| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 86, poz. 794 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy uwzględnia się następujące kryteria:

1) efektywność służby;

2) znajomość służby;

3) dyspozycyjność;

4) dyscyplina;

5) pracowitość;

6) inicjatywa i kreatywność;

7) samodzielność;

8) organizacja pracy;

9) sporządzanie dokumentów służbowych;

10) praca w zespole;

11) rozwój zawodowy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy wykonujących czynności:

1) operacyjno-rozpoznawcze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlegają:

a) aktywność operacyjna,

b) odwaga operacyjna,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

d) korzystanie z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami;

2) analityczno-informacyjne, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlegają:

a) umiejętności analityczne,

b) sporządzanie informacji wywiadu.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy etatowo kierujących zespołem ludzi, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, a także kryteriów określonych w ust. 1a – o ile opiniowani funkcjonariusze wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze lub analityczno-informacyjne, ocenie podlegają:

1) autorytet;

2) decyzyjność;

3) delegowanie zadań;

4) egzekwowanie zadań;

5) ocenianie podwładnych;

6) stosunki międzyludzkie;

7) zarządzanie środkami finansowymi i rzeczowymi.”;

2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Przy opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się sześciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1–2:

1) 6 – bardzo dobry;

2) 5 – więcej niż dobry;

3) 4 – dobry;

4) 3 – więcej niż dostateczny;

5) 2 – dostateczny;

6) 1 – niedostateczny.

§ 5. 1. Na podstawie ocen poziomu spełniania kryteriów, wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 4, dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.

2. Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności osiągnięcia i niedociągnięcia w służbie oraz wskazanie mocnych i słabych stron funkcjonariusza, jak również uzasadnienie każdej oceny niedostatecznej wystawionej na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1–2.

3. Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowi opinię służbową.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony.

2. Bezpośredni przełożony, sporządzając opinię służbową, przedstawia propozycje w zakresie rozwoju zawodowego funkcjonariusza, określając w szczególności rodzaj i zakres szkolenia zawodowego, które powinien odbyć funkcjonariusz, ewentualną zmianę jego zakresu obowiązków służbowych lub rodzaju wykonywanych czynności służbowych – w tym biorąc pod uwagę przydatność funkcjonariusza do pełnienia służby polegającej na wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych albo analityczno-informacyjnych, a także predyspozycje funkcjonariusza do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem zespołem ludzi.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [Opinia służbowa funkcjonariusza Agencji Wywiadu]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 maja 2012 r. (poz. 571)

Opinia służbowa funkcjonariusza Agencji Wywiadu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »