reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 302) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żołnierz jest informowany w jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, o stanie posiadanego umundurowania i wyekwipowania oraz o należnościach przysługujących mu w kolejnym roku zaopatrzeniowym, nie później jednak niż do dnia 31 marca danego roku zaopatrzeniowego.”;

2) w § 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1–15 i 18 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1–9;

2) specjalistyczne, z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 16 i 17 i 19–27 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 10–27.”;

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) żołnierza zawodowego – określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1 i 2, 6 i 7 i 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 3 i 5, a także w uwagach do poszczególnych zestawów należności;”;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie oraz wyekwipowanie z wyjątkiem tego, które przechodzi na jego własność z chwilą wydania lub po upływie okresu używalności, choćby okres używalności jeszcze nie upłynął.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W przypadku śmierci żołnierza od rodziny zmarłego żołnierza zawodowego można przyjąć do wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym w dniu śmierci żołnierz pozostawał, po jednym nieużywanym komplecie umundurowania oraz wyekwipowania, które przeszło na jego własność. Nie dotyczy to umundurowania oraz wyekwipowania wzorów wycofanych lub wycofywanych z wyposażenia.”;

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.”;

7) w § 15 uchyla się pkt 3;

8) w § 16:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) otrzymuje umundurowanie lub tkaninę na uszycie umundurowania w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, na którego noszenie uzyskał zgodę, o której mowa w pkt 2.”;

9) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okres używalności umundurowania oraz wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1 i 2, 6 i 7 i 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 3 i 5, wydanych żołnierzowi zawodowemu skraca (wydłuża) się odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.”;

10) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi centralny organ logistyczny może ustalić inne należności dla żołnierzy wykonujących zadania w polskich kontyngentach wojskowych niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 17, 23 i 24 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 19 i 20.”;

11) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się także do żołnierzy, którym wydano umundurowanie oraz wyekwipowanie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Do wydanych żołnierzom, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamiennie przedmiotów umundurowania oraz wyekwipowania stosuje się okresy używalności określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4.
Marynarzom zawodowym, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upłynął 18 miesiąc zawodowej służby wojskowej, uzupełnia się przedmioty do norm określonych w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia w zestawach nr 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w zestawie nr 5.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 maja 2012 r. (poz. 606)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama