| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych1)

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych, uwzględniając w szczególności:

1) zawartość i sposób prowadzenia rejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz centralnego rejestru dawek indywidualnych, długość okresu rejestracyjnego, okres przechowywania danych w tych rejestrach, okres przechowywania dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wpisów do rejestrów, tryb sporządzania kopii danych zawartych w rejestrach oraz okres ich przechowywania, a także wzór karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek indywidualnych i wzór karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek indywidualnych;

2) podmioty, którym mogą być przekazywane dane z rejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz z centralnego rejestru dawek indywidualnych, terminy przekazywania danych, a także zawartość wniosku o udostępnienie danych z centralnego rejestru dawek indywidualnych;

3) narażenia, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, w tym wyniki pomiarów dozymetrycznych;

4) wykaz jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o okresie rejestracyjnym, rozumie się przez to okres, dla którego jest dokonywana ocena narażenia pracowników.
§ 3.
1. Rejestracja dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii A jest dokonywana w rejestrze, który obejmuje następujące dane:

1) nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców pracownika oraz numer PESEL, jeżeli go posiada;

2) informację o rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika w okresie rejestracyjnym;

3) uzyskaną z centralnego rejestru dawek informację o dawce skutecznej (efektywnej) otrzymanej przez pracownika przed zatrudnieniem w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej, z wyodrębnieniem dawek otrzymanych w ostatnich 4 latach kalendarzowych;

4) wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowiących podstawę oceny dawki skutecznej (efektywnej) w okresie rejestracyjnym wraz z informacją o stosowanych metodach pomiarowych oraz o podmiocie dokonującym pomiarów;

5) ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla soczewek oczu, skóry oraz dłoni, przedramion, stóp i podudzi, otrzymanych przez pracownika w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podstawie oceny;

6) informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie:

a) w wyniku wykonywania przez pracownika rutynowych czynności,

b) w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,

c) w szczególnych przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,

d) na skutek narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

2. Okres rejestracyjny obejmuje rok kalendarzowy, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej może, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, określić krótszy okres rejestracyjny.

3. Jeżeli narażenia powstały w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b–d, okresem rejestracyjnym jest okres narażenia.

4. Dawek indywidualnych otrzymanych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a i b, nie sumuje się z dawkami indywidualnymi otrzymanymi w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c i d.

§ 4.
1. Rejestr dawek indywidualnych, o którym mowa w § 3, jest prowadzony w formie pisemnej lub elektronicznej księgi rejestrowej składającej się z kart ewidencyjnych odrębnych dla każdego pracownika.

2. Karty ewidencyjne rejestru dawek indywidualnych obejmują dane określone w § 3 ust. 1.

§ 5.
Dane w rejestrze dawek indywidualnych oraz dokumenty stanowiące podstawę rejestracji przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez okres 30 lat od dnia zakończenia przez niego pracy w warunkach narażenia w danej jednostce organizacyjnej.
§ 6.
1. Jeżeli rejestr dawek indywidualnych jest prowadzony w formie elektronicznej księgi rejestrowej, kierownik jednostki organizacyjnej sporządza na informatycznych nośnikach danych kopię zawartych w księdze danych co najmniej raz na kwartał.

2. Jeżeli rejestr dawek indywidualnych jest prowadzony w formie pisemnej, kierownik jednostki organizacyjnej sporządza jego kserokopię co najmniej raz na rok.

3. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, oraz kserokopię, o której mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 5 lat od dnia sporządzenia.

§ 7.
1. Przepisy § 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio do rejestracji dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii B, jeżeli zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem zawiera warunek prowadzenia oceny narażenia tych pracowników wykonujących prace określone w zezwoleniu na podstawie pomiarów dawek indywidualnych.

2. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 1, 4–6, ust. 2–4 oraz § 4–6 stosuje się odpowiednio do rejestracji dawek indywidualnych otrzymywanych przez inne osoby niż pracownicy kategorii A w sytuacji narażenia:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

2) wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

§ 8.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego:

1) uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników kategorii A dane, o których mowa w § 3 ust. 1,

2) do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6

– dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego przekazanie.

2. Jeżeli praca w warunkach narażenia ustała przed upływem roku kalendarzowego, przekazanie danych, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po ustaniu tej pracy.

3. Niezwłocznie po ustaniu narażenia osób wymienionych w § 7 ust. 2 kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacji narażenia na skutek przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, oraz osoba kierująca usuwaniem skutków zdarzenia radiacyjnego lub działaniami interwencyjnymi w sytuacji narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, przekazują:

1) do centralnego rejestru dawek dane określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6;

2) uprawnionemu lekarzowi dane określone w § 3 ust. 1 – w przypadku osób wymienionych w art. 20 ust. 3 ustawy.

4. W sytuacji gdy pracownik otrzymał w danym roku kalendarzowym dawkę skuteczną (efektywną) przekraczającą 15 milisiwertów (mSv), kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie przekazuje do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6.

5. Dane, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, przekazuje się do centralnego rejestru dawek w formie karty zgłoszeniowej.

6. Wzór karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Centralny rejestr dawek zawiera:

1) numer i datę założenia karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek;

2) nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców pracownika oraz numer PESEL, jeżeli go posiada;

3) informację o rodzaju pracy wykonywanej w okresie rejestracyjnym przez pracownika;

4) określenie okresu rejestracyjnego;

5) ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla soczewek oczu, skóry oraz dłoni, przedramion, stóp i podudzi, otrzymanych przez pracownika w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podstawie oceny;

6) sumę dawek otrzymanych przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego oraz sumę dawek otrzymanych przez pracownika w ciągu kolejnych 4 lat kalendarzowych;

7) nazwę i adres jednostki dokonującej zgłoszenia dawek pracownika do centralnego rejestru dawek, a także jej numer REGON;

8) datę dokonania wpisu do centralnego rejestru dawek;

9) informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie.

2. Centralny rejestr dawek jest prowadzony w formie elektronicznej bazy danych składającej się z ułożonych alfabetycznie elektronicznych kart ewidencyjnych, odrębnych dla każdego pracownika kategorii A oraz osoby, o której mowa w § 7 ust. 2.

3. Wzór karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wprowadzenie danych do centralnego rejestru dawek odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych, o których mowa w § 8 ust. 6.

§ 10.
Dane w centralnym rejestrze dawek oraz karty zgłoszeniowe przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika kategorii A lub osobę, o której mowa w § 7 ust. 2, wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis w centralnym rejestrze dawek dotyczący pracownika lub tej osoby.
§ 11.
1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Prezesem Agencji”, sporządza na informatycznych nośnikach danych kopię zawartych w centralnym rejestrze dawek danych corocznie według stanu na dzień 31 grudnia.

2. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym została sporządzona.

§ 12.
1. Z centralnego rejestru dawek Prezes Agencji przekazuje dane o dawkach otrzymanych przez osobę, której dane są zarejestrowane w rejestrze, z uwzględnieniem okoliczności narażenia:

1) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której osoba ta ma być zatrudniona w warunkach narażenia;

2) na wniosek osoby, której dane są zarejestrowane w rejestrze.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) nazwę, adres, numer REGON jednostki organizacyjnej, której kierownik występuje z wnioskiem;

2) imię i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców osoby, której dotyczy wniosek, a także jej numer PESEL, jeżeli go posiada;

3) oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, że zamierza zatrudnić osobę, której dotyczy wniosek, w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej, wraz z określeniem rodzaju pracy, którą ta osoba ma wykonywać;

4) określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę, która ma być zatrudniona w warunkach narażenia;

5) datę sporządzenia wniosku;

6) pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania osoby występującej z wnioskiem, a także jej numer PESEL, jeżeli go posiada;

2) określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę występującą z wnioskiem, i jej podpis.

4. Na wniosek osoby, której dane są zarejestrowane w centralnym rejestrze dawek, uzasadniony zamiarem podjęcia pracy w warunkach narażenia poza granicami kraju, Prezes Agencji przekazuje jej w języku angielskim dane o otrzymanych przez nią dawkach indywidualnych.

5. Prezes Agencji przekazuje dane z centralnego rejestru dawek w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 13.
Wykaz jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy, obejmuje:

1) Instytut Medycyny Pracy w Łodzi;

2) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;

3) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie;

4) Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie;

5) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

6) Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. Nr 207, poz. 1753).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 marca 2007 r. (poz. 913)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »