Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 209 poz. 1378

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) uchyla się pkt 69 i 72,

b) dodaje się pkt 88 i 89 w brzmieniu:

„88) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R) – określa załącznik nr 91 do rozporządzenia;

89) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z) – określa załącznik nr 92 do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 28 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załącznik nr 72 do rozporządzenia;

6) załącznik nr 74 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

7) uchyla się załącznik nr 75 do rozporządzenia;

8) załącznik nr 90 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

9) dodaje się załączniki nr 91 i 92 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Struktury logiczne określone w załącznikach nr: 28, 74, 91 i 92 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2010 r.

2. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., a zakończy się po tym dniu, do końca przyjętego roku podatkowego stosują struktury logiczne określone w załącznikach nr: 28, 72, 74 i 75 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 55, poz. 336 i Nr 114, poz. 727 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 9, Nr 57, poz. 469 i Nr 225, poz. 1808.

Załącznik 1. [FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJĄCY STRUKTURĘ LOGICZNĄ DEKLARACJI I PODAŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI I PODAŃ

Załącznik nr 1

FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJĄCY STRUKTURĘ LOGICZNĄ DEKLARACJI I PODAŃ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU (VAT-23)]

Załącznik nr 2

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU (VAT-23)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJACYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (IFT-2/IFT-2R)]

Załącznik nr 3

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJACYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (IFT-2/IFT-2R)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW (CIT-9R)]

Załącznik nr 4

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW (CIT-9R)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [STRUKTURA LOGICZNA WNIOSKU O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM (VAT-REF)]

Załącznik nr 5

STRUKTURA LOGICZNA WNIOSKU O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM (VAT-REF)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (CIT-6R)]

Załącznik nr 6

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (CIT-6R)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKÓW NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (CIT-10Z)]

Załącznik nr 7

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKÓW NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (CIT-10Z)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
  • Data wejścia w życie: 2010-11-20
  • Data obowiązywania: 2010-11-20
  • Dokument traci ważność: 2011-01-01

Dziennik Ustaw