| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 5 listopada 2010 r. w Astanie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Kazachstanu
o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Kazachstanu,
zwane dalej „Stronami”,
kierując się chęcią zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
wymienianych między Stronami lub wytwarzanych w ramach wzajemnej współpracy,

uznając wzajemne zamiary realizacji umów dwustronnych w różnych dziedzinach współpracy,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

DEFINICJE [Definicje]

Pojęcia używane w niniejszej Umowie oznaczają, co następuje:

1) „informacje niejawne” – informacje wyrażone w dowolnej formie, przekazane lub otrzymane w trybie określonym przez każdą ze Stron oraz niniejszą Umowę, a także powstałe w trakcie współpracy Stron, podlegające ochronie zgodnie z ustawodawstwem państwa każdej ze Stron, których nieuprawnione ujawnienie może przynieść szkodę bezpieczeństwu lub interesom Rzeczypospolitej Polskiej albo Republiki Kazachstanu;

2) „kontrakt na wykonanie prac niejawnych” – umowa, której opracowanie i wykonanie wymaga dostępu do informacji niejawnych lub wykorzystania oraz wytworzenia informacji niejawnych;

3) „kontrahent” – osoba fizyczna lub prawna Państw Stron uprawniona zgodnie z ustawodawstwem Państw Stron do negocjowania oraz zawierania kontraktów na wykonanie prac niejawnych;

4) „właściwy organ” – organ państwowy, na którym spoczywa odpowiedzialność za kontrolę i realizację postanowień niniejszej Umowy dla każdej ze Stron;

5) „upoważniony organ” – organ państwowy lub jednostka organizacyjna, które zgodnie z ustawodawstwem Państw Stron są upoważnione do wytwarzania, otrzymywania, przekazywania, przechowywania, wykorzystywania, ochrony przekazanych lub wytworzonych w procesie współpracy Stron informacji niejawnych;

6) „Strona przekazująca” – Strona przekazująca informacje niejawne drugiej Stronie, w tym jednostka organizacyjna upoważniona do wymiany informacji niejawnych zgodnie z ustawodawstwem Państwa swojej Strony;

7) „Strona otrzymująca” – Strona otrzymująca informacje niejawne od drugiej Strony, w tym jednostka organizacyjna upoważniona do wymiany informacji niejawnych zgodnie z ustawodawstwem Państwa swojej Strony.

ARTYKUŁ 2

ZAKRES STOSOWANIA UMOWY [Zakres stosowania umowy]

Niniejsza Umowa ustala ogólny tryb stosowany w przypadku każdej wymiany informacji niejawnych między Stronami lub między ich jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do wymiany takich informacji zgodnie z ustawodawstwem Państw Stron.

ARTYKUŁ 3

WŁAŚCIWE ORGANY [Właściwe organy]

Strony, zgodnie z ustawodawstwem swoich Państw, określają właściwe organy, o czym powiadamiają siebie nawzajem drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ 4

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Zasady ochrony informacji niejawnych]

1. Strony podejmują, zgodnie z ustawodawstwem swoich Państw, odpowiednie przedsięwzięcia w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych otrzymanych lub wspólnie wytworzonych w ramach współpracy Stron i ustanawiają dla takich informacji środki ochrony odpowiadające środkom, które są podejmowane w odniesieniu do ich własnych informacji niejawnych zgodnie z postanowieniami artykułu 5 ustęp 1 niniejszej Umowy.

2. W momencie otrzymania informacji niejawnych od Strony przekazującej, Strona otrzymująca nanosi na takie informacje klauzule tajności określone w artykule 5 ustęp 1 niniejszej Umowy.

3. Na dostęp do informacji niejawnych zezwala się wyłącznie obywatelom Państw Stron upoważnionym do dostępu do informacji niejawnych na odpowiednim poziomie tajności i którym znajomość takich informacji jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych.

4. Strona otrzymująca nie może obniżyć ani znieść nadanej klauzuli tajności przekazanych jej informacji niejawnych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej.

5. Strony niezwłocznie powiadamiają siebie nawzajem o zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności przekazanych informacji.

6. Przekazane informacje niejawne nie mogą być wykorzystywane w innych celach, niż cele, dla których są one przekazywane w ramach niniejszej Umowy.

7. Strona otrzymująca nie ma prawa przekazywać ani udostępniać informacji niejawnych otrzymanych lub wspólnie wytworzonych w ramach współpracy Stron państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej, osobie prawnej lub fizycznej państwa trzeciego bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego organu lub upoważnionego organu Strony przekazującej.

ARTYKUŁ 5

RÓWNOWAŻNOŚĆ KLAUZUL TAJNOŚCI [Równoważność klauzul tajności]

1. Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

W REPUBLICE
KAZACHSTANU

RÓWNOWAŻNIK
W JĘZYKU ROSYJSKIM

ŚCIŚLE TAJNE

ӨТЕ ҚҰПИЯ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

TAJNE

ҚҰПИЯ

СЕКРЕТНО

POUFNE

ҚҰПИЯ

СЕКРЕТНО

 

2. Informacje niejawne przekazane przez Stronę kazachstańską o klauzuli tajności „Құпия” będą oznaczane przez Stronę polską klauzulą tajności „Tajne”.

3. Informacje niejawne przekazane przez Stronę polską o klauzuli tajności „Tajne” lub „Poufne” będą oznaczane przez Stronę kazachstańską klauzulą tajności „Құпия”.

4. Informacje przekazane przez Stronę kazachstańską oznaczone jako „Қызмет бабында пайдалану үшін” będą oznaczane przez Stronę polską jako „Zastrzeżone”.

5. Informacje przekazane przez Stronę polską z oznaczeniem „Zastrzeżone” będą oznaczane przez Stronę kazachstańską oznaczeniem „Қызмет бабында пайдалану үшін”.

ARTYKUŁ 6

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI MIĘDZY STRONAMI [Przekazywanie informacji między stronami]

1. Informacje niejawne są przekazywane między Stronami drogą dyplomatyczną zgodnie z ustawodawstwem Państwa Strony przekazującej.

2. Właściwe organy Stron mogą uzgodnić inną drogę przekazywania informacji niejawnych zapewniającą ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przekazywanie informacji niejawnych drogą łączności elektronicznej odbywa się wyłącznie w sposób zaszyfrowany zgodnie z ustawodawstwem Państw Stron.

3. Sposób przekazywania informacji niejawnych o większej objętości jest określany przez właściwe organy Stron oddzielnie dla każdego konkretnego przypadku.

4. W każdym przypadku Strona otrzymująca potwierdza w formie pisemnej otrzymanie informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 7

PROCEDURA UPOWAŻNIENIA DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH [Procedura upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych]

1. W celu zapewnienia dostępu do informacji niejawnych, każda Strona przeprowadza postępowania sprawdzające wobec obywateli swojego Państwa w celu upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawodawstwem swojego Państwa.

2. Każda Strona na podstawie wzajemności uznaje upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych wydane zgodnie z ustawodawstwem Państwa drugiej Strony.

3. W ramach niniejszej Umowy, właściwe organy Stron powiadamiają siebie nawzajem o zmianach w upoważnieniach wydanych zgodnie z ustawodawstwem Państw Stron.

4. W celu przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, właściwy organ jednej Strony, na pisemny wniosek właściwego organu drugiej Strony, przekazuje posiadane informacje dotyczące obywateli Państwa drugiej Strony, którzy ubiegają się o dostęp do informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 8

TŁUMACZENIE, KOPIOWANIE ORAZ NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Tłumaczenie, kopiowanie oraz niszczenie informacji niejawnych]

1. Strona otrzymująca oznacza kopie oraz tłumaczenia dokumentów klauzulą tajności zgodnie z klauzulą tajności ich oryginałów, określoną w artykule 5 niniejszej Umowy i zapewnia tym kopiom oraz tłumaczeniom taką samą ochronę jak oryginałom.

2. Tłumaczenie oraz kopiowanie informacji o klauzuli tajności „ŚCIŚLE TAJNE/ӨТЕ ҚҰПИЯ/СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” jest realizowane tylko na podstawie pisemnej zgody właściwego organu lub upoważnionego organu Państwa Strony przekazującej.

3. Informacje niejawne są niszczone zgodnie z ustawodawstwem Państw Stron w taki sposób, aby uniemożliwić ich częściowe lub całkowite odtworzenie. Informacje niejawne o klauzuli tajności „ŚCIŚLE TAJNE/ӨТЕ ҚҰПИЯ/СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” nie podlegają niszczeniu i są zwracane Stronie przekazującej po wygaśnięciu okresu ich przydatności.

ARTYKUŁ 9

KONTRAKTY NA WYKONANIE PRAC NIEJAWNYCH [Kontrakty na wykonanie prac niejawnych]

1. Przed rozpoczęciem realizacji kontraktu na wykonanie prac niejawnych, kontrahenci powiadamiają właściwe organy swoich Stron o zawarciu każdego takiego kontraktu ze wskazaniem najwyższej klauzuli tajności informacji, których wykorzystanie jest przewidziane w danym kontrakcie.

2. Do każdego kontraktu na wykonanie prac niejawnych sporządza się załącznik, który zawiera wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, w tym tryb nadawania klauzul tajności, jak również wykaz informacji podlegających ochronie. Kopie takiego załącznika przekazywane są właściwym organom Stron.

3. Właściwy organ Strony, na terytorium Państwa której realizowany jest kontrakt na wykonanie prac niejawnych, gwarantuje ochronę informacji niejawnych przekazywanych lub wytworzonych w trakcie realizacji takiego kontraktu zgodnie z wymogami ustawodawstwa Państwa swojej Strony.

4. Podwykonawcy realizujący prace niejawne na zamówienie kontrahenta powinni przestrzegać takich samych warunków zapewnienia ochrony informacji niejawnych, jak kontrahent.

ARTYKUŁ 10

WIZYTY [Wizyty]

1. Wizyty przewidujące dostęp do informacji niejawnych jednej ze Stron przez przedstawicieli drugiej Strony są możliwe tylko na podstawie uprzedniego pisemnego zezwolenia właściwego organu Strony przyjmującej.

2. W przypadku wizyt, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, niezbędne jest posiadanie przez każdego odwiedzającego upoważnienia o odpowiednim stopniu tajności.

3. Wnioski o wizyty kieruje się bezpośrednio do właściwego organu Strony przyjmującej nie później niż na 3 tygodnie przed proponowaną datą wizyty. Wnioski o wizyty powinny zawierać niżej wymienione dane:

1) nazwisko i imię odwiedzającego, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu;

2) stanowisko odwiedzającego, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest on zatrudniony;

3) zaświadczenie o posiadanym upoważnieniu do dostępu do informacji niejawnych (ze wskazaniem stopnia tajności), wydane zgodnie z ustawodawstwem Państwa swojej Strony;

4) datę, czas trwania i cel wizyty;

5) nazwę jednostki organizacyjnej, w której planowana jest wizyta;

6) nazwiska i imiona osób, z którymi odwiedzający planuje się spotkać;

7) datę, podpis i pieczęć właściwego organu Strony wnioskującej.

4. Wykorzystanie uzyskanych danych osobowych osób odwiedzających przez Stronę przyjmującą jest dopuszczalne wyłącznie w celach i na warunkach określonych przez Stronę przekazującą.

5. Uzyskane dane osobowe są niszczone przez Stronę przyjmującą po wygaśnięciu okresu ich przydatności.

6. Strona przekazująca ponosi odpowiedzialność za wiarygodność i kompletność tych danych. O wszelkich zmianach i uzupełnieniach Strona przekazująca powiadamia we właściwym czasie Stronę otrzymującą, która nanosi je na wcześniej otrzymane dane.

7. Strona otrzymująca jest zobowiązana zapewnić ochronę uzyskanych danych osobowych przed nieuprawnionym przekazaniem lub zapoznaniem z nimi postronnych osób, uszkodzeniem, utratą i zniszczeniem.

8. Osoby odwiedzające są zobowiązane do przestrzegania ustawodawstwa Państwa Strony przyjmującej w sferze ochrony informacji niejawnych.

9. Strony mogą sporządzać wykazy osób, którym wydaje się zezwolenie na wielokrotne wizyty w ramach konkretnych projektów lub kontraktów zgodnie z warunkami określonymi przez właściwe organy Stron. Wykazy te zawierają dane wskazane w ustępie 3 pkt 1–3 niniejszego artykułu i są sporządzane na 12 miesięcy. Po uzgodnieniu z właściwymi organami Stron, termin ten może być przedłużany na jeden lub kilka okresów, z których każdy nie wynosi więcej, niż 12 miesięcy. Po zatwierdzeniu wykazów przez właściwy organ Strony przyjmującej, warunki każdej wizyty mogą być uzgadniane przez zainteresowane upoważnione organy.

ARTYKUŁ 11

NARUSZENIE ZASAD OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie zasad ochrony informacji niejawnych]

1. W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron zasad ochrony informacji niejawnych przekazanych w ramach niniejszej Umowy, właściwy organ tej Strony w jak najkrótszym czasie informuje o tym pisemnie właściwy organ drugiej Strony.

2. Powiadomienie o naruszeniu powinno być wystarczająco dokładne, tak aby Strona przekazująca mogła przystąpić do wszechstronnej oceny następstw takiego naruszenia.

3. Strona, która wykryła naruszenie, niezwłocznie przystępuje do postępowania wyjaśniającego, w przypadku konieczności z pomocą drugiej Strony, zgodnie z ustawodawstwem swojego Państwa, oraz informuje w jak najkrótszym czasie właściwy organ drugiej Strony o okolicznościach, wynikach postępowania wyjaśniającego, podjętych przedsięwzięciach oraz działaniach w celu likwidacji skutków naruszenia.

4. W przypadku naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych przekazanych w ramach niniejszej Umowy na terytorium strony trzeciej, Strona, która przekazała takie informacje, podejmuje przedsięwzięcia przewidziane w ustępach 1–3 niniejszego artykułu.

ARTYKUŁ 12

ZASADY WSPÓŁPRACY [Zasady współpracy]

1. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona przekazuje niezbędne informacje dotyczące ustawodawstwa i procedur, które są stosowane w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych.

2. Każda Strona niezwłocznie informuje drugą Stronę o wszystkich zmianach ustawodawstwa jej Państwa, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień niniejszej Umowy.

3. Właściwe organy Stron mogą organizować spotkania ekspertów w celu omówienia ustawodawstwa Państw Stron w sferze ochrony informacji niejawnych, jak również realizacji postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 13

KOSZTY [Koszty]

Każda ze Stron ponosi własne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Każdy spór odnoszący się do interpretacji lub zastosowania niniejszej Umowy rozstrzyga się wyłącznie w drodze konsultacji i negocjacji między właściwymi organami Stron, bez zwracania się do trzeciej strony lub międzynarodowego organu sądowniczego.

2. Do momentu uregulowania każdego sporu, Strony kontynuują przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po otrzymaniu drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego powiadomienia o wykonaniu przez Strony procedur wewnątrzpaństwowych.

2. Do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia na podstawie wzajemnej pisemnej zgody Stron. Takie zmiany i uzupełnienia wchodzą w życie w trybie przewidzianym w ustępie 1 niniejszego artykułu. Do momentu wejścia w życie wniesionych zmian i uzupełnień, ochrona przekazanych informacji niejawnych jest zapewniana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą ze Stron na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego drogą dyplomatyczną. W takim przypadku niniejsza Umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia, a ochrona informacji niejawnych przekazanych lub wytworzonych w ramach współpracy Stron będzie nadal realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy do wygaśnięcia okresu obowiązywania odpowiedniej klauzuli tajności.

Niżej podpisani przedstawiciele obu Stron, należycie do tego upełnomocnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Astanie 5 listopada 2010 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy, tekst w języku rosyjskim uważa się za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku kazachskim

Wersja w języku rosyjskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 lutego 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »