| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa szczegółowy zakres planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „planem transportowym”, z podziałem na część tekstową i graficzną.
§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
§ 3.
 Plan transportowy składa się z części tekstowej i graficznej.
§ 4.
 1. Część tekstowa planu transportowego powinna określać:

1) sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, poprzez określenie linii komunikacyjnych na danym obszarze;

2) ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, z uwzględnieniem w szczególności:

a) lokalizacji obiektów użyteczności publicznej,

b) gęstości zaludnienia obszaru objętego planem transportowym,

c) zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego;

3) przewidywane finansowanie usług przewozowych, w tym:

a) źródła finansowania,

b) formy finansowania;

4) preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, w szczególności propozycje dotyczące wyboru rodzaju tych środków, uwzględniając infrastrukturę transportową znajdującą się na obszarze objętym planem transportowym;

5) zasady organizacji rynku przewozów, w tym przewidywany tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „operatorem”;

6) pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, poprzez określenie standardu przewozów i jakości usług przewozowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia w szczególności:

a) ochrony środowiska naturalnego,

b) dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego,

c) dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej;

7) przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera, w tym uwzględniając potrzeby pasażerów związane z dostępem do informacji w zakresie:

a) godzin przyjazdu lub odjazdu środków transportu,

b) obowiązujących opłat za przejazd,

c) obowiązujących uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

d) węzłów przesiadkowych,

e) koordynacji połączeń różnych rodzajów środków transportu,

f) regulaminów przewozu osób;

8) kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

2. Część tekstowa planu transportowego powinna zawierać uzasadnienie rozwiązań określonych w tej części.

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku przewozów o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w komunikacji miejskiej, część tekstowa planu transportowego może określać obszar, na którym jest planowane realizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

4. Część tekstowa planu transportowego może zawierać dodatkowe informacje, które w ocenie organizatora publicznego transportu zbiorowego są istotne z punktu widzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, w tym przewidywane udostępnianie operatorom lub operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych i dworców położonych na obszarze właściwości danego organizatora.

5. Część tekstową planu transportowego opracowuje się z uwzględnieniem art. 12 ust. 2 ustawy.

§ 5.
 1. Część graficzna planu transportowego powinna zawierać rysunek przedstawiający sieć komunikacyjną w granicach obszaru, na którym ma się odbywać przewóz o charakterze użyteczności publicznej.

2. Rysunek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) określenie skali rysunku w formie liczbowej i liniowej;

2) granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego objętej planem transportowym;

3) objaśnienia użytych na rysunku oznaczeń i symboli;

4) oznaczenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych znajdujących się na obszarze objętym planem transportowym.

3. Przy sporządzaniu rysunku, o którym mowa w ust. 1, należy używać oznaczeń i nazewnictwa umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej planu transportowego z jego częścią graficzną.

4. W przypadku przewozów o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w komunikacji miejskiej, sporządzenie części graficznej planu transportowego nie jest wymagane.

§ 6.
 1. Rysunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, sporządza się w czytelnej grafice technicznej oraz odpowiedniej skali, zapewniających możliwość ogłoszenia planu transportowego w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy.

2. Na rysunku, o którym mowa w § 5 ust. 1, stosuje się nazewnictwo i oznaczenia zapewniające czytelność rysunku.

§ 7.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »