

40,00

83.

Określenie wskaźnika flotacji

50,00

84.

Ocena wizualna tuszek drobiowych

55,00

85.

Oznaczanie płci metodą PCR

150,00

86.

Oznaczanie gatunku roślin i zwierząt metodą PCR

150,00

87.

Zawartość mięsa chudego (z wyłączeniem tłuszczu)

85,00

88.

Identyfikacja białek pochodzenia zwierzęcego po obróbce termicznej w produktach mięsnych i w paszach. Metoda immunoenzymatyczna

230,00

89.

Oznaczanie zawartości beta laktoglobuliny w produktach spożywczych metodą immunoenzymatyczną

100,00

90.

Oznaczanie zawartości białka jaja w produktach spożywczych metodą immunoenzymatyczną

100,00

91.

Zawartość związków chemicznych metodami immunoenzymatycznymi

400,00

92.

Jakościowe oznaczenie białka mlecznego metodą elektroforetyczną

90,00

93.

Identyfikacja związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS

80,00
za
1 związek

94.

Zawartość związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS

150 00
za
1 związek

95.

Identyfikacja substancji metodami chemicznymi

100,00

96.

Ilościowe oznaczenie substancji metodami chemicznymi

200,00

Analizy chromatograficzne

Chromatografia cienkowarstwowa

97.

Chromatografia jednokierunkowa

320,00

98.

Chromatografia wielokierunkowa

475,00

Chromatografia gazowa

99.

Analiza ilościowo-jakościowa węglowodorów (14 składników) próbki gazu płynnego LPG

520,00

100.

Zawartość alkoholu etylowego

40,00

101.

Zawartość alkoholu metylowego

40,00

102.

Zawartość fuzli

90,00

103.

Zawartość kumaryny

110,00

104.

Zawartość delta 9 THC

300,00

105.

Zawartość kwasów benzoesowego sorbowego

250,00

106.

Zawartość kwasów tłuszczowych

220,00

107.

Zawartość kwasu erukowego

180,00

108.

Zawartość kwasu masłowego

150,00

 

1

2

3

109.

Zawartość steroli

250,00

110.

Zawartość waniliny

150,00

111.

Zawartość alkoholi alifatycznych

400,00

112.

Zawartość uvaolu i erytrodiolu

270,00

113.

Zawartość kwasów tłuszczowych w pozycji 2 trójglicerydów

205,00

114.

Zawartość wosku

110,00

115.

Zawartość stigmastadienów

75,00

116.

Zawartość rozpuszczalników fluorowcowanych

70,00

117.

Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas –
(1-3 związki)

100,00
za
1 związek

118.

Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas –
(4-10 związków)

350,00

119.

Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas – powyżej 10 związków

500,00

120.

Zawartość związku organicznego z wykorzystaniem spektrometrii mas (GC-MS)

150,00
za
1 związek

121.

Zawartość związku organicznego z wykorzystaniem detektora innego niż detektor MS

100,00
za
1 związek

Wysoko sprawna chromatografia cieczowa

122.

Analiza produktów enzymatycznego rozpadu skrobi

260,00

123.

Zawartość beta-karotenu

150,00

124.

Zawartość cukrów (glukoza, fruktoza, sacharoza)

180,00

125.

Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, sorbowego

260,00

126.

Zawartość kakao w przeliczeniu na całkowitą odtłuszczoną masę

120,00

127.

Zawartość karotenoidów i beta-karotenu

200,00

128.

Zawartość kofeiny

120,00

129.

Zawartość kwasu cytrynowego

120,00

130.

Zawartość laktozy

230,00

131.

Zawartość maltozy

230,00

132.

Zawartość sorbitolu lub słodzików

180,00

133.

Zawartość witamin (za jedną witaminę)

250,00

134.

Zawartość trilinoleiny

80,00

135.

Zawartość trójglicerydów z ECN 42 (z równoważną liczbą atomów węgla 42)

110,00

136.

Zawartość pozostałości środków farmakologicznych i innych zanieczyszczeń chemicznych w żywności i paszach

350,00
za
1 związek

137.

Analiza enzymów w mieszaninie lub na nośniku

250,00

 

1

2

3

138.

Zawartość galaktozy

230,00

139.

Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego

300,00

140.

Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego z wykorzystaniem detektora mas

350,00

141.

Zawartość glukonianu chlorheksydyny w wyrobach spirytusowych/spirytusach skażonych

350,00

142.

Analiza jakościowa związków chemicznych metodą HPLC

150,00

143.

Zawartość związków chemicznych metodą HPLC

350,00
za
1 związek

Analizy produktów petrochemicznych

144.

Skład frakcyjny – metoda destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

175,00

145.

Gęstość produktów naftowych

40,00

146.

Siarka, zawartość – metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej

150,00

147.

Siarka, zawartość – metoda fluorescencji UV

250,00

148.

Azot zawartość – metoda chemiluminescencyjna

250,00

149.

Ołów, zawartość – metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej

150,00

150.

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Pensky – Martens)

80,00

151.

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Abel)

100,00

152.

Lepkość kinematyczna lub lepkość dynamiczna

100,00

153.

Wskaźnik lepkości (obejmuje badanie lepkości w 40 °C i 100 °C oraz obliczenia)

210,00

154.

Węglowodory aromatyczne olefiny, parafiny, nafteny, liczba oktanowa – badawcza związki tlenowe (identyfikacja zawartość) w benzynach i innych lekkich frakcjach naftowych – metoda chromatografii gazowej

350,00

155.

Rozkład temperatur wrzenia cięższych frakcji naftowych – metoda chromatografii gazowej (destylacja symulowana)

350,00

156.

Rozkład temperatur wrzenia benzyn i frakcji benzynowych – metoda chromatografii gazowej (destylacja symulowana)

350,00

157.

Temperatura płynięcia

200,00

158.

Temperatura mętnienia

200,00

159.

Kolor naturalny lub rozcieńczony kolor C

40,00

160.

Identyfikacja składu grupowego na podstawie widma próbki lub porównanie widma próbki z widmem wzorcowym – metoda spektrofotometrii IR

200,00

161.

Oznaczenie zawartości estru metylowego rzepakowego w średnich (właściwych) destylatach (oleju napędowego) – metoda spektrofotometrii IR

150,00

162.

Jakościowe oznaczenie pierwiastków – metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej

80,00

163.

Ilościowe oznaczenie pierwiastków – metoda dyspersyjnej rentgenowskiej spektrometru fluorescencyjnej

200,00
(za 1 pierwiastek)

164.

Liczba oktanowa badawcza i motorowa zawartość w benzynach silnikowych związków nasyconych, olefin, aromatów (w tym benzen, toluen ksyleny) związków tlenowych (MTBE, DIPE, ETBE, TAME, TBA etanol, metanol) oraz tlenu całkowitego metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni

200,00

 

1

2

3

165.

Próba kwasowa

10,00

166.

Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 w olejach napędowych metodą spektrofotometrii UV-VIS

150,00

167.

Zawartość barwnika typu Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 – metoda spektrofotometrii UV-VIS

180,00

168.

Zawartość barwnika typu Solvent Blue 35 – metoda spektrofotometrii UV-VIS

180,00

169.

Pomiar penetracji wosków petrochemicznych i materiałów bitumicznych

80,00

170.

Zawartość oleju w woskach petrochemicznych

300,00

171.

Temperatura krzepnięcia wosków petrochemicznych

80,00

172.

Zawartość popiołu siarczanowego

200,00

173.

Liczba zmydlenia

150,00

174.

Indeks cetanowy olejów napędowych (obejmuje badanie składu frakcyjnego i gęstości oraz obliczenia)

225,00

175.

Oznaczanie frakcji aromatycznych i niearomatycznych w mieszaninie wysokowrzących węglowodorów – metoda chromatografii elucyjnej

150,00

176.

Oznaczanie charakterystycznych grup (polarnych aromatycznych i nasyconych) – metoda chromatografii elucyjnej

200,00

Analizy produktów włókienniczych

177.

Badanie identyfikacyjne 1 składnika metodami zespolonymi

150,00

178.

Badanie identyfikacyjne mikroskopowe

70,00

179.

Spalanie włókna w płomieniu

30,00

180.

Określenie masy powierzchniowej

50,00

181.

Określenie masy liniowej włókien

70,00

182.

Określenie średniej grubości włókien odtłuszczonych metodą mikroskopową

100,00

Analizy tytoni

183.

Analiza ilościowa zawartości cukrów w tytoniu metodą Luffa-Schoorla

160,00

184.

Analiza półilościowo-jakościowa próbki tytoniu metodą chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS w zakresie podstawowym (humektanty oraz cukry glukoza, fruktoza i sacharoza)

250,00

185.

Analiza półilościowo-jakościowa próbki tytoniu metodą chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS w zakresie poszerzonym (humektanty, cukry glukoza, fruktoza i sacharoza, nikotyna, składniki mieszanin sosujących, profilowanie typu tytoniu)

350,00

186.

Badania makro- i mikroskopowe tytoniu

80,00

187.

Identyfikacja humektantów w tytoniu i wyrobach tytoniowych metodą chromatografii gazowej w zakresie podstawowym (gliceryny, glikolu propylenowego)

80,00

188.

Identyfikacja humektantów w tytoniu i wyrobach tytoniowych metodą chromatografii gazowej w zakresie poszerzonym (gliceryny, glikolu propylenowego i innych glikoli)

120,00

189.

Rozdział mieszanki tytoniowej i określenie zawartości procentowej jej składników

60,00

190.

Analiza zawartości i szerokości cięcia mieszanki tytoniowej

150,00

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 20 kwietnia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »