| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r., który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi program nadzoru nad chorobą niebieskiego języka w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.).

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2012 R.]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 kwietnia 2012 r. (poz. 425)

PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2012 R.

1. Identyfikacja programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego choroby niebieskiego języka

Z uwagi na brak stwierdzonych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotychczasowe ujemne wyniki badań laboratoryjnych uzyskane w programie wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka w roku 2010, a także na podstawie zgłoszeń do powiatowego lekarza weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz (bierny nadzór kliniczny w kierunku choroby niebieskiego języka u bydła i owiec pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), dokonywanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1266/2007”, należy uznać, że choroba ta nie występuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej endemicznie. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa, zachodzące zmiany klimatyczne oraz występowanie choroby niebieskiego języka w państwach graniczących z Rzeczpospolitą Polską nie należy wykluczać takiego zagrożenia w przyszłości.

Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2010 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2010 r.

Liczba bydła podlegająca badaniom laboratoryjnym w ramach programu

Wynik badania

ELISA

RT PCR

(+)

(–)

(+)

(–)

15 804

86

15 643

0

199

 

Wyniki badań laboratoryjnych owiec przeprowadzonych w 2010 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wyniki badań laboratoryjnych owiec przeprowadzonych w 2010 r.

Liczba owiec podlegająca badaniom laboratoryjnym w ramach programu

Wynik badania

ELISA

RT PCR

(+)

(–)

(+)

(–)

13 559

313

13 011

0

606

 

Program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka stanowi, że w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego – testem ELISA) lekarz weterynarii pobiera próbki od bydła i owiec, u których stwierdzono obecność przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka, i przesyła je do badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem RT PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa. Niemniej jednak w 2010 r. przeprowadzono więcej badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem RT PCR), niż zakładał program. Zaistniała sytuacja jest wynikiem przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem RT PCR) w niektórych powiatach u wszystkich sztuk bydła i owiec znajdujących się w stadzie, w związku z uzyskaniem dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego – testem ELISA) u kilku sztuk pochodzących z takiego stada.

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nr 1266/2007, tj. od dnia 1 listopada 2007 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej liczne sztuki bydła, u których wykryto przeciwciała dla wirusa choroby niebieskiego języka oraz materiał genetyczny wirusa tej choroby. Wszystkie sztuki bydła, u których potwierdzono w badaniach laboratoryjnych (wirusologicznych – testem RT PCR) obecność materiału genetycznego wirusa, zostały zabite.

W związku z przypadkami wystąpienia w poprzednich latach choroby niebieskiego języka wywołanej przez serotyp wirusa BTV-8 w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską (w pobliżu zachodniej i południowej granicy) oraz ze względu na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydła, u którego uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego (serologicznego oraz wirusologicznego) w kierunku choroby niebieskiego języka, należy uznać, że istnieje pewne zagrożenie pojawienia się tej choroby w tych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej, do których zostało wprowadzone bydło w ramach handlu.

W dniu 16 maja 2008 r. Rzeczpospolita Polska wprowadziła zgodnie z art. 9a rozporządzenia nr 1266/2007 warunki przejściowe dla zwierząt objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1266/2007. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że warunki przejściowe powinny być stosowane jedynie w przypadku uzasadnionego ryzyka przeniesienia choroby niebieskiego języka. Stąd też, zgodnie z tymi warunkami przejściowymi, bydło wprowadzane z państw członkowskich Unii Europejskiej, w których ta choroba występuje powszechnie, musi być przed wysyłką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaszczepione lub poddane dwóm badaniom laboratoryjnym (serologicznym) w celu wykrycia przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka.

W dniu 1 czerwca 2010 r. zostały zniesione obszary zapowietrzone i zagrożone, w których znajdowały się niektóre powiaty położone w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Wyznaczenie obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikało z wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej.

3. Opis programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

3.1. Cel programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka

Obowiązek realizacji programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka, zwanego dalej „programem”, wynika z art. 4 rozporządzenia nr 1266/2007. Jest on realizowany na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program obejmuje co najmniej bierny nadzór kliniczny i aktywny nadzór laboratoryjny.

Corocznie są prowadzone szkolenia dla lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie postępowania przy zwalczaniu i wykrywaniu choroby niebieskiego języka, natomiast dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej szkolenia w tym zakresie, w miarę potrzeby, są prowadzone na poziomie powiatowych inspektoratów weterynarii. Są prowadzone również kampanie uświadamiające dla posiadaczy bydła i owiec, mające na celu umożliwienie, szczególnie w sezonie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, rozpoznania objawów klinicznych choroby niebieskiego języka. Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii została utworzona zakładka „Choroba niebieskiego języka”, w której są umieszczone dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące rozpoznawania choroby niebieskiego języka, w tym ulotka informacyjna opisująca objawy, a także zdjęcia przedstawiające kliniczny obraz tej choroby.

Aktywny nadzór laboratoryjny będzie obejmował badania laboratoryjne (serologiczne i wirusologiczne), prowadzone zgodnie z ust. 2.2.2 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007.

Program ma na celu:

1) stwierdzenie wystąpienia określonego serotypu wirusa (BTV-8) lub wykrycie wprowadzenia innych serotypów;

2) wykrycie dowodów przenoszenia wirusa z obszarów, gdzie wirus występuje, przez losowe badania laboratoryjne (serologiczne – testem ELISA) prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badania laboratoryjne (serologiczne – testem ELISA) zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek seroreagentów w populacji gatunków podatnych na zakażenie na obszarze danego powiatu wynosi 20%.

Badaniu poddane będzie bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus) oraz owce powyżej 3. miesiąca życia. Nie będą badane dzikie zwierzęta żyjące na wolności oraz zwierzęta w ogrodach zoologicznych.

Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych sprzyjających występowaniu muchówek z rodzaju Culicoides (tereny podmokłe, bliskość zbiorników wodnych), określa, w jakich stadach będą pobierane próbki do badań laboratoryjnych (serologicznych – testem ELISA).

W związku z tym, że nie stwierdzono występowania choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u sztuk rodzimych, a wyniki badań laboratoryjnych (serologicznych i wirusologicznych) przeprowadzonych w poprzednich latach były ujemne, co potwierdza niewystępowanie wirusa choroby niebieskiego języka w populacji zwierząt z gatunków wrażliwych na tę chorobę, w programie częstotliwość badań laboratoryjnych (serologicznych i wirusologicznych) – w stosunku do lat ubiegłych – zostanie ograniczona do dwukrotnego pobierania próbek w okresie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides.

Badania laboratoryjne (serologiczne – testem ELISA) będą przeprowadzane dwukrotnie, w okresie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, tj. od dnia 1 maja do dnia 15 września 2012 r. Pierwsze pobranie próbek odbędzie się w miesiącach maj – czerwiec, drugie w miesiącach sierpień – wrzesień. Pobrane próbki będą badane laboratoryjnie (serologicznie – testem ELISA).

W przypadku uzyskania dodatniego lub wątpliwego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego – testem ELISA), od sztuk bydła lub owiec, u których wykryto przeciwciała dla wirusa, zostaną ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem RT PCR lub rt RT PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka.

Przy realizacji programu będą uwzględnione wyniki badań laboratoryjnych bydła lub owiec utrzymywanych w stadach, do których wprowadzono zwierzęta w ramach handlu, przeprowadzonych w ramach zadania „Ocena występowania choroby niebieskiego języka na terenie kraju” realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, objętego programem wieloletnim „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”.

3.2. Przewidywane korzyści wynikające z realizacji programu

Realizacja programu pozwoli na uzyskanie informacji o sytuacji epizootycznej w zakresie choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich analizę.

Jeżeli zostaną stwierdzone przypadki wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, badania laboratoryjne przeprowadzone w ramach programu pozwolą na ich wczesne wykrycie, co umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków administracyjnych w celu likwidacji ognisk choroby. Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających zarówno ze zmniejszenia produkcji zwierzęcej, jak i związanych z wykonaniem nakazów i zakazów administracyjnych nałożonych przy zwalczaniu choroby niebieskiego języka (np. nakaz zabicia zwierząt, ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt), ponoszonych przez hodowców i producentów bydła i owiec lub podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami.

3.3. Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych

Zgodnie z informacjami przesłanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) liczba stad, w których są utrzymywane bydło i owce, oraz pogłowie zwierząt wchodzących w skład tych stad, na dzień 31 grudnia 2010 r. (raport z dnia 24 stycznia 2011 r.), wynosi:

643741 stad bydła

6067488 sztuk bydła

7874 stad owiec

232459 sztuk owiec

Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od bydła (dwukrotne badanie) – 5223 x 2 = 10446.

Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych od owiec (dwukrotne badanie) – 4493 x 2 = 8986.

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych (serologicznych) podczas każdego z dwóch pobrań próbek (obliczona według programu kalkulacyjnego WIN EPISCOPE 2.0: improved epidemiological software for veterinary medicine. Veterinary Record (2001)), łącznie dla bydła i owiec, wynosi 9716.

Szczegółowe dane dotyczące liczby próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w poszczególnych powiatach, zawiera tabela 3 odnosząca się do bydła oraz tabela 4 odnosząca się do owiec.

Tabela 3. Liczba próbek, które zostaną pobrane od bydła do badań laboratoryjnych w każdym z dwóch pobrań próbek

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

dolnośląskie

bolesławiecki

1 979

14

402

dolnośląskie

dzierżoniowski

3 104

14

dolnośląskie

głogowski

3 558

14

dolnośląskie

górowski

7 956

14

dolnośląskie

jaworski

3 730

14

dolnośląskie

Jelenia Góra

399

14

dolnośląskie

jeleniogórski

3 880

14

dolnośląskie

kamiennogórski

4 632

14

dolnośląskie

kłodzki

8 388

14

dolnośląskie

Legnica

15

10

dolnośląskie

legnicki

4 991

14

dolnośląskie

lubański

2 943

14

dolnośląskie

lubiński

1 307

14

dolnośląskie

lwówecki

5 416

14

dolnośląskie

milicki

5 263

14

dolnośląskie

oleśnicki

7 091

14

dolnośląskie

oławski

869

14

dolnośląskie

polkowicki

2 723

14

dolnośląskie

strzeliński

3 605

14

dolnośląskie

średzki

2 736

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

dolnośląskie

świdnicki

5 247

14

 

dolnośląskie

trzebnicki

7 267

14

dolnośląskie

wałbrzyski

4 763

14

dolnośląskie

wołowski

3 063

14

dolnośląskie

Wrocław

391

14

dolnośląskie

wrocławski

1 961

14

dolnośląskie

ząbkowicki

6 174

14

dolnośląskie

zgorzelecki

1 453

14

dolnośląskie

złotoryjski

3 501

14

RAZEM

108 405

402

kujawsko-pomorskie

aleksandrowski

16 265

14

318

kujawsko-pomorskie

brodnicki

34 998

14

kujawsko-pomorskie

bydgoski

13 919

14

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

62

13

kujawsko-pomorskie

chełmiński

11 922

14

kujawsko-pomorskie

golubsko-dobrzyński

22 178

14

kujawsko-pomorskie

Grudziądz

135

13

kujawsko-pomorskie

grudziądzki

15 800

14

kujawsko-pomorskie

inowrocławski

30 197

14

kujawsko-pomorskie

lipnowski

31 631

14

kujawsko-pomorskie

mogileński

15 709

14

kujawsko-pomorskie

nakielski

29 433

14

kujawsko-pomorskie

radziejowski

34 903

14

kujawsko-pomorskie

rypiński

31 061

14

kujawsko-pomorskie

sępoleński

16 615

14

kujawsko-pomorskie

świecki

19 113

14

kujawsko-pomorskie

Toruń

123

13

kujawsko-pomorskie

toruński

26 585

14

kujawsko-pomorskie

tucholski

15 070

14

kujawsko-pomorskie

wąbrzeski

15 528

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

kujawsko-pomorskie

Włocławek

68

13

 

kujawsko-pomorskie

włocławski

33 397

14

 

kujawsko-pomorskie

żniński

24 553

14

 

RAZEM

439 265

318

 

lubelskie

bialski

44 975

14

329

lubelskie

Biała Podlaska

126

13

 

lubelskie

biłgorajski

15 449

14

 

lubelskie

Chełm

15

10

 

lubelskie

chełmski

19 825

14

 

lubelskie

hrubieszowski

22 074

14

 

lubelskie

janowski

11 828

14

 

lubelskie

krasnostawski

15 209

14

 

lubelskie

kraśnicki

11 393

14

 

lubelskie

lubartowski

21 813

14

 

lubelskie

lubelski

31 082

14

 

lubelskie

Lublin

392

14

 

lubelskie

łęczyński

8 120

14

 

lubelskie

łukowski

53 361

14

 

lubelskie

opolski

3 109

14

 

lubelskie

parczewski

13 118

14

 

lubelskie

puławski

9 137

14

 

lubelskie

radzyński

25 506

14

 

lubelskie

rycki

17 202

14

 

lubelskie

świdnicki

5 638

14

 

lubelskie

tomaszowski

15 365

14

 

lubelskie

włodawski

15 064

14

 

lubelskie

zamojski

28 358

14

 

lubelskie

Zamość

49

12

 

RAZEM

388 208

329

 

lubuskie

gorzowski

9 932

14

 

 

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

lubuskie

Gorzów Wielkopolski

296

14

192

lubuskie

krośnieński

3 906

14

 

lubuskie

międzyrzecki

5 051

14

 

lubuskie

nowosolski

2 184

14

 

lubuskie

słubicki

3 896

14

 

lubuskie

strzelecko-drezdenecki

7 185

14

 

lubuskie

sulęciński

8 224

14

 

lubuskie

świebodziński

4 057

14

 

lubuskie

wschowski

9 861

14

 

lubuskie

Zielona Góra

18

10

 

lubuskie

zielonogórski

9 605

14

 

lubuskie

żagański

3 063

14

 

lubuskie

żarski

6 720

14

 

RAZEM

73 998

192

 

łódzkie

bełchatowski

11 900

14

335

łódzkie

brzeziński

5 465

14

 

łódzkie

kutnowski

36 509

14

 

łódzkie

łaski

14 383

14

 

łódzkie

łęczycki

37 483

14

 

łódzkie

łowicki

66 510

14

 

łódzkie

łódzki wschodni

6 763

14

 

łódzkie

Łódź

1 327

14

 

łódzkie

opoczyński

21 720

14

 

łódzkie

pabianicki

9 940

14

 

łódzkie

pajęczański

11 257

14

 

łódzkie

piotrkowski

26 240

14

 

łódzkie

Piotrków Trybunalski

503

14

 

łódzkie

poddębicki

33 865

14

 

łódzkie

radomszczański

21 155

14

 

łódzkie

rawski

7 111

14

 

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

łódzkie

sieradzki

53 882

14

 

łódzkie

Skierniewice

94

13

 

łódzkie

skierniewicki

16 679

14

 

łódzkie

tomaszowski

22 838

14

 

łódzkie

wieluński

13 770

14

 

łódzkie

wieruszowski

7 930

14

 

łódzkie

zduńskowolski

5 861

14

 

łódzkie

zgierski

26 236

14

 

RAZEM

459 421

335

 

małopolskie

bocheński

8 386

14

308

małopolskie

brzeski

7 809

14

 

małopolskie

chrzanowski

434

14

 

małopolskie

dąbrowski

8 386

14

 

małopolskie

gorlicki

15 885

14

 

małopolskie

krakowski

11 391

14

 

małopolskie

Kraków

528

14

 

małopolskie

limanowski

21 751

14

 

małopolskie

miechowski

15 697

14

 

małopolskie

myślenicki

7 102

14

 

małopolskie

nowosądecki

27 181

14

 

małopolskie

nowotarski

34 950

14

 

małopolskie

Nowy Sącz

479

14

 

małopolskie

olkuski

6 396

14

 

małopolskie

oświęcimski

2 590

14

 

małopolskie

proszowicki

5 206

14

 

małopolskie

suski

4 437

14

 

małopolskie

tarnowski

18 652

14

 

małopolskie

Tarnów

199

14

 

małopolskie

tatrzański

7 111

14

 

małopolskie

wadowicki

6 805

14

 

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

małopolskie

wielicki

4 962

14

 

RAZEM

216 337

308

 

mazowieckie

białobrzeski

10 143

14

584

mazowieckie

ciechanowski

42 040

14

 

mazowieckie

garwoliński

33 516

14

 

mazowieckie

gostyniński

15 263

14

 

mazowieckie

grodziski

4 360

14

 

mazowieckie

grójecki

6 317

14

 

mazowieckie

kozienicki

10 627

14

 

mazowieckie

legionowski

1 558

14

 

mazowieckie

lipski

11 880

14

 

mazowieckie

łosicki

20 665

14

 

mazowieckie

makowski

52 298

14

 

mazowieckie

miński

30 757

14

 

mazowieckie

mławski

65 040

14

 

mazowieckie

nowodworski

6 611

14

 

mazowieckie

ostrołęcki

129 956

14

 

mazowieckie

Ostrołęka

201

14

 

mazowieckie

ostrowski

70 419

14

 

mazowieckie

otwocki

4 892

14

 

mazowieckie

piaseczyński

3 431

14

 

mazowieckie

Płock

427

14

 

mazowieckie

płocki

57 384

14

 

mazowieckie

płoński

46 636

14

 

mazowieckie

pruszkowski

896

14

 

mazowieckie

przasnyski

69 290

14

 

mazowieckie

przysuski

13 266

14

 

mazowieckie

pułtuski

31 946

14

 

mazowieckie

Radom

501

14

 

mazowieckie

radomski

30 163

14

 

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

mazowieckie

Siedlce

28

11

 

mazowieckie

siedlecki

60 564

14

 

mazowieckie

sierpecki

45 340

14

 

mazowieckie

sochaczewski

13 079

14

 

mazowieckie

sokołowski

52 358

14

 

mazowieckie

szydłowiecki

4 211

14

 

mazowieckie

Warszawa

98

13

 

mazowieckie

warszawski zachodni

3 385

14

 

mazowieckie

węgrowski

41 860

14

 

mazowieckie

wołomiński

15 893

14

 

mazowieckie

wyszkowski

21 849

14

 

mazowieckie

zwoleński

14 345

14

 

mazowieckie

żuromiński

48 923

14

 

mazowieckie

żyrardowski

4 707

14

 

RAZEM

1 097 123

584

 

opolskie

brzeski

4 453

14

168

opolskie

głubczycki

14 180

14

 

opolskie

kędzierzyńsko-kozielski

10 782

14

 

opolskie

kluczborski

10 832

14

 

opolskie

krapkowicki

6 109

14

 

opolskie

namysłowski

4 421

14

 

opolskie

nyski

9 473

14

 

opolskie

oleski

16 033

14

 

opolskie

Opole

1 073

14

 

opolskie

opolski

11 291

14

 

opolskie

prudnicki

13 969

14

 

opolskie

strzelecki

14 297

14

 

RAZEM

116 913

168

 

podkarpackie

bieszczadzki

3 392

14

 

podkarpackie

brzozowski

4 278

14

 

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

podkarpackie

dębicki

8 954

14

346

podkarpackie

jarosławski

6 905

14

 

podkarpackie

jasielski

6 436

14

 

podkarpackie

kolbuszowski

6 759

14

 

podkarpackie

Krosno

59

12

 

podkarpackie

krośnieński

5 936

14

 

podkarpackie

leski

1 577

14

 

podkarpackie

leżajski

4 692

14

 

podkarpackie

lubaczowski

7 440

14

 

podkarpackie

łańcucki

3 379

14

 

podkarpackie

mielecki

7 775

14

 

podkarpackie

niżański

4 060

14

 

podkarpackie

przemyski

5 437

14

 

podkarpackie

Przemyśl

58

12

 

podkarpackie

przeworski

7 683

14

 

podkarpackie

ropczycko-sędziszowski

7 580

14

 

podkarpackie

rzeszowski

9 994

14

 

podkarpackie

Rzeszów

243

14

 

podkarpackie

sanocki

9 505

14

 

podkarpackie

stalowowolski

2 156

14

 

podkarpackie

strzyżowski

3 748

14

 

podkarpackie

Tarnobrzeg

250

14

 

podkarpackie

tarnobrzeski

3 085

14

 

RAZEM

121 381

346

 

podlaskie

augustowski

59 299

14

 

podlaskie

białostocki

70 225

14

 

podlaskie

Białystok

91

13

 

podlaskie

bielski

54 892

14

 

podlaskie

grajewski

60 241

14

 

podlaskie

hajnowski

13 343

14

 

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

podlaskie

kolneński

73 064

14

237

podlaskie

Łomża

326

14

podlaskie

łomżyński

88 807

14

podlaskie

moniecki

56 214

14

podlaskie

sejneński

31 034

14

podlaskie

siemiatycki

46 327

14

podlaskie

sokólski

67 027

14

podlaskie

suwalski

61 808

14

podlaskie

Suwałki

355

14

podlaskie

wysokomazowiecki

123 286

14

podlaskie

zambrowski

52 545

14

RAZEM

858 884

237

pomorskie

bytowski

14 585

14

263

pomorskie

chojnicki

22 452

14

pomorskie

człuchowski

3 516

14

pomorskie

Gdańsk

456

14

pomorskie

gdański

6 211

14

pomorskie

Gdynia

249

14

pomorskie

kartuski

21 969

14

pomorskie

kościerski

19 319

14

pomorskie

kwidzyński

10 271

14

pomorskie

lęborski

7 130

14

pomorskie

malborski

7 245

14

pomorskie

nowodworski

8 254

14

pomorskie

pucki

8 158

14

pomorskie

Słupsk

21

11

pomorskie

słupski

10 862

14

pomorskie

starogardzki

13 176

14

pomorskie

sztumski

14 934

14

pomorskie

tczewski

9 458

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

pomorskie

wejherowski

12 791

14

 

RAZEM

191 057

263

śląskie

będziński

3 202

14

472

śląskie

bielski

4 885

14

śląskie

Bielsko-Biała

308

14

śląskie

bieruńsko-lędziński

1 808

14

śląskie

Bytom

37

12

śląskie

Chorzów

13

9

śląskie

cieszyński

10 967

14

śląskie

Częstochowa

408

14

śląskie

częstochowski

15 974

14

śląskie

Dąbrowa Górnicza

287

14

śląskie

Gliwice

543

14

śląskie

gliwicki

6 177

14

śląskie

Jastrzębie-Zdrój

570

14

śląskie

Jaworzno

66

13

śląskie

Katowice

111

13

śląskie

kłobucki

6 853

14

śląskie

lubliniecki

9 310

14

śląskie

mikołowski

3 030

14

śląskie

Mysłowice

324

14

śląskie

myszkowski

6 301

14

śląskie

Piekary Śląskie

34

12

śląskie

pszczyński

5 666

14

śląskie

raciborski

12 782

14

śląskie

Ruda Śląska

57

12

śląskie

rybnicki

881

14

śląskie

Rybnik

242

14

śląskie

Siemianowice Śląskie

26

11

śląskie

Sosnowiec

31

12

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

śląskie

Świętochłowice

1

1

 

śląskie

tarnogórski

3 301

14

śląskie

Tychy

855

14

śląskie

wodzisławski

1 643

14

śląskie

Zabrze

102

13

śląskie

zawierciański

26 218

14

śląskie

Żory

353

14

śląskie

żywiecki

4 310

14

RAZEM

127 676

472

świętokrzyskie

buski

19 863

14

196

świętokrzyskie

jędrzejowski

28 425

14

świętokrzyskie

kazimierski

10 615

14

świętokrzyskie

Kielce

308

14

świętokrzyskie

kielecki

37 912

14

świętokrzyskie

konecki

11 880

14

świętokrzyskie

opatowski

23 896

14

świętokrzyskie

ostrowiecki

9 539

14

świętokrzyskie

pińczowski

11 613

14

świętokrzyskie

sandomierski

4 909

14

świętokrzyskie

skarżyski

994

14

świętokrzyskie

starachowicki

7 282

14

świętokrzyskie

staszowski

11 018

14

świętokrzyskie

włoszczowski

17 948

14

RAZEM

196 202

196

warmińsko-mazurskie

bartoszycki

20 474

14

 

warmińsko-mazurskie

braniewski

16 288

14

warmińsko-mazurskie

działdowski

23 847

14

warmińsko-mazurskie

Elbląg

259

14

warmińsko-mazurskie

elbląski

32 424

14

warmińsko-mazurskie

ełcki

28 346

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

warmińsko-mazurskie

giżycki

21 328

14

293

warmińsko-mazurskie

gołdapski

13 828

14

warmińsko-mazurskie

iławski

26 886

14

warmińsko-mazurskie

kętrzyński

19 330

14

warmińsko-mazurskie

lidzbarski

21 622

14

warmińsko-mazurskie

mrągowski

26 724

14

warmińsko-mazurskie

nidzicki

15 345

14

warmińsko-mazurskie

nowomiejski

14 846

14

warmińsko-mazurskie

olecki

20 944

14

warmińsko-mazurskie

Olsztyn

131

13

warmińsko-mazurskie

olsztyński

33 176

14

warmińsko-mazurskie

ostródzki

23 923

14

warmińsko-mazurskie

piski

30 359

14

warmińsko-mazurskie

szczycieński

35 853

14

warmińsko-mazurskie

węgorzewski

11 563

14

RAZEM

437 496

293

wielkopolskie

chodzieski

9 319

14

 

wielkopolskie

czarnkowsko-trzcianecki

25 223

14

wielkopolskie

gnieźnieński

30 193

14

wielkopolskie

gostyński

57 919

14

wielkopolskie

grodziski

21 768

14

wielkopolskie

jarociński

20 808

14

wielkopolskie

kaliski

33 629

14

wielkopolskie

Kalisz

367

14

wielkopolskie

kępiński

12 796

14

wielkopolskie

kolski

46 763

14

wielkopolskie

Konin

462

14

wielkopolskie

koniński

47 226

14

wielkopolskie

kościański

39 745

14

wielkopolskie

krotoszyński

49 821

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

wielkopolskie

leszczyński

27 189

14

490

wielkopolskie

Leszno

328

14

wielkopolskie

międzychodzki

6 500

14

wielkopolskie

nowotomyski

13 090

14

wielkopolskie

obornicki

11 584

14

wielkopolskie

ostrowski

34 505

14

wielkopolskie

ostrzeszowski

22 185

14

wielkopolskie

pilski

31 081

14

wielkopolskie

pleszewski

17 309

14

wielkopolskie

Poznań

827

14

wielkopolskie

poznański

24 563

14

wielkopolskie

rawicki

36 755

14

wielkopolskie

słupecki

19 007

14

wielkopolskie

szamotulski

16 513

14

wielkopolskie

średzki

15 177

14

wielkopolskie

śremski

18 058

14

wielkopolskie

turecki

30 107

14

wielkopolskie

wągrowiecki

19 171

14

wielkopolskie

wolsztyński

18 538

14

wielkopolskie

wrzesiński

17 908

14

wielkopolskie

złotowski

14 404

14

RAZEM

790 838

490

zachodniopomorskie

białogardzki

3 363

14

 

zachodniopomorskie

choszczeński

5 747

14

zachodniopomorskie

drawski

3 912

14

zachodniopomorskie

goleniowski

7 105

14

zachodniopomorskie

gryficki

7 138

14

zachodniopomorskie

gryfiński

4 655

14

zachodniopomorskie

kamieński

7 482

14

zachodniopomorskie

kołobrzeski

4 225

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk bydła powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

zachodniopomorskie

Koszalin

57

12

290

zachodniopomorskie

koszaliński

8 829

14

zachodniopomorskie

łobeski

2 364

14

zachodniopomorskie

myśliborski

3 221

14

zachodniopomorskie

policki

1 380

14

zachodniopomorskie

pyrzycki

3 733

14

zachodniopomorskie

sławieński

6 736

14

zachodniopomorskie

stargardzki

12 568

14

zachodniopomorskie

Szczecin

105

13

zachodniopomorskie

szczecinecki

6 424

14

zachodniopomorskie

świdwiński

6 684

14

zachodniopomorskie

Świnoujście

127

13

zachodniopomorskie

wałecki

1 169

14

RAZEM

97 024

290

WSZYSTKIE WOJEWÓDZTWA

5 720 228

5 223

5 223

 

Tabela 4. Liczba próbek, które zostaną pobrane od owiec do badań laboratoryjnych w każdym z dwóch pobrań próbek

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

dolnośląskie

bolesławiecki

184

14

364

dolnośląskie

dzierżoniowski

319

14

dolnośląskie

głogowski

182

14

dolnośląskie

górowski

15

10

dolnośląskie

jaworski

727

14

dolnośląskie

Jelenia Góra

8

8

dolnośląskie

jeleniogórski

657

14

dolnośląskie

kamiennogórski

842

14

dolnośląskie

kłodzki

1 589

14

dolnośląskie

legnicki

134

13

dolnośląskie

lubański

24

11

dolnośląskie

lubiński

234

14

dolnośląskie

lwówecki

707

14

dolnośląskie

milicki

69

13

dolnośląskie

oleśnicki

288

14

dolnośląskie

oławski

38

12

dolnośląskie

polkowicki

341

14

dolnośląskie

strzeliński

7

7

dolnośląskie

średzki

373

14

dolnośląskie

świdnicki

1 589

14

dolnośląskie

trzebnicki

83

13

dolnośląskie

wałbrzyski

255

14

dolnośląskie

wołowski

433

14

dolnośląskie

Wrocław

590

14

dolnośląskie

wrocławski

25

11

dolnośląskie

ząbkowicki

778

14

dolnośląskie

zgorzelecki

222

14

dolnośląskie

złotoryjski

802

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

RAZEM

11 515

364

 

kujawsko-pomorskie

aleksandrowski

376

14

243

kujawsko-pomorskie

brodnicki

322

14

kujawsko-pomorskie

bydgoski

896

14

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

9

9

kujawsko-pomorskie

chełmiński

511

14

kujawsko-pomorskie

golubsko-dobrzyński

830

14

kujawsko-pomorskie

grudziądzki

18

10

kujawsko-pomorskie

inowrocławski

1 828

14

kujawsko-pomorskie

lipnowski

670

14

kujawsko-pomorskie

mogileński

238

14

kujawsko-pomorskie

nakielski

4 667

14

kujawsko-pomorskie

radziejowski

505

14

kujawsko-pomorskie

sępoleński

302

14

kujawsko-pomorskie

świecki

616

14

kujawsko-pomorskie

toruński

317

14

kujawsko-pomorskie

wąbrzeski

375

14

kujawsko-pomorskie

włocławski

485

14

kujawsko-pomorskie

żniński

1 052

14

RAZEM

14 017

243

lubelskie

bialski

4 183

14

 

lubelskie

Biała Podlaska

20

10

lubelskie

biłgorajski

240

14

lubelskie

chełmski

1 086

14

lubelskie

hrubieszowski

113

13

lubelskie

janowski

41

12

lubelskie

krasnostawski

592

14

lubelskie

kraśnicki

251

14

lubelskie

lubartowski

197

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

lubelskie

lubelski

206

14

285

lubelskie

łęczyński

209

14

lubelskie

łukowski

184

14

lubelskie

opolski

131

13

lubelskie

parczewski

578

14

lubelskie

puławski

494

14

lubelskie

radzyński

2 554

14

lubelskie

rycki

285

14

lubelskie

świdnicki

293

14

lubelskie

tomaszowski

90

13

lubelskie

włodawski

2 281

14

lubelskie

zamojski

592

14

RAZEM

14 620

285

lubuskie

gorzowski

140

13

162

lubuskie

krośnieński

306

14

lubuskie

międzyrzecki

694

14

lubuskie

nowosolski

145

13

lubuskie

słubicki

394

14

lubuskie

strzelecko-drezdenecki

110

13

lubuskie

sulęciński

101

13

lubuskie

świebodziński

639

14

lubuskie

wschowski

109

13

lubuskie

zielonogórski

206

14

lubuskie

żagański

69

13

lubuskie

żarski

1 711

14

RAZEM

4 624

162

łódzkie

bełchatowski

670

14

 

łódzkie

brzeziński

224

14

łódzkie

kutnowski

157

13

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

łódzkie

łaski

1 900

14

317

łódzkie

łęczycki

132

13

łódzkie

łowicki

170

14

łódzkie

łódzki wschodni

557

14

łódzkie

Łódź

60

13

łódzkie

opoczyński

1 122

14

łódzkie

pabianicki

214

14

łódzkie

pajęczański

841

14

łódzkie

piotrkowski

684

14

łódzkie

Piotrków Trybunalski

25

11

łódzkie

poddębicki

741

14

łódzkie

radomszczański

1 525

14

łódzkie

rawski

653

14

łódzkie

sieradzki

929

14

łódzkie

Skierniewice

3

3

łódzkie

skierniewicki

1 513

14

łódzkie

tomaszowski

1 133

14

łódzkie

wieluński

1 311

14

łódzkie

wieruszowski

82

13

łódzkie

zduńskowolski

154

13

łódzkie

zgierski

250

14

RAZEM

15 050

317

małopolskie

bocheński

220

14

 

małopolskie

brzeski

238

14

małopolskie

chrzanowski

12

9

małopolskie

dąbrowski

45

12

małopolskie

gorlicki

1 615

14

małopolskie

krakowski

640

14

małopolskie

Kraków

213

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

małopolskie

limanowski

4 292

14

274

małopolskie

miechowski

173

14

małopolskie

myślenicki

538

14

małopolskie

nowosądecki

3 997

14

małopolskie

nowotarski

26 104

14

małopolskie

Nowy Sącz

5

5

małopolskie

olkuski

161

14

małopolskie

oświęcimski

28

11

małopolskie

proszowicki

25

11

małopolskie

suski

228

14

małopolskie

tarnowski

525

14

małopolskie

Tarnów

2

2

małopolskie

tatrzański

19 750

14

małopolskie

wadowicki

251

14

małopolskie

wielicki

200

14

RAZEM

59 262

274

mazowieckie

białobrzeski

53

12

 

mazowieckie

ciechanowski

243

14

mazowieckie

garwoliński

852

14

mazowieckie

gostyniński

95

13

mazowieckie

grodziski

39

12

mazowieckie

grójecki

483

14

mazowieckie

kozienicki

120

13

mazowieckie

legionowski

68

13

mazowieckie

lipski

42

12

mazowieckie

łosicki

574

14

mazowieckie

makowski

262

14

mazowieckie

miński

394

14

mazowieckie

mławski

17

10

 

 Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

mazowieckie

nowodworski

51

12

491

mazowieckie

ostrołęcki

88

13

mazowieckie

Ostrołęka

6

6

mazowieckie

ostrowski

36

12

mazowieckie

otwocki

95

13

mazowieckie

piaseczyński

269

14

mazowieckie

Płock

1

1

mazowieckie

płocki

937

14

mazowieckie

płoński

190

14

mazowieckie

pruszkowski

14

9

mazowieckie

przasnyski

163

14

mazowieckie

przysuski

474

14

mazowieckie

pułtuski

76

13

mazowieckie

radomski

275

14

mazowieckie

siedlecki

756

14

mazowieckie

sierpecki

8

8

mazowieckie

sochaczewski

159

13

mazowieckie

sokołowski

140

13

mazowieckie

szydłowiecki

43

12

mazowieckie

Warszawa

1 439

14

mazowieckie

warszawski zachodni

38

12

mazowieckie

węgrowski

290

14

mazowieckie

wołomiński

47

12

mazowieckie

wyszkowski

69

13

mazowieckie

zwoleński

19

10

mazowieckie

żuromiński

52

12

mazowieckie

żyrardowski

54

12

RAZEM

9 031

491

opolskie

brzeski

59

12

 

 

 Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

opolskie

głubczycki

71

13

155

opolskie

kędzierzyńsko-kozielski

93

13

opolskie

kluczborski

327

14

opolskie

krapkowicki

14

9

opolskie

namysłowski

107

13

opolskie

nyski

724

14

opolskie

oleski

335

14

opolskie

Opole

213

14

opolskie

opolski

192

14

opolskie

prudnicki

54

12

opolskie

strzelecki

91

13

RAZEM

2 280

155

podkarpackie

bieszczadzki

1 494

14

277

podkarpackie

brzozowski

217

14

podkarpackie

dębicki

68

13

podkarpackie

jarosławski

488

14

podkarpackie

jasielski

1 400

14

podkarpackie

kolbuszowski

48

12

podkarpackie

krośnieński

1 007

14

podkarpackie

leski

2 124

14

podkarpackie

leżajski

74

13

podkarpackie

lubaczowski

1 791

14

podkarpackie

łańcucki

132

13

podkarpackie

mielecki

161

14

podkarpackie

niżański

85

13

podkarpackie

przemyski

1 512

14

podkarpackie

Przemyśl

29

11

podkarpackie

przeworski

311

14

podkarpackie

ropczycko-sędziszowski

31

12

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

podkarpackie

rzeszowski

614

14

 

podkarpackie

sanocki

2 921

14

podkarpackie

stalowowolski

5

5

podkarpackie

strzyżowski

486

14

podkarpackie

tarnobrzeski

3

3

RAZEM

15 001

277

podlaskie

augustowski

705

14

198

podlaskie

białostocki

1 565

14

podlaskie

Białystok

9

9

podlaskie

bielski

3 012

14

podlaskie

grajewski

483

14

podlaskie

hajnowski

2 296

14

podlaskie

kolneński

83

13

podlaskie

łomżyński

132

13

podlaskie

moniecki

653

14

podlaskie

sejneński

240

14

podlaskie

siemiatycki

1 037

14

podlaskie

sokólski

6 202

14

podlaskie

suwalski

437

14

podlaskie

wysokomazowiecki

461

14

podlaskie

zambrowski

13

9

RAZEM

17 328

198

pomorskie

bytowski

2 804

14

 

pomorskie

chojnicki

505

14

pomorskie

człuchowski

130

13

pomorskie

Gdańsk

36

12

pomorskie

gdański

544

14

pomorskie

Gdynia

94

13

pomorskie

kartuski

1 010

14

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

pomorskie

kościerski

1 102

14

225

pomorskie

kwidzyński

305

14

pomorskie

lęborski

1 078

14

pomorskie

malborski

25

11

pomorskie

pucki

56

12

pomorskie

słupski

2 006

14

pomorskie

starogardzki

363

14

pomorskie

sztumski

20

10

pomorskie

tczewski

1 828

14

pomorskie

wejherowski

1 013

14

RAZEM

12 919

225

śląskie

będziński

71

13

318

śląskie

bielski

1 160

14

śląskie

Bielsko-Biała

41

12

śląskie

Chorzów

38

12

śląskie

cieszyński

2 285

14

śląskie

Częstochowa

20

10

śląskie

częstochowski

945

14

śląskie

gliwicki

101

13

śląskie

Jastrzębie-Zdrój

27

11

śląskie

Katowice

44

12

śląskie

kłobucki

503

14

śląskie

lubliniecki

230

14

śląskie

mikołowski

93

13

śląskie

myszkowski

384

14

śląskie

Piekary Śląskie

7

7

śląskie

pszczyński

1 233

14

śląskie

raciborski

131

13

śląskie

Ruda Śląska

4

4

 

Województwo

Powiat

Liczba sztuk owiec powyżej 3. miesiąca życia

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w powiecie

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w województwie

śląskie

rybnicki

178

14

 

śląskie

Rybnik

21

11

śląskie

tarnogórski

76

13

śląskie

Tychy

13

9

śląskie