| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 września 2010 r.

w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania

Na podstawie art. 27b ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki, tryb i sposób wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu;

2) warunki i sposób przechowywania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu, w stosunku do których wydano decyzję o wycofaniu z obrotu.

§ 2.
1. Przed wydaniem decyzji o wycofaniu substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu właściwy państwowy inspektor sanitarny przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające, polegające w szczególności na:

1) przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu informacji dotyczących okoliczności braku spełnienia wymagań określonych w art. 27b ust. 1–3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez substancję chemiczną, preparat chemiczny lub wyrób;

2) sprawdzeniu drogi dystrybucji substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu w zakresie wystąpienia nieprawidłowości mających wpływ na decyzję, że substancja chemiczna, preparat chemiczny lub wyrób nie spełniają określonych wymagań;

3) przeprowadzeniu kontroli miejsca składowania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu.

2. W ramach postępowania wyjaśniającego właściwy państwowy inspektor sanitarny może pobrać do badań próbkę substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu.

3. Wydanie przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego decyzji o wycofaniu z obrotu substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu jest możliwe, jeżeli postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 1, lub badania, o których mowa w ust. 2, potwierdzą, że w stosunku do tej substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 27b ust. 1–3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 3, otrzymują:

1) Główny Inspektor Sanitarny w celu przekazania właściwym państwowym inspektorom sanitarnym;

2) Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;

3) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdy decyzja dotyczy wyrobu;

4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

§ 3.
Producent, importer, dystrybutor, a także dalszy użytkownik w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), po doręczeniu mu podlegającej wykonaniu decyzji o wycofaniu z obrotu substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu, jest obowiązany do natychmiastowego podjęcia następujących działań:

1) zabezpieczenia posiadanego zapasu substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu przed dalszym wprowadzaniem do obrotu, w szczególności poprzez umieszczenie substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu lub ich pozostałości, w tym opakowania, w trwale zamkniętym opakowaniu lub w magazynie;

2) poinformowania wszystkich bezpośrednich odbiorców o wydaniu decyzji o wycofaniu z obrotu substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu;

3) przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu;

4) niezwłocznego poinformowania właściwego państwowego inspektora sanitarnego o podjętych działaniach zabezpieczających.

§ 4.
1. Wycofane z obrotu substancje chemiczne, preparaty chemiczne lub wyroby powinny być:

1) przechowywane w sposób zapewniający, że nie zostaną ponownie wprowadzone do obrotu;

2) zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

3) zabezpieczone przed wywołaniem zagrożenia dla środowiska, w szczególności zanieczyszczeniem gleby i wody.

2. Przechowywanie wycofanych z obrotu substancji chemicznych, preparatów chemicznych oraz wyrobów należy prowadzić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529 i Nr 130, poz. 871.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655 i Nr 135, poz. 912.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »