| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia pracowników zatrudnionych w urzędach górniczych, wykonujących czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, zwanych dalej „inspektorami”, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien;

3) zasady i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien.

§ 2.
Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 178, art. 179, art. 181, art. 183, art. 184 ust. 3, art. 187 oraz art. 188 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);

2) art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), dotyczące obiektów budowlanych zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

§ 3.
Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – inspektorom zatrudnionym w Wyższym Urzędzie Górniczym;

2) dyrektor właściwego okręgowego urzędu górniczego – inspektorom zatrudnionym w tym okręgowym urzędzie górniczym;

3) dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego – inspektorom zatrudnionym w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

§ 4.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę wydania oraz termin ważności upoważnienia;

3) powołanie podstawy prawnej wydania upoważnienia;

4) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego inspektora;

5) określenie wykroczeń, w odniesieniu do których inspektor został upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

7) podpis organu wydającego upoważnienie oraz pieczęć urzędową.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1421).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 1454.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »