| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła1)

Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła;

2) termin i sposób zawiadomienia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o dokonanym przywozie i wywozie, a także zawartość tego zawiadomienia;

3) wzór deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego do takiego państwa.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przewozie – rozumie się przez to czynności związane z transportem materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła od dostawcy do odbiorcy, wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem;

2) dostawcy – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za posiadane materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła przed przewozem i która zamierza dokonać lub zlecić dokonanie ich wywozu;

3) odbiorcy – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, do której dokonywany jest przywóz materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła;

4) otwartym źródle promieniotwórczym – rozumie się przez to źródło promieniotwórcze niebędące zamkniętym źródłem promieniotwórczym;

5) rodzaju źródła – rozumie się przez to zamknięte źródło promieniotwórcze lub otwarte źródło promieniotwórcze;

6) właściwej władzy – rozumie się przez to organ w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu właściwy w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

§ 3.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze oraz urządzenia zawierające takie źródła mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożone z tego terytorium, jeżeli:

1) przywozu lub wywozu dokonuje jednostka organizacyjna, która posiada zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obejmujące przywożone lub wywożone materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła, zwane dalej „zezwoleniem”, albo

2) przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność może być wykonywana na podstawie zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zwanego dalej „zgłoszeniem”, a jednostka organizacyjna tę działalność zgłosiła, albo

3) przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność nie wymaga zezwolenia albo zgłoszenia.

§ 4.
1. Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze oraz urządzenia zawierające takie źródła, na działalność z którymi jest wymagane zezwolenie albo zgłoszenie, mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożone z tego terytorium, jeżeli:

1) ich przewóz odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, a w przypadku materiałów jądrowych jest zapewniona ich ochrona fizyczna, zgodnie z przepisami o ochronie fizycznej materiałów jądrowych;

2) przewozu dokonuje jednostka organizacyjna posiadająca zezwolenie na transport materiałów jądrowych lub źródeł promieniotwórczych albo jeżeli transport może odbywać się na podstawie zgłoszenia – która dokonała zgłoszenia takiego transportu;

3) przewozowi towarzyszą:

a) kopia zezwolenia na transport materiałów jądrowych lub źródeł promieniotwórczych albo jeżeli transport może odbywać się na podstawie zgłoszenia – kopia potwierdzenia dokonania zgłoszenia,

b) w przypadku źródła promieniotwórczego:

– wydane przez producenta świadectwo źródła, określające nazwę izotopu, aktywność źródła, postać fizyczną i chemiczną oraz rodzaj źródła,

– w przypadku zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego do takiego państwa – także deklaracja przewozu tego źródła, sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia, poświadczona przez właściwą władzę kraju odbiorcy,

c) w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – dokumenty, o których mowa w lit. b, a także dokumenty identyfikujące urządzenie.

2. Funkcjonariusz celny potwierdza na deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie, odpowiednio, przywiezienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamkniętego źródła promieniotwórczego albo wywiezienie takiego źródła z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawia się podczas kontroli granicznej funkcjonariuszowi Straży Granicznej.

§ 5.
Tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających takie źródła może odbywać się, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w § 4.
§ 6.
1. Odbiorca, który przywiózł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawca, który wywiózł z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiały jądrowe, zamknięte źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła, na działalność z którymi jest wymagane zezwolenie, w terminie 21 dni po upływie kwartału, w którym miał miejsce przywóz lub wywóz, zawiadamia na piśmie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o otrzymanych lub wysłanych w okresie kwartału materiałach jądrowych, zamkniętych źródłach promieniotwórczych lub urządzeniach zawierających takie źródła, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres dostawcy lub odbiorcy;

2) nazwę izotopu, rodzaj źródła i jego aktywność;

3) w przypadku materiałów jądrowych – masę w gramach lub jednostkach wielokrotnych, a dla paliwa jądrowego również rodzaj paliwa i stopień wzbogacenia;

4) w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – nazwę izotopu i aktywność źródła w pojedynczym urządzeniu, typ urządzenia, nazwę producenta i liczbę urządzeń;

5) nazwę kraju, z którego dokonano przywozu lub do którego dokonano wywozu;

6) datę przywozu lub wywozu.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do źródeł promieniotwórczych przywiezionych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wywiezionych do państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła (Dz. U. Nr 98, poz. 984).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2007 r. (poz. 911)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »