| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów, oznaczania wycofanych produktów rybnych oraz przekazywania informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formę, sposób i tryb przekazywania danych przez organizacje producentów, w tym terminy przekazywania tych danych;

2) sposób, tryb i terminy przekazywania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego informacji dotyczących działań interwencyjnych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanej dalej „ustawą”;

3) sposób, w jaki oznacza się wycofane produkty rybne uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi, w celu uniemożliwienia wprowadzenia ich do obrotu.

§ 2.
Organizacja producentów zamierzająca w danym roku połowowym wycofać produkty rybne przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę tej organizacji:

1) najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok połowowy, w którym są planowane działania interwencyjne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy, oraz najpóźniej do dnia 31 stycznia roku połowowego, w którym są planowane działania interwencyjne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e ustawy – informację o zamiarze ubiegania się o pomoc finansową z tytułu realizacji określonych działań interwencyjnych na rynku rybnym i wyrażeniu zgody na poddanie się kontrolom przeprowadzanym w ramach tej pomocy, obejmującą następujące dane:

a) wykaz produktów rybnych, w odniesieniu do których organizacja producentów zamierza ustalić cenę wycofania lub cenę sprzedaży,

b) proponowaną cenę wycofania lub cenę sprzedaży poszczególnych produktów rybnych,

c) wykaz produktów rybnych w podziale na kategorie i cenę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 104/2000”,

d) okres, w którym będą miały zastosowanie ceny wycofania, ceny, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000, i ceny sprzedaży;

2) co najmniej raz na kwartał:

a) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopie faktur potwierdzających sprzedaż wycofanych produktów rybnych, które, oprócz danych określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)), zawierają:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres sprzedającego i kupującego produkty rybne,

– opis sposobu wykorzystania zakupionych produktów rybnych, cenę sprzedaży oraz ilość sprzedanych produktów rybnych, z wyszczególnieniem kategorii i partii tych produktów,

b) informację o ilości produktów rybnych wycofanych z rynku, które nie znalazły nabywcy od chwili wystawienia ich do sprzedaży po wycofaniu, oraz uznanych za nienadające się do wykorzystania przez organizację producentów;

3) każdego miesiąca danego roku połowowego dane dotyczące wycofanych produktów rybnych:

a) datę wycofania, gatunek, kategorię i ilość produktów rybnych oraz zastosowane ceny wycofania,

b) datę przyjęcia, gatunek, kategorię i ilość produktów rybnych prywatnie składowanych oraz zastosowane ceny sprzedaży,

c) datę przekazania do przechowywania, gatunek, kategorię i ilość utrwalonych określoną metodą produktów rybnych oraz zastosowane ceny wycofania lub ceny sprzedaży,

d) datę niezależnego wycofania, gatunek, kategorię i ilość produktów rybnych niezależnie wycofanych oraz niezależnie wycofanych i utrwalonych określoną metodą, a także zastosowane ceny, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000;

4) w trakcie danego roku połowowego, każdorazowo w przypadku:

a) korzystania z marginesu tolerancji w odniesieniu do ceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, art. 22 lub art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000 – dane dotyczące przyjętej ceny każdej kategorii produktów rybnych na obszarze działania danej organizacji producentów, na co najmniej dwa dni robocze przed dniem jej zastosowania,

b) zamiaru zmiany okresu stosowania:

– marginesu tolerancji w odniesieniu do ceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, art. 22 lub art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000,

– ceny wycofania,

– ceny sprzedaży wycofanych produktów rybnych, o których mowa w załączniku nr 1 lit. c i załączniku nr 2 do rozporządzenia nr 104/2000,

– ceny, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000,

– informacje o tym zamiarze na co najmniej dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia stosowania tej zmiany,

c) przyjęcia ceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, art. 22 lub art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000, ustalonej przez inną organizację producentów działającą na tym samym obszarze co dana organizacja producentów – informacje o przyjęciu tej ceny na co najmniej dwa dni robocze przed dniem jej zastosowania;

5) w trakcie danego roku połowowego, każdorazowo w przypadku działań interwencyjnych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy:

a) w dniu zgłoszenia okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego zamiaru dokonania wycofania produktów rybnych – kopię tego zgłoszenia,

b) po sprawdzeniu przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru dokonania wycofania produktów rybnych, lecz nie później niż po upływie 24 godzin od chwili przekazania wycofanych produktów rybnych do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania – informację o przejęciu przez przejmującego wycofanych produktów rybnych do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania, potwierdzoną pisemnie przez organizację producentów wycofującą produkty rybne oraz przez przejmującego do utrwalenia i przechowywania lub prywatnego składowania te produkty, zawierającą w szczególności następujące dane:

– nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów,

– nazwę, siedzibę i adres przejmującego wycofane produkty rybne,

– gatunek wycofanych produktów rybnych, z wyszczególnieniem ich postaci, kategorii, ilości przejętej do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania, daty i godziny rozpoczęcia utrwalania i przechowywania, miejsca utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania oraz numeru dokumentu wycofania,

c) w terminie 30 dni od dnia przekazania wycofanych produktów rybnych uprawnionym organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)) – informację o bezpłatnym przekazaniu wycofanych produktów rybnych, potwierdzoną pisemnie przez organizację pożytku publicznego, zawierającą w szczególności następujące dane:

– nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów,

– nazwę, siedzibę i adres organizacji pożytku publicznego oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– gatunek wycofanych produktów rybnych z wyszczególnieniem ich postaci, kategorii i ilości oraz datę, godzinę i miejsce wycofania oraz numer dokumentu wycofania.

§ 3.
Organizacja producentów wycofująca produkty rybne przekazuje okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce położenia centrum pierwszej sprzedaży:

1) zgłoszenie zamiaru wycofania produktu rybnego dokonane za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób trwale zapisujący datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia – niezwłocznie po stwierdzeniu braku nabywcy na określony produkt rybny wystawiony do sprzedaży po cenie wycofania, cenie sprzedaży wycofanych produktów rybnych, o których mowa w załączniku nr 1 lit. c i załączniku nr 2 do rozporządzenia nr 104/2000, lub cenie, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000;

2) dokumenty potwierdzające brak nabywcy na produkty rybne wystawione przez tę organizację do sprzedaży po cenie wycofania, w szczególności potwierdzające odrzucenie ofert sprzedaży – w chwili wycofania produktów rybnych wskazanej w dokumencie wycofania.

§ 4.
Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy ze względu na miejsce położenia centrum pierwszej sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu wycofania, przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów, która wycofuje produkty rybne:

1) kopie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 2;

2) informację, o której mowa w art. 51 ust. 2 ustawy.

§ 5.
Informacja, o której mowa w art. 51 ust. 2 ustawy:

1) zawiera szczegółowy opis stwierdzonych niezgodności w odniesieniu do określonej ilości wycofanych produktów rybnych danego gatunku, z uwzględnieniem ich kategorii;

2) jest podpisywana przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego oraz przez członka organizacji producentów i osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów; w przypadku odmowy podpisania informacji przez członka organizacji producentów i osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje w tej informacji adnotacji o odmowie jej podpisania.

§ 6.
Informacje, o których mowa w § 2 i 3, oraz informację, o której mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, przekazuje się w formie papierowej lub elektronicznej – na formularzach opracowanych przez Agencję i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję.
§ 7.
Wycofane produkty rybne przeznaczone do zagospodarowania w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. b–e rozporządzenia Komisji (WE) nr 2493/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zbytu niektórych produktów rybołówstwa wycofanych z rynku (Dz. Urz. WE L 337 z 20.12.2001, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 266) niezwłocznie po ich wycofaniu oznacza się przez umieszczenie w widocznym miejscu informacji potwierdzonej pisemnie przez inspektora rybołówstwa morskiego, wskazującej, że zostały one uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi i podlegają przetworzeniu, o którym mowa w art. 14 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »