reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 50, poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 302 oraz z 2012 r. poz. 606).”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 1, 2, 6, 7, 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 1, 3 i 5, wypłaca się równoważnik.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu w roku kalendarzowym, w którym upływa mu osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w kwotach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 1.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Żołnierzowi zawodowemu – kobiecie, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 5, 10, 15, 18, 23 i 24 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 19 i 20, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się według cen określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia.”;

4) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) całkowitej – z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do należności ubiorów cywilnych;”;

5) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej za niewydane w naturze przedmioty umundurowania, do których żołnierz nabył uprawnienia, lecz ich nie pobrał, wypłaca się równoważnik.”,

b) uchyla się ust. 4;

6) w § 8 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wykonania poprawek krawieckich płaszcza sukiennego oficerskiego, munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego – do wysokości faktycznie poniesionych kosztów;

2) uszycia płaszcza sukiennego oficerskiego, munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego – do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości maksymalnych kwot zwrotu za uszycie tych przedmiotów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby kandydackiej w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika.”;

8) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych w danym miesiącu kalendarzowym, wypłaca się połowę określonego równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Żołnierzowi korzystającemu z urlopu wychowawczego równoważniki nie przysługują za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się urlop wychowawczy, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym urlop wychowawczy się zakończył.

2. Po zakończeniu urlopu wychowawczego żołnierzowi wypłaca się równoważniki w kwotach proporcjonalnych za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop wychowawczy, do końca okresu, za który równoważniki przysługują.

3. W przypadku wypłaty żołnierzowi równoważników przed rozpoczęciem przez niego urlopu wychowawczego równoważniki wypłacane po zakończeniu urlopu wychowawczego pomniejsza się proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie wychowawczym.”;

10) w § 13:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1, przysługują żołnierzowi za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

2. Równoważniki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się proporcjonalnie do okresu:

1) trwania aresztu tymczasowego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Równoważniki pomniejsza się za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaistniała jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okoliczności te ustały.”;

11) po § 14 dodaje się § 14a i 14b w brzmieniu:

„§ 14a. Żołnierzowi, który na podstawie § 16 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, został zwolniony z obowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania, równoważnik, o którym mowa w § 3, § 5 i § 7 ust. 1 i 2, wypłaca się w wysokości ustalonej dla wzoru umundurowania przez niego użytkowanego.

§ 14b. 1. Kandydatowi na żołnierza zawodowego promowanemu na żołnierza zawodowego za przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 3, 4, 8, 9, 13 i 14 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 2, 4 i 6, zaliczane na poczet należności dla żołnierza zawodowego, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się przed ubyciem żołnierza do jednostki wojskowej, w której będzie pełnił zawodową służbę wojskową.”;

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1, w razie stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania i wyekwipowania, użytkowania przez żołnierza umundurowania i wyekwipowania nieobowiązujących wzorów lub nieposiadania przez żołnierza należnego umundurowania i wyekwipowania – do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.”;

13) załączniki nr 1–9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–9 do niniejszego rozporządzenia;

14) dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Żołnierz zawodowy – aplikant radcowski na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej, który otrzymał równoważnik za ubiory cywilne niewydane w naturze w wysokości należności całkowitej i po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego oraz zajmuje stanowisko w grupie osobowej obsługi prawnej, jest uprawniony do równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze wyłącznie w wysokości należności rocznej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2012 r. (poz. 607)

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika (w zł)

wojska lądowe

siły powietrzne

marynarka wojenna

jednostki: powietrznodesantowe, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Żandarmerii Wojskowej

1

2

3

4

5

6

1

oficerom w stopniu generała (admirała):

a) kobietom

4367,00

4208,00

5749,00

5123,00

b) mężczyznom

4321,00

4339,00

5426,00

4751,00

2

oficerom starszym:

a) kobietom

2411,00

2390,00

2654,00

2560,00

b) mężczyznom

2112,00

2130,00

2258,00

2224,00

3

oficerom młodszym:

a) kobietom

2303,00

2281,00

2581,00

2452,00

b) mężczyznom

1998,00

2026,00

2179,00

2116,00

4

podoficerom:

1)

w stopniach chorążego:

a) kobietom

2323,00

2306,00

2534,00

2446,00

b) mężczyznom

2021,00

2040,00

2128,00

2110,00

2)

w pozostałych stopniach:

a) kobietom

2266,00

2249,00

2451,00

2391,00

b) mężczyznom

1964,00

1984,00

2046,00

2055,00

5

szeregowym (marynarzom) zawodowym:

1)

do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej:

a) kobietom

343,00

337,00

341,00

343,00

b) mężczyznom

343,00

337,00

341,00

343,00

2)

powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej:

a) kobietom

2052,00

2035,00

2015,00

2157,00

b) mężczyznom

1747,00

1766,00

1760,00

1821,00

6

kobietom powołanym do zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem szeregowych zawodowych do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej, za niewydane w naturze przedmioty

125,00

125,00

125,00

125,00

 

Uwaga:

Wysokość równoważnika dla wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Żandarmerii Wojskowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika (w zł)

wojska lądowe

siły powietrzne

marynarka wojenna

jednostki: powietrznodesantowe, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Żandarmerii Wojskowej

1

2

3

4

5

6

Mianowanym na stopień:

 

 

 

 

1

Marszałka Polski

2435,00

2281,00

6710,00

2174,00

2

generała (admirała):

a) kobietom

1844,00

1690,00

6710,00

2174,00

b) mężczyznom

2435,00

2281,00

6710,00

2174,00

3

generała broni (admirała floty):

a) kobietom

1680,00

1536,00

6691,00

2029,00

b) mężczyznom

2299,00

2155,00

6691,00

2029,00

4

generała dywizji (wiceadmirała):

a) kobietom

1555,00

1420,00

6229,00

1883,00

b) mężczyznom

2164,00

2029,00

6229,00

1883,00

5

generała brygady (kontradmirała):

a) kobietom

4947,00

4694,00

9784,00

5257,00

b) mężczyznom

7721,00

7607,00

9570,00

7431,00

6

pułkownika (komandora):

a) kobietom

562,00

563,00

881,00

702,00

b) mężczyznom

589,00

590,00

881,00

702,00

7

podpułkownika (komandora porucznika):

a) kobietom

439,00

441,00

848,00

551,00

b) mężczyznom

458,00

460,00

848,00

551,00

8

majora (komandora podporucznika):

a) kobietom

344,00

345,00

815,00

426,00

b) mężczyznom

354,00

355,00

815,00

426,00

9

kapitana (kapitana marynarki):

a) kobietom

398,00

400,00

901,00

539,00

b) mężczyznom

434,00

436,00

901,00

539,00

10

porucznika (porucznika marynarki):

a) kobietom

332,00

334,00

880,00

444,00

b) mężczyznom

359,00

361,00

880,00

444,00

11

podporucznika (podporucznika marynarki):

a) kobietom

244,00

246,00

825,00

326,00

b) mężczyznom

262,00

264,00

825,00

326,00

12

starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki):

a) kobietom

605,00

607,00

876,00

717,00

b) mężczyznom

641,00

643,00

876,00

717,00

 

1

2

3

4

5

6

13

starszego chorążego (starszego chorążego marynarki):

a) kobietom

415,00

417,00

689,00

469,00

b) mężczyznom

434,00

436,00

689,00

469,00

14

chorążego (chorążego marynarki):

a) kobietom

316,00

318,00

636,00

340,00

b) mężczyznom

326,00

328,00

636,00

340,00

15

młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki):

a) kobietom

389,00

391,00

581,00

443,00

b) mężczyznom

416,00

418,00

581,00

443,00

16

starszego sierżanta (starszego bosmana):

a) kobietom

286,00

288,00

519,00

340,00

b) mężczyznom

314,00

314,00

519,00

340,00

17

sierżanta (bosmana):

a) kobietom

253,00

255,00

370,00

277,00

b) mężczyznom

271,00

273,00

370,00

277,00

18

plutonowego (bosmanmata):

a) kobietom

155,00

157,00

391,00

267,00

b) mężczyznom

194,00

195,00

391,00

267,00

19

starszego kaprala (starszego mata):

a) kobietom

135,00

137,00

328,00

217,00

b) mężczyznom

164,00

165,00

328,00

217,00

20

kaprala (mata):

a) kobietom

111,00

113,00

270,00

164,00

b) mężczyznom

131,00

132,00

270,00

164,00

21

starszego szeregowego (starszego marynarza) powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej:

a) kobietom

92,00

94,00

122,00

116,00

b) mężczyznom

103,00

105,00

122,00

116,00

 

Uwaga:

Wysokość równoważnika dla wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Żandarmerii Wojskowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305

Żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób

Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Żołnierz zawodowy – radca prawny na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w sekretariacie MON, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i w zespole kontaktów

mężczyzna/kobieta

ilość

okres używalności

należność całkowita

(w zł)

należność roczna

(w zł)

ilość

okres używalności

należność całkowita

(w zł)

należność roczna

(w zł)

ilość

okres używalności

należność całkowita

(w zł)

należność roczna

(w zł)

ilość

okres używalności

należność całkowita

(w zł)

należność roczna

(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Buty zimowe

para

203,00

1

2

203,00

101,50

1

2

203,00

101,50

1

2

203,00

101,50

1

2

203,00

101,50

2

Półbuty

para

266,00

1

1

266,00

266,00

1

1

266,00

266,00

1

1

266,00

266,00

1

1

266,00

266,00

3

Pasek do spodni

szt.

32,00

1

6

32,00

5,33

1

6

32,00

5,33

1

6

32,00

5,33

1

6

32,00

5,33

4

Czapka zimowa cywilna

szt.

35,00

1

3

35,00

11,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Garnitur

kpl.

877,00

2

2

1 754,00

877,00

2

3

1 754,00

584,67

2

3

1 754,00

584,67

2

3

1 754,00

584,67

6

Kombinezon narciarski

szt.

1 075,00

1

5

1 075,00

215,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Koszula

szt.

61,00

2

1

122,00

122,00

2

1

122,00

122,00

2

1

122,00

122,00

2

1

122,00

122,00

8

Kurtka ocieplana

szt.

399,00

1

3

399,00

133,00

1

4

399,00

99,75

1

4

399,00

99,75

1

4

399,00

99,75

9

Krawat

szt.

32,00

2

1

64,00

64,00

2

1

64,00

64,00

2

1

64,00

64,00

2

1

64,00

64,00

10

Płaszcz letni

szt.

242,00

1

3

242,00

80,67

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

242,00

80,67

11

Rękawiczki zimowe

para

74,00

1

3

74,00

24,67

1

3

74,00

24,67

1

3

74,00

24,67

1

3

74,00

24,67

12

Sweter

szt.

121,00

1

2

121,00

60,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Szalik

szt.

27,00

1

2

27,00

13,50

1

2

27,00

13,50

1

2

27,00

13,50

1

2

27,00

13,50

14

Skarpetki letnie cywilne

para

8,00

4

1

32,00

32,00

4

1

32,00

32,00

4

1

32,00

32,00

4

1

32,00

32,00

Razem

4 446,00

2 006,84

 

2 973,00

1 313,42

 

2 973,00

1 313,42

 

3 215,00

1 394,09

 


 

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA KAŻDY ZAKOŃCZONY ROK PRZEDŁUŻENIA OKRESU UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA ORAZ ZA NIEPOBRANE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA KAŻDY ZAKOŃCZONY ROK PRZEDŁUŻENIA OKRESU UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA ORAZ ZA NIEPOBRANE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Wysokość równoważnika

(w zł)

Okres używalności

(w latach)

Stawka roczna

(w zł)

1

2

3

4

5

6

1

Mundur wyjściowy oficerski wzór 92/Mundur wyjściowy oficerski damski

wojsk lądowych

kpl.

331,00

4

82,75

wojsk lotniczych

kpl.

344,00

4

86,00

marynarki wojennej

kpl.

374,00

4

93,50

2

Mundur letni oficerski wzór 92/Mundur letni oficerski damski

wojsk lądowych

kpl.

333,00

4

83,25

wojsk lotniczych

kpl.

384,00

4

96,00

marynarki wojennej

kpl.

353,00

4

88,25

3

Płaszcz sukienny oficerski/Płaszcz sukienny oficerski damski

wojsk lądowych

szt.

639,00

5

127,80

wojsk lotniczych

szt.

690,00

5

138,00

marynarki wojennej

szt.

757,00

5

151,40

4

Półpłaszcz marynarski

szt.

777,00

5

155,40

 

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ MAKSYMALNYCH KWOT ZWROTU ZA USZYCIE UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNYCH KWOT ZWROTU ZA USZYCIE UMUNDUROWANIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Maksymalna kwota zwrotu za uszycie

(w zł)

1

2

3

4

1

Mundur wyjściowy oficerski wzór 92

kpl.

1450,00

2

Mundur letni oficerski wzór 92

kpl.

1450,00

3

Mundur wyjściowy oficerski damski

kpl.

1450,00

4

Mundur letni oficerski damski

kpl.

1450,00

5

Płaszcz sukienny oficerski

szt.

1190,00

6

Płaszcz sukienny oficerski damski

szt.

1190,00

7

Półpłaszcz marynarski

szt.

1088,00

 


 

Załącznik 6. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ - KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 6

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ – KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Okres używalności

Kandydat na żołnierza zawodowego – kobieta

ośrodków szkolenia, szkół podoficerskich wojsk lądowych i sił powietrznych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Technicznej

ośrodków szkolenia, szkół podoficerskich marynarki wojennej i Akademii Marynarki Wojennej

po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki

na II, IV i VI roku nauki

po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki

na II, IV i VI roku nauki

ilość

należność całkowita

(w zł)

ilość

należność całkowita

(w zł)

ilość

należność całkowita

(w zł)

ilość

należność całkowita

(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Piżama (bluza i spodnie)

kpl.

49,16

2

2

98,32

 

 

2

98,32

 

 

2

Spodenki letnie koloru khaki

szt.

8,73

2

2

17,46

 

 

2

 

 

 

3

Spodenki tropikalne koloru granatowego

szt.

11,98

2

2

 

 

 

2

23,96

 

 

4

Biustonosz

szt.

41,93

1

3

125,79

3

125,79

3

125,79

3

125,79

5

Figi damskie

szt.

13,03

2

12

156,36

 

 

12

156,36

 

 

6

Kostium kąpielowy

kpl.

80,56

2

1

80,56

 

 

1

80,56

 

 

7

Rajstopy w kolorze cielistym

szt.

5,18

1

24

124,32

24

124,32

24

124,32

24

124,32

Razem

602,81

250,11

609,31

250,11

 


 

Załącznik 7. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZYBORY ORAZ ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 7

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZYBORY ORAZ ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Szczoteczka do zębów

szt.

6,90

1,15

1,15

2

Pianka do golenia

szt.

8,08

4,04

 

3

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,70

3,40

5,10

4

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,62

5,24

 

5

Pasta do zębów 75 ml

tuba

4,90

4,90

4,90

6

Płyn po goleniu

szt.

9,02

9,02

 

7

Proszek do prania

kg

9,70

2,91

5,82

8

Podpaski

szt.

0,69

 

13,80

9

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

5,93

5,93

8,90

10

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

tuba

17,98

17,98

17,98

Razem

54,57

57,65

 

Załącznik 8. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Chusteczki higieniczne

szt.

0,03

6,00

6,00

2

Chusteczki higieniczne nasączane

szt.

0,25

25,00

25,00

3

Pianka do golenia 200 ml

tuba

8,08

4,04

 

4

Krem do rąk 50 ml

tuba

3,36

3,36

3,36

5

Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g

szt.

2,45

4,90

4,90

6

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,70

3,40

5,10

7

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,62

5,24

 

8

Pasta do zębów 75 ml

tuba

4,90

4,90

4,90

9

Płyn po goleniu

szt.

9,02

9,02

 

10

Proszek do prania

kg

9,70

5,82

5,82

11

Środek do mycia rąk 500 g

szt.

4,34

4,34

4,34

12

Podpaski

szt.

0,69

 

13,80

13

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

5,93

5,93

8,90

14

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

tuba

17,98

17,98

17,98

Razem

99,93

100,10

 

Załącznik 9. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 9

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka równoważnika

(w zł)

dla mężczyzn i kobiet

1

2

3

4

5

1

Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m.b.)

szt.

2,92

2,92

2

Kubek do mycia zębów

szt.

1,75

1,75

3

Mazak

szt.

2,42

2,42

4

Pudełko na mydło

szt.

1,67

1,67

5

Szczoteczka do rąk

szt.

2,33

2,33

6

Szczoteczka do zębów

szt.

6,90

6,90

7

Szczotka do obuwia miękka

szt.

3,46

3,46

8

Szczotka do obuwia twarda

szt.

4,25

4,25

9

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

3,81

3,81

10

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

5,71

5,71

11

Saszetka na środki higieny

szt.

6,68

6,68

Razem

41,90

 

Załącznik 10. [WYKAZ CEN PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA SŁUŻĄCYCH DO OBLICZENIA RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO - KOBIETY ZA PRZEDMIOTY NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 10

WYKAZ CEN PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA SŁUŻĄCYCH DO OBLICZENIA RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO – KOBIETY ZA PRZEDMIOTY NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

1

2

3

4

1

Piżama (bluza i spodnie)

kpl.

49,16

2

Spodenki letnie koloru khaki

szt.

8,73

3

Spodenki specjalne letnie

szt.

11,98

4

Spodenki tropikalne koloru granatowego

szt.

11,98

5

Spodenki specjalne letnie WS

szt.

39,55

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama