| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 46 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku przyznania pomocy na realizację operacji, o których mowa w § 2 pkt 1, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż w dniu 30 września 2009 r.”;

2) w § 50 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawca taki numer posiada;”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1–6 każdy pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”.

§ 2.
1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne w zakresie działalności uznanych organizacji producentów może zostać przyznana również na operacje, które zostały zrealizowane w całości przed dniem 30 września 2009 r. lub których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2007 r., zgodnie z warunkami i trybem określonymi w rozporządzeniu wymienionym w § 1, z tym że:

1) do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej części operacji i opis planowanej części operacji, w tym określenie miejsca realizacji celów, zakresu i kosztów tej operacji lub jej części;

3) umowa o dofinansowanie zawiera oświadczenia beneficjenta o:

a) osiągnięciu celu operacji lub zobowiązanie do jego osiągnięcia oraz zobowiązanie do zachowania tego celu,

b) niefinansowaniu realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych i zobowiązanie do nieubiegania się o takie finansowanie

– przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o dofinansowanie składa się w terminie i na zasadach określonych przez Prezesa Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w § 49a rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »