reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych.
§ 2.
1. Wpis do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej „rejestrem”, następuje na podstawie pisemnego wniosku armatora składanego do organu rejestracyjnego właściwego polskiego związku sportowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy;

2) nazwę portu macierzystego statku;

3) rodzaj i typ statku;

4) rok, miejsce budowy, nazwę stoczni i numer identyfikacyjny kadłuba, jeżeli został nadany;

5) określenie materiału głównego, z którego statek jest zbudowany;

6) rodzaj głównego napędu mechanicznego oraz jego moc w kW;

7) rodzaj pomocniczego napędu mechanicznego oraz jego moc w kW;

8) typ i powierzchnię ożaglowania;

9) wymiary statku przez podanie długości i szerokości całkowitej kadłuba;

10) oznaczenie i adres armatora wraz z numerem PESEL osoby fizycznej, natomiast w sytuacji braku tego numeru wpisuje się numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego i numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

11) wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego – jeżeli statek był wpisany do innego rejestru.

§ 3.
Do wniosku dołącza się:

1) dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku – jeżeli armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu – jeżeli armator nie jest właścicielem statku, a dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;

3) dokument z przeglądu technicznego przeprowadzonego na podstawie przepisów w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

§ 4.
1. Rejestr składa się z ksiąg rejestrowych, oddzielnie dla statków:

1) o napędzie mechanicznym o symbolu literowym „M”, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) bez napędu mechanicznego lub mogący posiadać pomocniczy napęd mechaniczny, o symbolu literowym „Z”, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Księga rejestrowa jest prowadzona w postaci papierowej lub w systemie informatycznym.

§ 5.
1. Wpisu statku do rejestru dokonuje się w kolejności otrzymanych wniosków.

2. Wpisu statku do rejestru dokonuje się chronologicznie w księdze rejestrowej i w systemie informatycznym na podstawie danych zgłoszonych we wniosku.

3. Wpisy w księdze rejestrowej prowadzonej w postaci papierowej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym, a strony księgi numeruje się kolejno.

4. W księdze rejestrowej prowadzonej w systemie informatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.

§ 6.
1. Wpisy w księdze rejestrowej powinny być dokonywane w sposób trwały.

2. Zmiany danych, skreśleń i poprawek w księdze rejestrowej prowadzonej w postaci papierowej należy dokonywać w sposób trwały w kolorze czerwonym pozwalającym na odczytanie poprzedniego wpisu.

3. Dokonanie zmian danych, skreśleń i poprawek w księdze, o której mowa w ust. 2, powinno być opatrzone datą i podpisem osoby prowadzącej księgę rejestrową.

4. W przypadku prowadzenia księgi rejestrowej w systemie informatycznym osoba prowadząca dokonuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany danych, skreślenia i poprawki powinny zapewniać czytelność tekstu sprzed i po zmianie, zawierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności.

§ 7.
1. Organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego w przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub dokumentach dołączanych do wniosku wzywa składającego wniosek do uzupełnienia braków.

2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1, usuwa braki pod rygorem zwrotu posiadanej przez organ rejestracyjny dokumentacji.

§ 8.
Organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego odmawia wpisu do rejestru, jeżeli statek, którego dotyczy wniosek, nie odpowiada danym podanym we wniosku, a także w przypadku, gdy statek nie posiada ważnego przeglądu technicznego przeprowadzonego na podstawie przepisów w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.
§ 9.
Po wpisaniu statku do rejestru organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego wydaje dokument rejestracyjny.
§ 10.
1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu statku do rejestru stanowią akta rejestrowe.

2. Akta rejestrowe opatruje się numerem zgodnym z numerem rejestracyjnym i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 11.
1. We wniosku o zmianę danych w księdze rejestrowej należy podać dane identyfikujące armatora statku, a także:

1) nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy;

2) numer rejestracyjny statku;

3) inne dane podlegające zmianom.

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, armator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające zmianę danych zawartych w księdze rejestrowej.

§ 12.
1. Zmianę danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej armator zgłasza organowi rejestracyjnemu właściwego polskiego związku sportowego w terminie do 30 dni od dnia ich zaistnienia.

2. W przypadku zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego dokonuje odpowiednich zmian także w dokumencie rejestracyjnym statku.

§ 13.
Jeżeli przebudowa statku:

1) ze statku o napędzie mechanicznym na statek bez napędu mechanicznego albo

2) ze statku bez napędu mechanicznego na statek o napędzie mechanicznym

– skutkuje koniecznością zmiany księgi rejestrowej – armator składa wniosek o wykreślenie statku z dotychczasowej księgi rejestrowej i wniosek o wpis statku do właściwej księgi rejestrowej.

§ 14.
1. Wykreślenie statku z księgi rejestrowej następuje:

1) na wniosek armatora, do którego dołącza się dokument rejestracyjny tego statku;

2) z urzędu przez organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego, jeżeli statek utracił cechy urządzenia pływającego – w takim przypadku organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego wzywa armatora do niezwłocznego zwrotu dokumentu rejestracyjnego statku.

2. Dokument rejestracyjny statku wykreślonego z rejestru podlega unieważnieniu przez opatrzenie każdej jego strony adnotacją „ANULOWANO”.

§ 15.
1. Wzory dokumentów rejestracyjnych statków wpisanych do rejestrów, o których mowa w § 4 ust. 1:

1) pkt 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) pkt 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. W dokumencie rejestracyjnym organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego nadaje numer rejestracyjny statku oraz wpisuje dane dotyczące armatora i statku oraz termin kolejnego przeglądu technicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

§ 16.
1. Numer rejestracyjny statku składa się z:

1) dwóch liter:

a) pierwsza oznacza województwo właściwe dla siedziby organu rejestracyjnego:

– B – podlaskie,

– N – warmińsko-mazurskie,

– C – kujawsko-pomorskie,

– O – opolskie,

– D – dolnośląskie,

– P – wielkopolskie,

– E – łódzkie,

– R – podkarpackie,

– F – lubuskie,

– S – śląskie,

– G – pomorskie,

– T – świętokrzyskie,

– K – małopolskie,

– W – mazowieckie,

– L – lubelskie,

– Z – zachodniopomorskie,

 

b) druga oznacza księgę rejestrową, do której statek został wpisany: „M” lub „Z”;

2) do 4 cyfr lub, po wyczerpaniu możliwości, również kombinacji składających się z cyfr i liter oznaczających kolejność wpisu w księdze rejestracyjnej; dopuszcza się stosowanie liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

2. Numer rejestracyjny statku armator umieszcza na obu burtach kadłuba powyżej linii wody.

§ 17.
Dokumenty potwierdzające rejestrację statku wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2008 r.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu: T. Lipiec

 

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu
z dnia 29 maja 2006 r. (poz. 690)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama