reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb składania i wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006, zwanego dalej „SPOT”, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828).
§ 2.
1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPOT, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, składa do instytucji pośredniczącej w zarządzaniu SPOT, zwanej dalej „instytucją pośredniczącą”, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek składany jest przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie określony w treści wniosku jako beneficjent.

§ 3.
1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa oryginał wniosku wraz z dwiema kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie.

2. Oryginał wniosku stanowi wydruk formularza wypełnionego przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnianego przez instytucję płatniczą (generator wniosków), podpisany przez podmiot uprawniony do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie.

3. Do wniosku załącza się dokumenty wymienione w treści formularza wniosku oraz inne wymagane przez instytucję zarządzającą SPOT, zwaną dalej „instytucją zarządzającą”, lub instytucję pośredniczącą. Załączniki składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

§ 4.
1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dostarcza wniosek osobiście lub korespondencyjnie na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu wraz z wersją elektroniczną wniosku zapisaną na nośniku elektronicznym, w szczególności dyskietce, płycie CD lub DVD.

2. Forma elektroniczna wniosku jest sporządzana przy użyciu generatora wniosków.

3. W przypadku braku możliwości zamieszczenia we wniosku wymaganych danych należy przekazać wyjaśnienia przy piśmie przekazującym wniosek.

§ 5.
Aktualne informacje dotyczące składania wniosków, w szczególności harmonogramu składania wniosków, publikowane są na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu lub wskazanej tam innej stronie internetowej.
§ 6.
Po wpłynięciu wniosku instytucja pośrednicząca nadaje mu numer, którym ubiegający się o dofinansowanie posługuje się w korespondencji dotyczącej wniosku.
§ 7.
1. W przypadku projektów, dla których wymagana jest akceptacja Komisji Europejskiej zgodnie z art. 25 i 26 rozporządzenia nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z późn. zm., Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31), podmiot ubiegający się o dofinansowanie, w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPOT, przekazuje, na wezwanie instytucji pośredniczącej, na wskazane w § 5 adresy po pięć egzemplarzy wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w języku polskim i angielskim zgodnie z wzorem określonym przez Komisję Europejską i zamieszczonym na jej stronie internetowej.

2. Instytucja pośrednicząca, po przeprowadzeniu oceny poprawności sporządzenia wniosku, przekazuje go za pośrednictwem instytucji zarządzającej do Komisji Europejskiej. Po podjęciu decyzji przez Komisję Europejską instytucja pośrednicząca informuje podmiot ubiegający się o dofinansowanie o wyniku tej oceny.

§ 8.
Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może zaktualizować dane zawarte we wniosku niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli uzyska na to zgodę instytucji pośredniczącej, pod warunkiem że wielkość udziału środków przyznanych na dofinansowanie projektu określona w umowie o dofinansowanie projektu oraz istota projektu zostaną zachowane.
§ 9.
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPOT określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 10.
Wzory dokumentów, o których mowa w § 2 i 9, obowiązują w okresie realizacji SPOT.
§ 11.
Do wniosków o dofinansowanie projektu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2683).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 25 maja 2006 r. (poz. 647)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama