| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy zalicza się okres służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza się również:

1) okresy pełnienia czynnej służby wojskowej oraz służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej, Służbie Celnej lub Urzędzie Ochrony Państwa;

2) okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy, okresy pracy wykonywanej równocześnie w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku sumuje się;

3) okres ukończonych przez funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, przed podjęciem służby w Służbie Wywiadu Wojskowego, studiów wyższych, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania;

4) inne okresy, jeżeli na podstawie przepisów o wliczaniu okresów pracy do pracowniczego stażu pracy podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 2.
1. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek z tytułu choroby.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku korzystania przez funkcjonariusza, także przed podjęciem służby w Służbie Wywiadu Wojskowego, z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy, urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innej misji państwowej, a także w przypadku pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

§ 3.
Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 1, są w szczególności:

1) karta ewidencyjna;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie lub inny dokument, określający w szczególności datę rozpoczęcia i zakończenia studiów oraz programowy czas ich trwania.

§ 4.
1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego, dokonuje się w drodze rozkazu personalnego Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach personalnych funkcjonariusza.

2. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat dokonuje się po raz pierwszy na dzień przyjęcia funkcjonariusza do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.

3. Zaliczenie do wysługi lat okresów nieuwzględnionych w rozkazie, o którym mowa w ust. 1, oraz nowe ustalenie wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego, następuje na udokumentowany wniosek funkcjonariusza.

4. W kolejnych rozkazach personalnych, dotyczących ustalenia wysługi lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnioną przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza oraz datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, do wzrostu tego uposażenia.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »