REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 89 poz. 622

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” (Dz. U. Nr 285, poz. 2862) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:

1) kopię dokumentu tożsamości – w części dotyczącej danych osobowych;

2) w przypadku gdy projekt jest realizowany na nieruchomości stanowiącej przedmiot współposiadania:

a) informację zawierającą następujące dane współposiadacza nieruchomości:

– imię,

– nazwisko,

– serię i numer dokumentu tożsamości,

– numer identyfikacji podatkowej NIP,

b) oświadczenie współposiadacza nieruchomości, że wyraża on zgodę na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu;

3) aktualne zaświadczenia, wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

– o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

– potwierdzające, że domownik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,

c) naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków;

4) aktualne zaświadczenia potwierdzające, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do emerytury ani:

a) renty stałej przyznanej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydane przez ZUS,

b) renty stałej rolniczej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ani renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wydane przez KRUS,

c) wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie tych przepisów,

d) renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie tych przepisów.

§ 3. Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) aktualne zaświadczenia, wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) naczelnika urzędu skarbowego – o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków;

3) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego.”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) aktualne zaświadczenia, wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o:

a) wielkości gospodarstwa rolnego,

b) braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy dofinansowanie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej;”,

– w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej:

– kopię dokumentu określającego kategorię obiektu zakwaterowania, nadaną przez jednostkę nadającą kategorie obiektom zakwaterowania, które poddane zostały kategoryzacji, albo

– opinię jednostki nadającej kategorie obiektom zakwaterowania, potwierdzającą zgodność projektu z wymogami standaryzacji – w przypadku obiektów, które nie zostały poddane kategoryzacji, albo”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców wraz z potwierdzeniem ich wysłania;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie :

„5. Jeżeli do realizacji projektu, z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia, ochrony środowiska lub ochrony zwierząt, wynika obowiązek uzyskania decyzji, w tym zezwoleń lub pozwoleń, lub opinii organów administracji publicznej, wnioskodawca dołącza do wniosku kopie tych dokumentów.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

5) w załączniku do rozporządzenia część VII. „Oświadczenia ubiegającego się o dofinansowanie projektu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Jeżeli do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”, złożonego po dniu 11 października 2005 r. a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie zostały dołączone dokumenty wymagane przepisami tego rozporządzenia, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 maja 2006 r. (poz. 622)

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA