| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;”,

b) uchyla się ust. 2;

2) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega z wpłatami należności budżetowych;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.”;

3) w § 8 w ust. 1 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;”;

4) uchyla się § 9;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 listopada 2006 r. (poz. 1653)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »