Kategorie

Dziennik Ustaw

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

sygn. akt K 6/08

Tekst pierwotny

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz – przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Marek Kotlinowski,

Marek Mazurkiewicz – sprawozdawca,

Andrzej Rzepliński,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2009 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

I

Art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepis wymieniony w części I wyroku traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Teresa Liszcz

Zbigniew Cieślak

Marek Kotlinowski

Marek Mazurkiewicz

Andrzej Rzepliński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-30
  • Data wejścia w życie: 2009-04-30
  • Data obowiązywania: 2009-04-30

Dziennik Ustaw