| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2007 r.

w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres przekazywanych przez przedsiębiorcę:

a) dokumentów i materiałów dotyczących sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej, zasad jego organizacji i sposobu finansowania, przedstawiających sposób wykonania obowiązków określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”,

b) informacji zawierającej szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy, jego organizacji oraz prowadzonej działalności gospodarczej, zwanej dalej „informacją”;

2) wzór formularza informacji.

§ 2.
1. Przedsiębiorca przekazuje organowi publicznemu, który udzielił mu praw specjalnych, praw wyłącznych lub powierzył realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym, następujące dokumenty i materiały, uwzględniające aktualny stan faktyczny:

1) akt założycielski przedsiębiorcy, wraz z jego zmianami;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1));

4) sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z odrębnych przepisów;

5) dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w części dotyczącej określenia sposobu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

6) opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o ile podlega ono badaniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Do dokumentów i materiałów, o których mowa w ust. 1, dołącza się informację zawierającą następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) klasę rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

5) formę prawną przedsiębiorcy;

6) opis działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi;

7) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych, poprzedzających ostatni rok obrotowy;

8) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do której należy przedsiębiorca, z wyłączeniem wzajemnych transakcji pomiędzy przedsiębiorcami grupy, w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych poprzedzających ostatni rok obrotowy;

9) strukturę sprzedaży według rynków oraz według poszczególnych grup wyrobów i usług w ostatnim roku obrotowym;

10) strukturę własności przedsiębiorcy;

11) strukturę organizacyjną przedsiębiorcy ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi, wraz z opisem innych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w tej samej komórce organizacyjnej oraz sposobu zapewnienia przejrzystości;

12) źródła finansowania działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi:

a) dane o przychodach uzyskanych z działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi,

b) inne źródła finansowania działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi, w tym dane o uzyskanych w związku z tą działalnością przysporzeniach ze środków publicznych, obejmujące w szczególności wskazanie:

– nazwy, siedziby i adresu podmiotu, który dokonał przysporzenia ze środków publicznych,

– podstawy prawnej dokonanego przysporzenia ze środków publicznych,

– wartości i formy przysporzenia ze środków publicznych oraz okresu, na jaki to przysporzenie zostało dokonane,

– przeznaczenia przysporzenia ze środków publicznych;

13) zestawienie poniesionych kosztów związanych z działalnością gospodarczą, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi;

14) syntetyczny opis metod przyjętych przy przypisywaniu kosztów i przychodów do różnych rodzajów działalności prowadzonych przez danego przedsiębiorcę, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz następujących kategorii kosztów:

a) kosztów, które mogą być bezpośrednio przypisane do konkretnego rodzaju działalności,

b) kosztów, które nie mogą być bezpośrednio przypisane do konkretnego rodzaju działalności.

§ 3.
1. Dokumenty i materiały przekazuje się w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Przedsiębiorca nie przekazuje dokumentów i materiałów w przypadku, gdy zostały one przekazane organowi publicznemu, który udzielił mu praw specjalnych, praw wyłącznych lub powierzył realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym:

1) na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy lub przepisów odrębnych, lub

2) w poprzednim roku i uwzględniają aktualny stan faktyczny na dzień, w którym następuje przekazanie dokumentów i materiałów w danym roku, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy.

3. Informację przekazuje się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA INFORMACJI KONIECZNEJ DO OCENY ZACHOWANIA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSOWEJ NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2007 r. (poz. 1147)

WZÓR FORMULARZA INFORMACJI KONIECZNEJ DO OCENY ZACHOWANIA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSOWEJ NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »