reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością reasekuracyjną oraz działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, zwanych dalej „kosztami nadzoru ubezpieczeniowego”.

2. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o zakładzie ubezpieczeń, rozumie się przez to także zakład reasekuracji.

§ 2.
Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru ubezpieczeniowego za dany rok kalendarzowy oblicza się jako iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru ubezpieczeniowego w danym roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym oraz kwoty stanowiącej 0,14% zbioru składek przypisanych brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym.
§ 3.
1. Zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów nadzoru ubezpieczeniowego w wysokości 0,0665% sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca tego miesiąca, jednocześnie informując Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”, o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości. Informację sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez zakłady ubezpieczeń wpłat za dany miesiąc będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru ubezpieczeniowego.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Komisji, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji, informuje o wstrzymaniu wpłat zaliczek; komunikat ogłasza się nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki.

§ 4.
Do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji ustala i podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji, wartość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w roku kalendarzowym będącym przedmiotem rozliczenia oraz wysokość kosztów nadzoru ubezpieczeniowego w roku kalendarzowym będącym przedmiotem rozliczenia.
§ 5.
1. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w § 4, zakład ubezpieczeń składa Komisji deklarację, w której wykazuje kwotę należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru ubezpieczeniowego oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty.

2. Deklarację sporządza się według wzoru. Wzór deklaracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Nadpłata, o której mowa w § 5 ust. 1, powstaje, w przypadku gdy kwota wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danego zakładu ubezpieczeń za rok kalendarzowy będący przedmiotem rozliczenia jest niższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez dany zakład ubezpieczeń za ten rok.

2. Kwota nadpłaty jest zwracana przez Komisję na rachunek bankowy wskazany przez zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 7.
1. Niedopłata, o której mowa w § 5 ust. 1, powstaje, w przypadku gdy kwota wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danego zakładu ubezpieczeń za rok kalendarzowy będący przedmiotem rozliczenia jest wyższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez dany zakład ubezpieczeń za ten rok.

2. W przypadku powstania niedopłaty zakład ubezpieczeń w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, dokonuje wpłaty należności na rachunek urzędu obsługującego Komisję.

§ 8.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do rozliczenia kosztów nadzoru ubezpieczeniowego za rok 2011.

2. Wartość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w roku 2011 oraz wysokość kosztów nadzoru ubezpieczeniowego w roku 2011 Przewodniczący Komisji ustali i poda do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Komisji, do dnia 31 sierpnia 2012 r.

3. Zaliczki wpłacone na koszty nadzoru ubezpieczeniowego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia uwzględnia się w rozliczeniu kosztów nadzoru ubezpieczeniowego za rok 2012.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

PREZES RADY MINISTRÓW: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 557 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 42, poz. 341 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 234, poz. 1388.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1723), które utraciło moc z dniem 2 listopada 2011 r. na podstawie art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

Załącznik 1. [WZÓR - INFORMACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ O WPŁACONEJ ZALICZCE NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU UBEZPIECZENIOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 sierpnia 2012 r. (poz. 978)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ O WPŁACONEJ ZALICZCE NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU UBEZPIECZENIOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - DEKLARACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ O WNIESIONYCH WPŁATACH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU UBEZPIECZENIOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – DEKLARACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ O WNIESIONYCH WPŁATACH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU UBEZPIECZENIOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama