REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 64 poz. 446

USTAWA

z dnia 17 lutego 2006 r.

o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Tekst pierwotny
Art. 1.
Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji przeznaczonej dla podmiotów:

1) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji;

2) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce;

3) Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. w Trzebini;

4) Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie;

5) Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) zakład górniczy – zakład górniczy w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), który służył lub służy do wydobywania soli albo rud cynku i ołowiu;

2) dotacja – dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną została uznana przez Komisję Europejską za zgodną z regułami wspólnego rynku.

Art. 3.
1. Dotację przeznacza się na:

1) finansowanie zadań w zakresie:

a) całkowitej likwidacji zakładów górniczych:

– „Siedlec–Moszczenica”, „Łężkowice” oraz niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia” – wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji,

– „Barycz” oraz niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce,

b) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego „Wieliczka” – wchodzącego w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce oraz zakładu górniczego „Bochnia” – wchodzącego w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji,

c) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, realizowanych przez Centralną Pompownię „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu;

2) dofinansowanie zadań w zakresie:

a) częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka” – wchodzącego w skład Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. w Trzebini,

b) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego „Bolesław” oraz rejonu „Olkusz” zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany” – wchodzących w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie.

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a, rozumie się:

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych;

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń;

3) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

4) rekultywację terenów pogórniczych;

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego;

6) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających, związanych z likwidowanym zakładem górniczym;

7) utylizację solanki w zakładach górniczych;

8) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń w kopalniach wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b;

9) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–8.

3. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, rozumie się także finansowanie kosztów ogólnego zarządu w kopalniach soli.

4. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozumie się:

1) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu likwidacji zakładów górniczych;

2) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym;

3) likwidację infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwidacji zakładów górniczych;

4) rekultywację terenów pogórniczych;

5) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych;

6) opracowywanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–5;

7) finansowanie kosztów ogólnego zarządu.

5. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, rozumie się:

1) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu likwidacji zakładów górniczych;

2) likwidację infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwidacji zakładów górniczych;

3) rekultywację terenów pogórniczych;

4) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych;

5) opracowywanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–4.

6. Dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się z dotacji do wysokości 75 % wydatków poniesionych na ich realizację.

Art. 4.
Dotację przeznacza się również na finansowanie:

1) świadczeń socjalnych dla pracowników likwidowanych zakładów górniczych „Bochnia” –wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji oraz „Bolesław” i rejonu „Olkusz” zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany” – wchodzących w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymywali to świadczenie i do dnia 31 grudnia 2006 r. nabędą prawo do emerytury lub renty, zwanych dalej „świadczeniami socjalnymi”;

2) deputatu węglowego, nagrody z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowej nagrody rocznej oraz uznaniowych świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników otrzymujących świadczenie socjalne;

3) ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób, o których mowa w art. 8, z Kopalni Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji oraz Kopalni Soli „Wieliczka” w Wieliczce;

4) roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, dotyczących rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Art. 5.
1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a, przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1–3, w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) podjęcia decyzji albo uchwały o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego przez ich właściwy organ;

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

a) programu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności zabezpieczenie zabytkowych części w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia”,

b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności zabezpieczenie zabytkowych części w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia”, w podziale na miesiące, obejmującego:

– zakres rzeczowo-finansowy zadań likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także zabezpieczenie zabytkowych części w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia”,

– przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych źródeł.

2. Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. b, przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 4 i 5, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie przewidzianych do:

a) realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a, albo

b) wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. b;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo na wykonanie działań w danym roku kalendarzowym;

4) określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego albo wykonania działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

Art. 6.
1. Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań i świadczeń określonych w ustawie jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a właściwym podmiotem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności zobowiązanie podmiotu do realizacji zadań i wykonywania działań określonych w ustawie, wysokość dotacji oraz zasady rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji.

Art. 7.
1. Świadczenie socjalne jest wypłacane w każdym miesiącu, nie później niż w terminie wypłat wynagrodzeń u pracodawcy.

2. Świadczenie socjalne jest waloryzowane kwartalnie według wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu poprzedzającym.

3. Wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny kwartał ustala się odrębnie dla każdego zakładu górniczego, jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych pod ziemią w tych zakładach z ostatniego kwartału przed kwartałem, na który wskaźnik jest ustalony, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał przedostatni.

4. Do obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zalicza się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane pracownikom z tytułu zatrudnienia, obliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny jako wynagrodzenia bez wypłat z zysku, z wyłączeniem nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wypłat o charakterze jednorazowym.

5. Wysokość świadczenia socjalnego na kolejny kwartał ustala się jako iloczyn kwoty tego świadczenia otrzymywanego w kwartale poprzednim i wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Art. 8.
1. Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce otrzymują dotację na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy dla emerytów lub rencistów uprawnionych do bezpłatnego węgla.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również wdowom, wdowcom i sierotom po emerytach lub rencistach, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej.

3. W przypadku gdy prawo do bezpłatnego węgla wynika z renty rodzinnej – wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent ten ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych.

Art. 9.
1. W przypadku gdy pracownik otrzymujący świadczenie socjalne podejmie zatrudnienie u pracodawcy niebędącego podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 1–4, oraz niezwłocznie zgłosi ten fakt, przysługuje mu miesięcznie połowa świadczenia socjalnego, wypłacanego jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który przyznano to świadczenie.

2. Uprawnienie do świadczenia socjalnego traci pracownik, który w trakcie korzystania z tego świadczenia podjął lub podejmie zatrudnienie u pracodawcy niebędącym podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 1–4, nie powiadamiając go o tym w terminie do 30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia.

Art. 10.
1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez podmiot, o którym mowa w art. 1, rachunek bankowy.

2. Podstawę do wypłacenia rat miesięcznych stanowi przedstawienie przez podmiot, o którym mowa w art. 1:

1) wniosku o wypłacenie raty, wynikającej z:

a) rocznego planu likwidacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, albo

b) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji, o którym mowa w art. 5 ust. 2;

2) sprawozdania, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 11.
1. Podmiot, o którym mowa w art. 1, otrzymujący dotację składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych zadań w trakcie likwidacji zakładu górniczego oraz wykonanych działań po zakończeniu jego likwidacji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obowiązków przedkładania sprawozdania za miesiąc styczeń danego roku.

3. Podmiot, o którym mowa w art. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do dnia 20 lutego następnego roku, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji rocznego planu:

1) likwidacji zakładu górniczego;

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 1, nie zrealizował zadań związanych z likwidacją zakładu górniczego, nie podjął działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego lub nie przedstawił sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.

Art. 12.
Dysponentem dotacji na realizację zadań i świadczeń określonych w ustawie jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art. 13.
Minister właściwy do spraw gospodarki może zlecić Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. monitorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na cele określone w ustawie.
Art. 14.
Dotacje na zadania określone w ustawie dla:

1) Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie są przekazywane do dnia 31 grudnia 2006 r.;

2) Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. w Trzebini są przekazywane do dnia 31 grudnia 2006 r.;

3) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji są przekazywane do dnia 31 grudnia 2008 r.;

4) Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce są przekazywane do dnia 31 grudnia 2013 r.

Art. 15.
Ustawa ma zastosowanie do wydatków ponoszonych od dnia 1 stycznia 2006 r.
Art. 16.
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

[1] Ustawa wchodzi w życie 18 kwietnia 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-18
  • Data wejścia w życie: 2006-04-18
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA