| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki udzielenia pozwolenia na:

1) przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego towarów określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. Urz. WE L 200 z 30.07.2005, str. 1);

2) wywóz do kraju trzeciego towarów określonych w załączniku III do rozporządzenia Rady, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.
Warunkiem udzielenia pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, o których mowa w § 1, jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami określonymi w § 3 i 4.
§ 3.
1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz na wywóz towarów, o których mowa w § 1 pkt 2, dołącza się oświadczenie końcowego użytkownika zawierające:

1) określenie kraju końcowego przeznaczenia;

2) nazwę i adres użytkownika końcowego;

3) określenie towaru będącego przedmiotem wniosku, jego opis, ilość i wartość;

4) opis ostatecznego zastosowania towaru będącego przedmiotem wniosku;

5) wskazanie pośrednich odbiorców i nabywców.

2. W przypadku wywozu towarów do kraju trzeciego oświadczenie końcowego użytkownika, o którym mowa w ust. 1, powinno być poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny tego kraju trzeciego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz na wywóz towarów, o których mowa w § 1 pkt 2, niezależnie od dokumentów, o których mowa w § 3, wnioskodawca dołącza:

1) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na wywóz – jeden z następujących dokumentów:

a) kopię umowy zawartej z odbiorcą w kraju trzecim, do którego towary będące przedmiotem wniosku mają zostać wywiezione,

b) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do rozporządzania towarem będącym przedmiotem wniosku, jeżeli osobą uprawnioną do rozporządzania tym towarem jest wnioskodawca,

c) kopię umowy zawartej z osobą mającą tytuł prawny do rozporządzania towarem będącym przedmiotem wniosku, upoważniającą do jego wywozu, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do rozporządzania przez tę osobę towarem będącym przedmiotem wniosku,

d) pełnomocnictwo wystawione przez osobę mającą tytuł do rozporządzania towarem będącym przedmiotem wniosku upoważniające do jego wywozu, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do rozporządzania przez mocodawcę tym towarem;

2) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, o których mowa w § 1 pkt 1 – oświadczenie osoby lub osób mających prawo składania oświadczeń woli w imieniu muzeum, że towary będące przedmiotem wniosku są przeznaczone na cele muzealne i będą użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne;

3) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1 pkt 1 – poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię statutu muzeum będącego wnioskodawcą, nadanego na podstawie przepisów o muzeach.

§ 5.
Pozwolenia na wywóz lub przywóz towarów udziela się na czas oznaczony wskazany we wniosku, w granicach określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady, o którym mowa w § 1.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2006 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »