REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 47 poz. 277

USTAWA

z dnia 4 marca 2010 r.

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Zakres regulacji]
1. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej „spisem”, oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników.

2. Spis przeprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.

Art. 2. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) budynku – rozumie się przez to obiekt budowlany, w którym znajduje się jedno lub więcej mieszkań, a w szczególności budynek, o którym mowa w art. 2 lit. c rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14);

2) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie;

3) kraju urodzenia – rozumie się przez to kraj, w jego aktualnych granicach, w którym:

a) urodziła się osoba objęta spisem lub

b) zamieszkiwała matka w chwili urodzenia osoby objętej spisem;

4) liczbie żywo urodzonych dzieci – rozumie się przez to liczbę wszystkich żywo urodzonych dzieci, niezależnie od tego, czy dzieci te żyją oraz czy mieszkają z kobietą, która je urodziła;

5) mieszkaniu – rozumie się przez to mieszkanie w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14);

6) narodowości – przynależności narodowej lub etnicznej – rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną;

7) niepełnosprawności – rozumie się przez to, że dana osoba posiada aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy, niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, celowości przekwalifikowania, niezdolności do samodzielnej egzystencji, inwalidztwie lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przez organ do tego uprawniony, lub dana osoba deklaruje niepełnosprawność;

8) niezdolności do pracy – rozumie się przez to całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu;

9) obiekcie zbiorowego zakwaterowania – rozumie się przez to zespół pomieszczeń (pokoi i pomieszczeń pomocniczych) zlokalizowanych w jednym lub kilku budynkach, zajętych przez jeden odrębny zakład świadczący usługi: hotelarskie, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne bądź inne, które to usługi są związane z zamieszkaniem w takim zakładzie większej liczby osób;

10) systemie informacyjnym administracji publicznej – rozumie się przez to systemy informacyjne administracji publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1));

11) wyposażeniu mieszkania w urządzenia i instalacje techniczno-sanitarne – rozumie się przez to wyposażenie mieszkania w łazienkę, wodociąg, ustęp spłukiwany, ciepłą wodę, gaz, centralne ogrzewanie;

12) wyznaniu – przynależności wyznaniowej – rozumie się przez to formalne uczestnictwo lub emocjonalny związek osoby z określonym wyznaniem religijnym, kościołem lub związkiem wyznaniowym;

13) zamieszkanym pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem – rozumie się przez to pomieszczenie nieprzeznaczone do celów mieszkalnych i zamieszkane tymczasowo (w szczególności strych, pralnia, suszarnia), obiekt ruchomy (w szczególności barakowóz, przyczepa kempingowa, barka) lub inne pomieszczenie, które w czasie spisu jest jedynym miejscem zamieszkania osoby objętej spisem;

14) związku nieformalnym – rozumie się przez to dwie osoby żyjące w tym samym gospodarstwie domowym, które nie zawarły związku małżeńskiego w formie przewidzianej prawem polskim, ale wzajemne relacje tych osób są natury małżeńskiej.

Art. 3. [Zakres spisu]
Spisem obejmuje się:

1) osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

2) osoby niemające miejsca zamieszkania;

3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Art. 4. [Wyłączenia ze spisu]
Spisem nie obejmuje się:

1) szefów ani cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin ani innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;

2) mieszkań, budynków, obiektów ani pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Art. 5. [Forma spisu]
1. Spis przeprowadza się w formie elektronicznej jako badanie pełne i reprezentacyjne.

2. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do badania, natomiast u osób, których mieszkania nie zostały wylosowane do badania, przeprowadza się badanie pełne.

3. W przypadku braku pełnego zakresu danych lub konieczności ponoszenia nadmiernie wysokich kosztów zbierania danych w badaniu pełnym stosuje się statystyczne metody szacowania danych.

Art. 6. [Wykaz danych zbieranych w spisie]
1. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie określa załącznik do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 763/2008”.

2. Szczegółowy wykaz tematów i danych zbieranych w spisie wyłącznie na potrzeby krajowe, z zastrzeżeniem ust. 4, określa załącznik nr 1 do ustawy.

3. Wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące:

1) pozostawania w związku nieformalnym;

2) wyznania – przynależności wyznaniowej;

3) liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.

4. Pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności w trakcie przeprowadzania badania reprezentacyjnego z udziałem osoby objętej spisem.

Art. 7. [Prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz opracowaniem wyników spisu]
Prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz opracowaniem wyników spisu, zwane dalej „pracami spisowymi”, obejmują następujące etapy:

1) prace przygotowawcze, w tym spis próbny;

2) spis;

3) spis kontrolny;

4) opracowanie wyników spisu;

5) udostępnienie i upowszechnienie wynikowych informacji statystycznych.

Art. 8. [Baza Danych NSP 2011]
1. W ramach prac spisowych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego tworzy i prowadzi bazę danych spisu, zwaną dalej „Bazą Danych NSP 2011”.

2. Do Bazy Danych NSP 2011 włącza się dane przekazane przez:

1) podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej;

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, których działalnością podstawową jest władanie, zarządzanie lub administrowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością:

a) Skarbu Państwa,

b) zakładów pracy,

c) spółdzielni mieszkaniowych,

d) towarzystw budownictwa społecznego,

e) jednostek samorządu terytorialnego,

f) pozostałych jednostek posiadających w zarządzie bądź administracji zasoby mieszkaniowe

– zwane dalej „zarządcami zasobów mieszkaniowych”;

3) przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;

4) dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2));

5) osoby objęte spisem:

a) za pośrednictwem sieci Internet,

b) drogą wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego,

c) drogą wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

3. Przekazanie danych objętych spisem przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, jest nieodpłatne i obowiązkowe.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, obowiązane do przekazania danych w ramach prac spisowych, a także szczegółowy zakres tych danych i terminy ich przekazania określa załącznik nr 2 do ustawy.

5. Przekazanie danych objętych spisem przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 5, jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach określonych w art. 14 ust. 2 i 3.

6. Dane zebrane i zgromadzone w Bazie Danych NSP 2011 zostaną opracowane i upowszechnione w postaci wynikowych informacji statystycznych.

Art. 9. [Obowiązki osób przekazujących dane]
1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.

2. Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.

3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego spisania osoby w obiektach zbiorowego zakwaterowania dane dotyczące tej osoby, w zakresie posiadanej dokumentacji, przekazują zarządzający tymi obiektami.

4. Dane dotyczące:

1) budynków zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz niezamieszkanych mieszkań przekazują zarządcy zasobów mieszkaniowych;

2) budynków stanowiących własność osób fizycznych przekazują właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.

Art. 10. [Ochrona i przetwarzanie danych]
1. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, zwanej dalej „ustawą o statystyce publicznej”.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, nie mogą być ujawniane w celach innych niż określone w art. 10 ustawy o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia ochronę tych danych.

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, nie może być powierzone innemu podmiotowi.

5. System informatyczny może być wykorzystany do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu analizy ryzyka ich przetwarzania, opracowaniu specyficznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemu i wdrożeniu środków zapewniających spełnienie tych wymagań, a także po dokonaniu audytu tego systemu zgodnie z Polskimi Normami.

6. Zgromadzone w spisie dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru telefonu oraz adresu zostaną w sposób trwały usunięte z Bazy Danych NSP 2011, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zakończenia spisu.

7. Z czynności usunięcia danych, o której mowa w ust. 6, sporządza się protokół.

Art. 11. [Obowiązki osób wykonujących prace spisowe]
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej określonej w art. 10 ustawy o statystyce publicznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tej tajemnicy oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 tej ustawy.
Art. 12. [Wykaz adresowo-mieszkaniowy]
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządzi wykaz adresowo-mieszkaniowy w układzie gmin, wykorzystując dane zawarte w:

1) Bazie Danych NSP 2011;

2) krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, przekaże urzędom gmin do aktualizacji i uzupełnienia, w formie elektronicznej, zestawienie budynków, mieszkań i osób.

3. Na podstawie zaktualizowanego i uzupełnionego zestawienia, o którym mowa w ust. 2, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego uzupełnia i aktualizuje wykaz adresowo-mieszkaniowy, który następnie włącza do Bazy Danych NSP 2011.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób, mając na uwadze kompletność wykazu adresowo-mieszkaniowego.

Art. 13. [Spis próbny]
1. Spis próbny przeprowadza się w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2010 r., według stanu na dzień 31 marca 2010 r., godz. 24, w celu sprawdzenia rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w spisie.

2. Do celów spisu próbnego zbiera się dane przekazane przez:

1) podmioty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1–4 – dla obszaru całego kraju;

2) osoby objęte spisem, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 – z terenu następujących gmin:

a) Gubin – gmina miejska, powiat krośnieński, województwo lubuskie,

b) Kołobrzeg – gmina wiejska, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie,

c) Kościelisko – gmina wiejska, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

d) Lubiewo – gmina wiejska, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie,

e) Oleśnica – gmina wiejska, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie,

f) Puck – gmina miejska, powiat pucki, województwo pomorskie,

g) Puszczykowo – gmina miejska, powiat poznański, województwo wielkopolskie,

h) Rembertów – dzielnica Warszawy, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie,

i) Sędziszów Małopolski – gmina miejsko-wiejska w zakresie obszaru miasta, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie,

j) Sępopol – gmina miejsko-wiejska, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie,

k) Stryków – gmina miejsko-wiejska, powiat zgierski, województwo łódzkie,

I) Siemiatycze – gmina miejska, powiat siemiatycki, województwo podlaskie,

m) Tarnów Opolski – gmina wiejska, powiat opolski, województwo opolskie,

n) Terespol – gmina wiejska, powiat bialski, województwo lubelskie,

o) Wąchock – gmina miejsko-wiejska, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie,

p) Wojkowice – gmina miejska, powiat będziński, województwo śląskie.

3. Do spisu próbnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spisu, z wyjątkiem terminów pozyskiwania danych w poszczególnych etapach określonych w art. 14, które dla spisu próbnego ustala się w sposób następujący:

1) w badaniu reprezentacyjnym w dniach:

a) od 1 kwietnia do 16 maja 2010 r.,

b) od 8 kwietnia do 31 maja 2010 r.;

2) w badaniu pełnym w dniach:

a) od 1 kwietnia do 16 maja 2010 r.,

b) od 8 kwietnia do 31 maja 2010 r.,

c) od 8 kwietnia do 31 maja 2010 r.

Art. 14. [Etapy pozyskiwania danych]
1. Spis obejmuje następujące etapy pozyskiwania danych:

1) w badaniu reprezentacyjnym w dniach:

a) od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. – potwierdzenie lub aktualizacja danych przekazanych przez podmioty, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz uzupełnienie przez osoby objęte spisem brakujących danych za pośrednictwem sieci Internet,

b) od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – przeprowadzenie przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z osobą objętą spisem;

2) w badaniu pełnym w dniach:

a) od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. – potwierdzenie lub aktualizacja danych przekazanych przez podmioty, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz uzupełnienie przez osoby objęte spisem brakujących danych za pośrednictwem sieci Internet,

b) od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – zebranie przez ankietera statystycznego, drogą wywiadu telefonicznego, danych od osób objętych spisem,

c) od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – przeprowadzenie przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z osobą objętą spisem.

2. Uzupełnienie brakujących danych za pośrednictwem sieci Internet oraz przekazanie danych drogą wywiadu telefonicznego przez osobę objętą spisem jest dobrowolne.

3. Udzielenie przez osoby objęte spisem odpowiedzi na pytania w ramach bezpośredniego wywiadu jest obowiązkowe i odbywa się na zasadach określonych w art. 9.

Art. 15. [Kierowanie pracami spisowymi]
1. Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – jako Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego.

2. Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

3. Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.

Art. 16. [Obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego]
Do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

1) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu;

2) opracowanie wyników spisu oraz udostępnienie i upowszechnienie wynikowych informacji statystycznych;

3) dostarczenie Komisji Europejskiej wyników spisu w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 763/2008.

Art. 17. [Biura spisowe]
1. Do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio:

1) Centralne Biuro Spisowe;

2) wojewódzkie biura spisowe;

3) gminne biura spisowe.

2. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

3. Pracą Centralnego Biura Spisowego kieruje Dyrektor Centralnego Biura Spisowego.

4. Pracą wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

5. Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

Art. 18. [Zadania gmin w ramach prac spisowych]
Zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują:

1) obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości należący do kompetencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w ramach zadań własnych;

2) zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone na podstawie ustawy, polegające na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu spisu na terenie gminy, w tym na:

a) aktualizacji przekazanego przez Prezesa Główne-go Urzędu Statystycznego, w formie elektronicznej, zestawienia budynków, mieszkań i osób,

b) zapewnieniu funkcjonowania gminnych biur spisowych,

c) delegowaniu pracowników urzędu gminy do prac spisowych,

d) naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych,

e) zorganizowaniu obchodu przedspisowego,

f) nadzorowaniu czynności spisowych,

g) popularyzacji spisu.

Art. 19. [Rachmistrz spisowy]
1. Rachmistrzów spisowych powołuje, na wniosek gminnego komisarza spisowego, dyrektor urzędu statystycznego spośród osób pełnoletnich, godnych zaufania, posiadających co najmniej średnie wykształcenie.

2. Rachmistrz spisowy podczas wykonywania czynności w ramach prac spisowych posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

3. Rachmistrz spisowy przed dopuszczeniem do wykonania czynności w ramach prac spisowych, pouczony przez zastępcę gminnego komisarza spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej, składa na piśmie przyrzeczenie o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

4. Rachmistrzowi spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

5. W razie wypadku powstałego przy wykonywaniu prac spisowych rachmistrzom spisowym, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom ich rodzin, przysługują świadczenia z tytułu wypadków przy pracy przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.4)).

6. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniach, o których mowa w ust. 5, zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza odpowiednią dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazuje ją terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 20. [Finansowanie prac spisowych]
1. Prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Środki na wykonanie zadań, o których mowa w art. 18 pkt 2, będą przekazywane gminom przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pośrednictwem właściwych miejscowo dyrektorów urzędów statystycznych w terminach umożliwiających realizację kolejnych etapów prac spisowych. Ostateczne rozliczenie tych środków nastąpi do dnia 30 października 2011 r.

3. Osoby wykonujące prace spisowe, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 4, otrzymują wynagrodzenie w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło, zawieranych na wykonanie określonych czynności.

4. Pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy.

5. Osobom, o których mowa w ust. 4, zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym – nagrody.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kryteria obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem dla osób, o których mowa w ust. 3, oraz wysokość i kryteria przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w ust. 5, uwzględniając rodzaj i złożoność prac oraz mając na uwadze prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację spisu.

Art. 21. [Obowiązek rozpowszechniania audycji propagujących ideę spisu]
1. Od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca 2011 r. Telewizja Polska Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna są obowiązane do rozpowszechniania na własny koszt, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji propagujących ideę spisu.

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 godzin.

3. Ustala się następujący podział czasu antenowego między podmioty, o których mowa w ust. 1:

1) 30 godzin w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna;

2) 40 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna;

3) 11 godzin w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółka Akcyjna;

4) 19 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Polskie Radio Spółka Akcyjna.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, w tym czas emisji w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 3, oraz formę tych audycji, mając na względzie rozpropagowanie zasad przeprowadzania spisu oraz jego znaczenia gospodarczego, społecznego i naukowego, a także rodzaj nadawcy i jego zasięg.

Art. 22. [Spis kontrolny]
1. Spis kontrolny przeprowadza się w okresie od dnia 1 lipca do dnia 11 lipca 2011 r. w celu sprawdzenia kompletności przeprowadzonego spisu, poprawności danych uzyskanych w spisie oraz zgodności tych danych ze stanem faktycznym.

2. Spis kontrolny obejmuje osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu i jest przeprowadzany drogą wywiadu telefonicznego.

Art. 23. [Czyny podlegające karze]
Kto:

1) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 8 ust. 3 i 4 nie przekazuje posiadanych danych objętych spisem,

2) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 9 ust. 1 odmawia udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania dotyczące danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008

– podlega karze grzywny.

Art. 24. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 23, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.5)).
Art. 25. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825, Nr 126, poz. 1040 i Nr 127, poz. 1052.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TEMATÓW I DANYCH ZBIERANYCH W SPISIE WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY KRAJOWE]

Załączniki do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. (poz. 277)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TEMATÓW I DANYCH ZBIERANYCH W SPISIE WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY KRAJOWE

1. Temat – terytorialna charakterystyka osób:

1) środek transportu i czas dojazdu do pracy;

2) dojazdy do miejsca nauki;

3) odległość od miejsca pracy lub miejsca nauki;

4) częstotliwość dojazdów do pracy.

2. Temat – demograficzna charakterystyka osób:

1) data zawarcia związku małżeńskiego;

2) data rozwiązania związku małżeńskiego;

3) data powstania aktualnego związku nieformalnego

4) ogólna liczba żywo urodzonych dzieci i plany prokreacyjne.

3. Temat – ekonomiczna charakterystyka osób:

1) charakterystyka dodatkowego miejsca pracy;

2) zawód wyuczony;

3) wymiar czasu pracy;

4) okres poszukiwania pracy;

5) okres pozostawania bez pracy;

6) przyczyny bierności zawodowej,

7) powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym;

8) użytkowanie gospodarstwa rolnego i pozostawanie w gospodarstwie domowym z użytkownikiem wciągu ostatnich 12 miesięcy;

9) liczba miesięcy pracy w gospodarstwie rolnym wciągu ostatnich 12 miesięcy;

10) samoocena statusu na rynku pracy;

11) główne i dodatkowe źródło utrzymania osób;

12) rodzaj pobieranego świadczenia społecznego.

4. Temat – edukacyjna charakterystyka osób:

1) kontynuacja nauki;

2) kierunek wykształcenia;

3) znajomość języków obcych;

4) umiejętność obsługi komputera i komunikowanie się z wykorzystaniem sieci Internet.

5. Temat – migracje wewnętrzne i zagraniczne:

1) przyczyny migracji wewnętrznych i zagranicznych;

2) kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla emigrantów);

3) zawód wykonywany przed wyjazdem z Polski (dla emigrantów);

4) zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem migranta;

5) łączny czas pobytu imigranta w Polsce;

6) znajomość języka polskiego przez cudzoziemców;

7) plany migracyjne;

8) kraj urodzenia rodziców;

9) rok nabycia obywatelstwa polskiego;

10) poprzednie obywatelstwo.

6. Temat – charakterystyka etniczno-kulturowa:

1) narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

2) język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, w tym posługiwanie się językiem regionalnym;

3) język ojczysty;

4) mniejszości narodowe i etniczne;

5) wyznanie – przynależność wyznaniowa.

7. Temat – niepełnosprawność:

1) samoocena niepełnosprawności;

2) prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

3) stopień niepełnosprawności;

4) rodzaj niepełnosprawności;

5) okres niezdolności do pracy.

8. Temat – gospodarstwa domowe i rodziny:

1) rodzaj głównego i dodatkowego źródła utrzymania gospodarstwa domowego;

2) samodzielność zamieszkiwania gospodarstwa domowego.

9. Temat – charakterystyka mieszkań i budynków:

1) kuchnia lub pomieszczenia kuchenne w mieszkaniu;

2) wyposażenie mieszkania w urządzenia i instalacje techniczno-sanitarne;

3) liczba izb przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej;

4) powierzchnia użytkowa mieszkania przeznaczona do wykonywania działalności gospodarczej;

5) przeznaczenie mieszkania niezamieszkanego;

6) rok i zakres rozbudowy budynku;

7) wyposażenie budynku w urządzenia kanalizacyjne;

8) przystosowanie budynku i mieszkania dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik 2. [PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PRZEKAZANIA PREZESOWI GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TYCH DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZANIA]

Załącznik nr 2

PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PRZEKAZANIA PREZESOWI GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TYCH DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZANIA

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach: do dnia 31 marca 2010 r., do dnia 30 listopada 2010 r., do dnia 28 lutego 2011 r. oraz do dnia 29 lutego 2012 r., z systemu informacyjnego prowadzonego przez organy podatkowe następujące dane jednostkowe:

1) o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

b) numer PESEL,

c) imię i nazwisko,

d) data urodzenia,

e) miejsce urodzenia,

f) płeć.

g) obywatelstwo,

h) numer identyfikacyjny REGON,

i) nazwa pełna lub firma przedsiębiorcy,

j) nazwa skrócona,

k) data rozpoczęcia działalności,

I) kod PKD rodzaju przeważającej działalności,

m) adresy: zameldowania, zamieszkania, głównego miejsca wykonywania działalności, miejsc wykonywania działalności poza miejscem głównym, do korespondencji:

– kod kraju,

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości.

– poczta,

– kod pocztowy,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

n) data ważności adresu (od ...),

o) numer identyfikacji podatkowej (NIP) płatnika zaliczek od dochodów:

– z należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłaconych przez zakład pracy,

– z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,

– z udziału w organach stanowiących osób prawnych,

– z kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze,

– z osobiście wykonywanej działalności innej niż wymieniona wyżej, w tym z umów zlecenia i o dzieło,

p) informacja o fakcie wykazania kosztów uzyskania przychodów od poszczególnych płatników:

– od jednego zakładu pracy,

– od więcej niż jednego zakładu pracy,

– od jednego zakładu pracy, podwyższonych w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

– od więcej niż jednego zakładu pracy, podwyższonych w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

q) rodzaj źródeł przychodów,

r) numer identyfikacji podatkowej (NIP) małżonka, o ile rozlicza się wspólnie z podatnikiem,

s) sposób opodatkowania;

2) o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących płatnikami zaliczek od dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych PIT lub będących jednostkami macierzystymi tych płatników:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

b) numer identyfikacyjny REGON,

c) nazwa pełna lub firma,

d) nazwa skrócona,

e) data rozpoczęcia działalności,

f) data ustania bytu prawnego,

g) kod PKD rodzaju przeważającej działalności,

h) numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki macierzystej.

i) adresy: siedziby lub do korespondencji, miejsc wykonywania działalności, miejsc wykonywania działalności poza miejscem głównym:

– kod kraju,

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– poczta,

– kod pocztowy,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

j) data ważności adresu (od ...)

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach: do dnia 31 marca 2010 r., do dnia 30 listopada 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r., ze zbioru PESEL następujące dane jednostkowe o osobach:

1) nazwisko i imiona;

2) nazwisko rodowe;

3) data urodzenia;

4) miejsce urodzenia;

5) stan cywilny;

6) płeć;

7) numer PESEL;

8) obywatelstwo;

9) data nabycia obywatelstwa polskiego;

10) data utraty obywatelstwa polskiego;

11) imię i nazwisko rodowe małżonka;

12) numer PESEL małżonka;

13) data zawarcia związku małżeńskiego;

14) data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd;

15) data zgonu małżonka;

16) charakter zamieszkania;

17) adres i data zameldowania na pobyt stały:

a) kod TERYT gminy,

b) nazwa miejscowości,

c) ulica,

d) numer domu,

e) numer lokalu;

18) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z datą zameldowania oraz datą wymeldowania:

a) kod TERYT gminy,

b) nazwa miejscowości.

c) ulica,

d) numer domu,

e) numer lokalu;

19) adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem zamierzonego okresu zameldowania:

a) kod TERYT gminy,

b) nazwa miejscowości,

c) ulica,

d) numer domu,

e) numer lokalu;

20) tryb wymeldowania;

21) seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

22) seria i data wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;

23) seria i data wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

24) seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

25) seria i data wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej;

26) seria i data wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

27) seria i data wydania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.

3. Minister Sprawiedliwości przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r., z systemu informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości następujące dane jednostkowe o osobach pozbawionych wolności oraz osobach przebywających w zakładach poprawczych:

1) nazwisko i imiona;

2) data urodzenia;

3) miejsce urodzenia;

4) numer PESEL;

5) adres miejsca zamieszkania:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) nazwa miejscowości,

e) nazwa ulicy,

f) numer domu,

g) numer lokalu;

6) obywatelstwo.

4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r., z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt następujące dane jednostkowe:

1) o obywatelach państw trzecich:

a) nazwisko i imię,

b) płeć,

c) obywatelstwo,

d) narodowość,

e) adres zamieszkania lub pobytu,

f) data urodzenia,

g) miejsce i kraj urodzenia,

h) stan cywilny,

i) wykształcenie,

j) zawód wykonywany,

k) numer PESEL,

I) data wpływu pierwszego wniosku, gdy postępowanie zakończyło się decyzją pozytywną,

m) data wydania pierwszej decyzji pozytywnej,

n) data wydania aktualnej decyzji legalizującej pobyt cudzoziemca w Polsce,

o) w przypadku dokumentów wydanych w związku z pierwszą decyzją pozytywną oraz aktualną decyzją legalizującą pobyt cudzoziemca w Polsce – data wydania i termin ważności dokumentu;

2) o obywatelach Unii Europejskiej i członkach ich rodzin niebędących obywatelami Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367):

a) nazwisko i imię,

b) płeć,

c) obywatelstwo,

d) adres zamieszkania lub pobytu,

e) data urodzenia,

f) miejsce i kraj urodzenia,

g) stan cywilny,

h) numer PESEL,

i) data wpływu pierwszego wniosku, gdy postępowanie zakończyło się decyzją pozytywną,

j) data wydania pierwszej decyzji i termin ważności dokumentów, w odniesieniu do decyzji i dokumentów wydanych przed dniem 26 sierpnia 2006 r., które zachowały ważność,

k) data wpływu pierwszego wniosku po dniu 26 sierpnia 2006 r. oraz data wydania obywa-telom Unii Europejskiej zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu oraz dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

I) data wydania i termin ważności wydawanych członkom rodziny obywatela Unii Europejskiej dokumentów legalizujących ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 12 kwietnia 2010 r. oraz do dnia 15 kwietnia 2011 r., następujące dane jednostkowe:

1) z Centralnego Rejestru Płatników Składek:

a) kod numeru deklaracji określający rodzaj płatnika,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer PESEL,

d) numer identyfikacyjny REGON,

e) imię i nazwisko,

f) nazwa skrócona,

g) nazwa pełna lub firma,

h) data urodzenia,

i) miejsce urodzenia,

j) obywatelstwo,

k) adresy: siedziby, zamieszkania, do korespondencji, prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek:

– kod pocztowy,

– miejscowość,

– gmina lub dzielnica,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

– symbol państwa,

– zagraniczny kod pocztowy,

I) data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie,

m) liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

2) z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) płatnika składek,

b) dane dotyczące ubezpieczonego:

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer PESEL,

– imię i nazwisko,

– data urodzenia,

– obywatelstwo,

– kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

– kod wykonywanego zawodu,

– wymiar czasu pracy.

– kod świadczenia lub przerwy w opłacaniu składek,

– kod tytułu ubezpieczenia,

– rodzaj ubezpieczenia,

– data objęcia ubezpieczeniem,

– adresy: zameldowania na pobyt stały, zamieszkania, do korespondencji:

– kod pocztowy,

– miejscowość,

– gmina lub dzielnica,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

– symbol państwa,

– zagraniczny kod pocztowy,

– numer telefonu;

3) z systemu emerytalno-rentowego o osobach pobierających emeryturę lub rentę, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną, świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie:

a) nazwisko i imię,

b) data urodzenia,

c) numer PESEL,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) adresy: zameldowania na pobyt stały, zamieszkania, do korespondencji, ostatniego zamieszkania w Polsce w przypadku aktualnego zamieszkiwania za granicą:

– państwo,

– kod pocztowy,

– poczta,

– gmina lub dzielnica,

– miejscowość,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

f) rodzaj świadczenia,

g) stopień niezdolności do pracy,

h) data wydania orzeczenia,

i) trwałość lub okres niezdolności do pracy,

j) informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia z powodu uzyskiwania przychodów przez świadczeniobiorcę.

6. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r., z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego następujące dane jednostkowe:

1) o ubezpieczonych:

a) nazwisko i imię,

b) data urodzenia.

c) płeć,

d) numer PESEL,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f) adres zamieszkania:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– poczta,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

g) adres do korespondencji:

– kod pocztowy,

– poczta,

– miejscowość,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

h) rodzaj prowadzonej działalności:

– wyłącznie gospodarstwo rolne,

– gospodarstwo rolne i dział specjalny,

– wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej,

– dodatkowo pozarolnicza działalność gospodarcza,

i) data zgonu,

j) wskaźnik płatnika,

k) stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z rolnikiem,

I) wskaźnik ubezpieczenia na wniosek, w tym w zakresie ograniczonym,

m) liczba ubezpieczonych,

n) podleganie innemu ubezpieczeniu,

o) okres podlegania ubezpieczeniu;

2) o świadczeniobiorcach:

a) nazwisko i imię,

b) numer PESEL,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) płeć,

e) adres zamieszkania:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– kod pocztowy,

– poczta,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu.

f) orzeczenie stwierdzające istnienie całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji u emerytów i rencistów,

g) rodzaj świadczenia:

– emerytura,

– renta z tytułu niezdolności do pracy,

– renta rodzinna,

– renta strukturalna,

h) data przyznania świadczenia.

7. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r., z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych następujące dane jednostkowe o ubezpieczonych, członkach ich rodzin, osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni oraz o płatnikach składek:

1) nazwisko i imiona;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) numer PESEL;

5) wskaźnik poprawności numeru PESEL;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

7) kraj świadczeniobiorcy;

8) kod kraju świadczeniobiorcy;

9) numer oddziału funduszu;

10) adresy: zamieszkania, zameldowania, do korespondencji:

a) kod pocztowy,

b) kod TERYT i nazwa gminy,

c) kod TERYT i nazwa miejscowości,

d) ulica,

e) numer domu,

f) numer lokalu;

11) status uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń;

12) informacja o zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu osoby z ZUS;

13) data rejestracji lub wyrejestrowania z ZUS;

14) dane dotyczące płatnika:

a) typ płatnika,

b) numer identyfikacyjny REGON,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer PESEL,

e) nazwa skrócona;

15) tytuł uprawnienia:

a) dane podstawowe,

b) stopień niepełnosprawności;

16) kod stopnia pokrewieństwa z płatnikiem składki według ZUS;

17) informacja o wspólnym gospodarstwie z płatnikiem składki;

18) informacja o zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu osoby z KRUS;

19) data rejestracji lub wyrejestrowania z KRUS;

20) informacja o rejestracji lub wyrejestrowaniu obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

21) data rejestracji lub wyrejestrowania – data dokumentu typu E;

22) data początkowa prawa do świadczeń na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)).

8. Główny Geodeta Kraju przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 30 listopada 2010 r.:

1) dane z bazy danych państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;

2) dane z państwowego rejestru nazw geograficznych w zakresie dotyczącym nazw miejscowości;

3) ortofotomapę dla obszaru Polski.

9. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r., z systemu informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące dane jednostkowe:

1) o osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy uzyskują dofinansowanie z PFRON:

a) numer PESEL,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) nazwisko i imię,

d) adres zamieszkania:

– nazwa województwa,

– nazwa powiatu,

– nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

– kod pocztowy,

– poczta,

e) zawód wykonywany lub specjalność,

f) poziom wykształcenia,

g) stopień niepełnosprawności,

h) przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy,

i) dane identyfikacyjno-adresowe pracodawcy:

– numer identyfikacyjny REGON,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer w rejestrze PFRON,

– nazwa pracodawcy,

– adresy: siedziby pracodawcy, do korespondencji:

– – kod TE RYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – kod TERYT i nazwa miejscowości,

– – kod TERYT i nazwa ulicy,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– – kod pocztowy;

2) o osobach niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które uzyskują refundację z PFRON:

a) numer PESEL,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer w rejestrze PFRON,

d) numer REGON,

e) nazwisko i imię,

f) stopień niepełnosprawności,

g) adresy: siedziby, zamieszkania, do korespondencji:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– kod TERYT i nazwa miejscowości,

– kod TERYT i nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

– kod pocztowy;

3) o niepełnosprawnych rolnikach lub rolnikach zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, którzy uzyskują refundację z PFRON:

a) numer PESEL,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer w rejestrze PFRON,

d) nazwisko i imię,

e) adresy: zamieszkania, do korespondencji:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– kod TERYT i nazwa miejscowości,

– kod TERYT i nazwa ulicy,

– numer domu,

– numer lokalu,

– kod pocztowy;

f) stopień niepełnosprawności rolnika,

g) numery PESEL niepełnosprawnych domowników,

h) stopnie niepełnosprawności domowników;

4) o osobach uczestniczących w programach PFRON:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) adres zameldowania:

– nazwa województwa,

– nazwa powiatu,

– nazwa gminy,

– nazwa miejscowości,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

– kod pocztowy,

d) stopień niepełnosprawności.

10. Marszałkowie województw przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 30 listopada 2010 r., dane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa.

11. Starostowie przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane:

1) w terminach do dnia 31 marca 2010 r., do dnia 30 listopada 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r. dane jednostkowe z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej:

a) o budynkach:

– jednostka ewidencyjna,

– obręb ewidencyjny,

– rejon statystyczny,

– numery działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany budynek,

– numer ewidencyjny budynku,

– identyfikator budynku,

– adres budynku:

– – nazwa ulicy,

– – numer porządkowy budynku,

– oznaczenie funkcji podstawowej budynku,

– rok zakończenia budowy budynku,

– liczba kondygnacji nadziemnych,

– liczba kondygnacji podziemnych,

– rodzaj materiału, z którego są zbudowane zewnętrzne ściany budynku.

– pole powierzchni zabudowy budynku w m2,

– liczba lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe i ich numery,

– liczba innych lokali,

– łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku w m2,

– łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń przynależnych do lokali w m2,

– numer jednostki rejestrowej budynków, do której został przyporządkowany budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności,

b) o właścicielach i osobach władających budynkiem:

– rodzaj podmiotu ewidencyjnego:

– – osoba fizyczna,

– – instytucja,

– – małżeństwo,

– – inny podmiot grupowy,

– rodzaj uprawnienia,

– nazwa pełna,

– nazwa skrócona,

– nazwisko i imię,

– płeć,

– numer PESEL,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacyjny REGON,

– obywatelstwo,

– adres miejsca pobytu stałego lub adres siedziby:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – kod TERYT i nazwa miejscowości,

– – poczta,

– – kod pocztowy,

– – ulica,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

c) o lokalach:

– jednostka ewidencyjna,

– obręb ewidencyjny,

– numer działki ewidencyjnej,

– rejon statystyczny,

– numer ewidencyjny budynku, w którym znajduje się lokal,

– numer ewidencyjny lokalu,

– identyfikator lokalu,

– numer lokalu,

– oznaczenie funkcji użytkowej lokalu,

– liczba izb wchodzących w skład lokalu,

– liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu,

– rodzaj pomieszczeń przynależnych do lokalu,

– pole powierzchni użytkowej lokalu w m2,

– pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu w m2,

– numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali, do której został przyporządkowany lokal stanowiący odrębną nieruchomość,

d) o właścicielach i osobach władających lokalem:

– rodzaj podmiotu ewidencyjnego:

– – osoba fizyczna,

– – instytucja,

– – małżeństwo,

– – inny podmiot grupowy,

– rodzaj uprawnienia,

– nazwa pełna,

– nazwa skrócona,

– nazwisko i imię,

– płeć,

– numer PESEL,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacyjny REGON,

– obywatelstwo,

– adres miejsca pobytu stałego lub adres siedziby:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – kod TERYT i nazwa miejscowości,

– – poczta,

– – kod pocztowy,

– – ulica,

– – numer domu,

– – numer lokalu;

2) w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 30 listopada 2010 r. dane dotyczące numerycznego opisu konturu budynku z ewidencji gruntów i budynków w części graficznej;

3) w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r. dane jednostkowe z systemów informacyjnych powiatowych urzędów pracy:

a) o osobach bezrobotnych:

– nazwisko i imię,

– numer PESEL,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer ewidencyjny w rejestrze,

– informacja o posiadaniu prawa do zasiłku,

– daty kolejnych rejestracji bezrobotnego,

– liczba rejestracji,

– informacja o rejestracji bezrobotnego po:

– – pracach interwencyjnych,

– – robotach publicznych,

– – szkoleniu,

– – stażu,

– – innych,

– data urodzenia,

– miejsce urodzenia,

– adresy: zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy, do korespondencji:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – ulica,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– – miejscowość,

– – kod pocztowy,

– – poczta,

– obywatelstwo,

– płeć,

– stan cywilny,

– liczba dzieci na utrzymaniu,

– poziom wykształcenia,

– zawód wyuczony,

– zawód wykonywany,

– informacje o znajomości języków obcych:

– – nazwa i kod języka,

– – stopień znajomości języka,

– specjalne uprawnienia zawodowe,

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

– stopień niepełnosprawności,

– informacje o ostatnim miejscu pracy:

– – nazwa ostatniego pracodawcy,

– – numer identyfikacyjny REGON,

– – podstawowy rodzaj działalności według PKD z wyszczególnieniem sekcji i klasy,

– – adres ostatniego pracodawcy:

– – – kod TERYT i nazwa województwa,

– – – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – – kod TERYT i nazwa gminy,

– – – ulica,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

– – – miejscowość,

– – – kod pocztowy,

– – – poczta,

– przyczyna utraty statusu bezrobotnego,

– powód wyłączenia karty rejestracyjnej bezrobotnego z ewidencji,

– informacja o innych świadczeniach z urzędu pracy według rodzajów,

– informacja o tym, czy osoba jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych,

b) o osobach poszukujących pracy:

– nazwisko i imię,

– numer PESEL,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer ewidencyjny w rejestrze,

– data ostatniej rejestracji,

– data urodzenia,

– miejsce urodzenia,

– adresy: zameldowania na pobyt stały, do korespondencji:

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – ulica,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– – miejscowość,

– – kod pocztowy,

– – poczta,

– obywatelstwo,

– płeć,

– stan cywilny,

– liczba dzieci na utrzymaniu,

– wykształcenie,

– zawód wyuczony,

– zawód wykonywany,

– informacje o znajomości języków obcych:

– – nazwa i kod języka,

– – stopień znajomości języka,

– specjalne uprawnienia zawodowe,

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

– stopień niepełnosprawności,

– informacje o ostatnim miejscu pracy:

– – nazwa ostatniego pracodawcy,

– – numer identyfikacyjny REGON,

– – podstawowy rodzaj działalności według PKD z wyszczególnieniem sekcji i klasy,

– – adres ostatniego pracodawcy:

– – – kod TERYT i nazwa województwa,

– – – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – – kod TERYT i nazwa gminy,

– – – ulica,

– – – numer domu,

– – – numer lokalu,

– – – miejscowość,

– – – kod pocztowy,

– – – poczta,

– okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy,

– powód wyłączenia karty rejestracyjnej poszukującego pracy z ewidencji.

12. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminach do dnia 29 października 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r., następujące dane jednostkowe z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności:

a) o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności:

– imię (imiona) i nazwisko,

– numer PESEL lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,

– data urodzenia,

– miejsce urodzenia,

– adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu,

– płeć,

– data wydania orzeczenia,

– ustalenie lub odmowa ustalenia niepełnosprawności,

– data powstania niepełnosprawności,

– okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność,

– dane o przedstawicielu ustawowym dziecka:

– – imię (imiona) i nazwisko,

– – numer PESEL lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,

– – data urodzenia,

– – miejsce urodzenia,

– – płeć,

– – adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu,

b) o osobach, które ukończyły 16 rok życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

– imię (imiona) i nazwisko,

– numer PESEL lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,

– data urodzenia,

– miejsce urodzenia,

– adresy: miejsca zameldowania, miejsca pobytu,

– płeć,

– wykształcenie,

– zawód:

– – wyuczony,

– – wykonywany,

– wykonywanie pracy zarobkowej,

– data wydania orzeczenia,

– ustalenie lub odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności,

– okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności,

– data powstania stopnia niepełnosprawności.

13. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane jednostkowe:

1) o osobach objętych systemem z gminnych zbiorów meldunkowych – w terminach do dnia 31 marca 2010 r., do dnia 30 listopada 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r.:

a) nazwisko i imiona,

b) nazwisko rodowe,

c) data urodzenia,

d) miejsce urodzenia,

e) stan cywilny,

f) płeć,

g) numer PESEL,

h) obywatelstwo,

i) data nabycia obywatelstwa polskiego,

j) data utraty obywatelstwa polskiego,

k) imię i nazwisko rodowe małżonka,

I) numer PESEL małżonka,

m) data zawarcia związku małżeńskiego,

n) data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd,

o) data zgonu małżonka,

p) charakter zamieszkania,

q) adres i data zameldowania na pobyt stały:

– kod TERYT gminy,

– nazwa miejscowości,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

r) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania:

– kod TERYT gminy,

– nazwa miejscowości,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

s) adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem zamierzonego okresu zameldowania:

– kod TERYT gminy,

– nazwa miejscowości,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

t) tryb wymeldowania,

u) seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

v) seria i data wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

w) seria i data wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

x) seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

y) seria i data wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

z) seria i data wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

za) seria i data wydania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca,

2) z ewidencji podatkowej nieruchomości – w terminach do dnia 31 marca 2010 r., do dnia 30 listopada 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r.:

a) o podatnikach podatku od nieruchomości dotyczącego budynków lub ich części:

– rodzaj płatnika:

– – osoba fizyczna,

– – osoba prawna,

– – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

– nazwisko i imię,

– nazwa pełna, nazwa skrócona lub firma,

– numer PESEL,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacyjny REGON,

– adres zamieszkania lub siedziby:

– – kraj,

– – kod TERYT i nazwa województwa,

– – kod TERYT i nazwa powiatu,

– – kod TERYT i nazwa gminy,

– – kod TERYT i nazwa miejscowości,

– – kod pocztowy,

– – poczta,

– – ulica,

– – numer domu,

– – numer lokalu,

– rodzaj podmiotu:

– – właściciel,

– – posiadacz samoistny,

– – użytkownik wieczysty lub posiadacz zależny przedmiotów opodatkowania,

b) o budynkach i ich częściach:

– położenie nieruchomości,

– tytuł prawny,

– powierzchnia użytkowa,

– identyfikator geodezyjny budynku,

– identyfikator geodezyjny lokalu,

– funkcja użytkowa budynku,

– samodzielny lokal:

– – mieszkalny,

– – o innym przeznaczeniu,

– powierzchnia mieszkania lub budynku przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej;

3) z systemów pomocy społecznej o świadczeniobiorcach, osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń – w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r.:

a) nazwisko i imię,

b) obywatelstwo,

c) narodowość w przypadku uchodźców,

d) data nadania statusu uchodźcy,

e) okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku uchodźców,

f) numer PESEL,

g) data urodzenia,

h) płeć,

i) stan cywilny,

j) adresy: zamieszkania, pobytu czasowego z zameldowaniem, bez zameldowania:

– kod TERYT i nazwa województwa,

– kod TERYT i nazwa powiatu,

– kod TERYT i nazwa gminy,

– ulica,

– numer domu,

– numer lokalu,

– kod pocztowy,

– miejscowość,

k) klasa miejscowości,

I) rola w rodzinie,

m) pokrewieństwo z głową rodziny,

n) wykształcenie,

o) zawód,

p) pozycja na rynku pracy,

q) rodzaj źródła dochodu,

r) nazwa miejsca pracy,

s) adres miejsca pracy,

t) nazwa miejsca nauki,

u) adres miejsca nauki,

v) rodzaj świadczenia,

w) rejestracja w urzędzie pracy,

x) pobieranie zasiłku lub innego świadczenia,

y) brak lub utrata prawa do zasiłku,

z) niepełnosprawność,

za) orzeczenie o niepełnosprawności,

zb) ustalona grupa inwalidzka,

zc) informacje o rodzinie:

– wielkość rodziny,

– skład rodziny,

– źródło utrzymania rodziny,

– liczba hektarów przeliczeniowych,

zd) informacje o członkach rodziny:

– nazwisko i imię,

– data urodzenia,

– płeć,

– stan cywilny,

– pokrewieństwo,

– wykształcenie,

– zawód,

– nazwa miejsca pracy,

– adres miejsca pracy,

– nazwa miejsca nauki,

– adres miejsca nauki,

– pozycja na rynku pracy,

– źródło dochodu,

– niepełnosprawność,

– orzeczenie o niepełnosprawności,

– ustalona grupa inwalidzka,

– rejestracja w urzędzie pracy,

– pobieranie zasiłku lub innego świadczenia,

– brak lub utrata prawa do zasiłku,

ze) informacje o warunkach mieszkaniowych:

– rodzaj zamieszkanego mieszkania,

– typ najemcy:

– – właściciel,

– – współwłaściciel,

– – główny lokator,

– liczba izb,

– oddzielna kuchnia,

– piętro,

– winda,

– wyposażenie mieszkania w instalacje:

– – gaz,

– – łazienka,

– – woda bieżąca ciepła i zimna,

– – WC,

– – ogrzewanie mieszkania;

4) z systemów świadczeń rodzinnych – w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r.:

a) dotyczące zasiłków rodzinnych:

– o osobie ubiegającej się o przyznanie zasiłku rodzinnego:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– – stan cywilny,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania,

– o dziecku, na które występuje się z wnioskiem o zasiłek rodzinny:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – rodzaj szkoły, do której dziecko uczęszcza,

– – siedziba szkoły,

– – miejsce zamieszkania,

– – obywatelstwo,

– – rodzaj dodatku do zasiłku,

– o pozostałych członkach rodziny:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – stopień pokrewieństwa z osobą ubiegającą się o świadczenie,

b) dotyczące zasiłków pielęgnacyjnych:

– o osobie ubiegającej się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania,

– o osobie, której dotyczy wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego:

– – imię i nazwisko,

– – tytuł wystąpienia:

– – – niepełnosprawność,

– – – ukończone 75 lat,

– – data urodzenia,

– – numer PESEL,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania,

c) dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych:

– o osobie ubiegającej się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL,

– – numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania,

– o osobie, nad którą jest sprawowana opieka:

– – imię i nazwisko,

– – data urodzenia,

– – numer PESEL,

– – obywatelstwo,

– – miejsce zamieszkania,

– o pozostałych członkach rodziny:

– – imię i nazwisko,

– – numer PESEL;

5) z systemów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w terminach do dnia 31 marca 2010 r. oraz do dnia 28 lutego 2011 r.:

a) o osobie ubiegającej się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– obywatelstwo,

– stan cywilny,

– miejsce zamieszkania,

b) o osobie uprawnionej do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL,

– rodzaj szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

c) o pozostałych członkach rodziny:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL,

– stopień pokrewieństwa.

14. Zarządcy zasobów mieszkaniowych przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 30 listopada 2010 r., następujące dane jednostkowe o budynkach i ich wyposażeniu w instalacje techniczno-sanitarne:

1) adres budynku:

a) województwo,

b) powiat,

c) gmina,

d) miejscowość,

e) ulica,

f) numer domu,

g) numer lokalu;

2) funkcja budynku;

3) właściciel budynku;

4) użytkownik lokalu;

5) rok zakończenia budowy;

6) rozbudowa budynku;

7) wyposażenie budynku w instalacje:

a) gazowe,

b) wodociągowe,

c) kanalizacyjne,

d) centralnego ogrzewania,

e) ciepłej wody użytkowej;

8) winda w budynku;

9) podjazdy dla niepełnosprawnych;

10) powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynku.

15. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 30 listopada 2010 r., następujące dane jednostkowe o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe:

1) nazwisko i imiona;

2) numer PESEL;

3) adres zamieszkania:

a) województwo,

b) powiat,

c) gmina,

d) miejscowość,

e) kod pocztowy,

f) ulica,

g) numer domu,

h) numer lokalu.

16. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 30 listopada 2010 r., następujące dane jednostkowe o abonentach:

1) nazwisko i imiona;

2) numer PESEL;

3) numer telefonu;

4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały:

a) województwo,

b) powiat,

c) gmina,

d) miejscowość,

e) kod pocztowy,

f) ulica,

g) numer domu,

h) numer lokalu.

17. Podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej, zarządcy zasobów mieszkaniowych, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie z danymi, o których mowa w ust. 1–16, posiadane przez siebie słowniki umożliwiające identyfikację tych danych.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-26
  • Data wejścia w życie: 2010-04-03
  • Data obowiązywania: 2010-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA