| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 98, poz. 633);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. poz. 497).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 98, poz. 633), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. poz. 497), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 sierpnia 2012 r. (poz. 1006)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

Na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Konkurs na aplikację ogólną może być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania zarządzenia Ministra Sprawiedliwości o naborze na aplikację w danym roku. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej „Dyrektorem Krajowej Szkoły”, równocześnie z publikacją zarządzenia ogłasza nabór na aplikację ogólną.

§ 2. 1. Określony w ogłoszeniu o naborze na aplikację ogólną termin złożenia zgłoszenia do konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem”, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w placówce pocztowej operatora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego.

2. Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

§ 3.2) 1. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone po terminie, przewodniczący komisji konkursowej albo, z jego upoważnienia, sekretarz komisji odmawia dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie. Przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia jest niedopuszczalne.

2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „ustawą”, przewodniczący komisji konkursowej albo, z jego upoważnienia, sekretarz komisji wzywa kandydata listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego listu, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji konkursowej albo, z jego upoważnienia, sekretarz komisji zawiadamia kandydata listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 4. 1.3) W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu.

2. Zgłoszenie kandydata, który nie został zakwalifikowany do udziału w konkursie, podlega zwrotowi.

§ 5. 1.4) Zespół konkursowy, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, Minister Sprawiedliwości powołuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia publikacji zarządzenia o naborze na aplikację ogólną.

2. Zespół konkursowy przygotowuje:

1) test konkursowy jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę z następujących dziedzin: prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej; prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym; postępowanie cywilne; prawo pracy; prawo spółek handlowych; prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń; postępowanie karne; prawo administracyjne materialne: ustrój samorządu terytorialnego; postępowanie administracyjne; postępowanie sądowo-administracyjne; prawo gospodarcze publiczne: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej; prawo międzynarodowe publiczne: prawo traktatów i międzynarodowa ochrona praw człowieka; prawo wspólnotowe: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej;

2) zestaw prawidłowych rozwiązań zadań zawartych w teście konkursowym, zwany dalej „kluczem rozwiązań”;

3) zadania w ramach pracy pisemnej, w postaci zestawu trzech kazusów, po jednym z prawa prywatnego obejmującego: prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych; prawa publicznego obejmującego: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatów, międzynarodową ochronę praw człowieka i prawo wspólnotowe: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej), a także prawa karnego obejmującego prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń i postępowanie karne;

4) kryteria oceny pracy pisemnej;

5)5) wykaz tytułów aktów prawnych, o których mowa w § 17 ust. 2.

§ 6. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły nie później niż miesiąc przed terminem przeprowadzenia konkursu przedstawia test konkursowy i zestaw kazusów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3, Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia.

2. Test konkursowy i zestaw kazusów są drukowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie, a następnie są przekazywane do komisji konkursowej w ilości odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do poszczególnych etapów konkursu, powiększonej o pięć egzemplarzy testu konkursowego i zestawu kazusów, wraz z kluczem rozwiązań oraz kryteriami oceny pracy pisemnej.

3. Odbiór testu konkursowego i zestawu kazusów potwierdza pisemnie przewodniczący komisji konkursowej.

4.6) Test konkursowy jest przekazywany poszczególnym zespołom nadzorującym przebieg testu, o których mowa w art. 17 ust. 15 ustawy, w dniu wyznaczonym jako termin testu konkursowego, nie wcześniej niż na 2 godziny przed jego rozpoczęciem, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie. Przekazanie testu potwierdzają członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu oraz jeden z członków tego zespołu po uprzednim sprawdzeniu, czy przesyłka jest w stanie nienaruszonym.

§ 7. 1. Komisję konkursową, o której mowa w art. 17 ust. 11 ustawy, powołuje Minister Sprawiedliwości nie później niż 3 miesiące przed terminem przeprowadzenia konkursu. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek zespołu konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Decyzję o powołaniu komisji konkursowej Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”, oraz w jej siedzibie nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

3.7) W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń komisja konkursowa ocenia, czy kandydaci spełniają wymagania określone w art. 22 pkt 1, 3–5 ustawy.

§ 8. Przewodniczący komisji konkursowej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 9. Dyrektor Krajowej Szkoły zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności zespołu konkursowego i komisji konkursowej.

§ 10. 1. Test konkursowy rozpoczyna się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich miejscach wyznaczonych do jego przeprowadzenia.

2. Koszty przeprowadzenia testu konkursowego ponosi Krajowa Szkoła.

§ 11. 1. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów konkursu przewodniczący komisji konkursowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 15 ustawy, członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu informuje kandydatów o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia właściwego etapu konkursu;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie trwania właściwego etapu konkursu;

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

4) sposobie ogłaszania wyników właściwego etapu konkursu.

2. Konkurs przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości.

3. Kandydat, przystępując do poszczególnych etapów konkursu, losuje kopertę, która jest opatrzona indywidualnym kodem. Numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie odpowiednio: testu i pracy pisemnej. W kopercie jest umieszczona czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje imię i nazwisko, umieszcza ją ponownie w kopercie, zakleja ją i niezwłocznie przekazuje wyznaczonemu członkowi zespołu lub członkowi komisji konkursowej. Przekazane koperty przewodniczący przechowuje w przeznaczonym do tego zaplombowanym pomieszczeniu. Przewodniczący komisji konkursowej lub członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu, lub wskazany przez nich członek komisji konkursowej lub zespołu poświadczają odbiór od kandydata testu konkursowego, opatrzonego numerem kodu.

4.8) Otwarcie kopert z kluczem rozwiązań albo z kryteriami oceny pracy pisemnej następuje komisyjnie po zakończeniu, odpowiednio, pierwszego i drugiego etapu konkursu.

5. Otwarcie kopert zawierających imiona i nazwiska kandydatów następuje po sprawdzeniu i ocenie odpowiednio testów konkursowych i prac pisemnych przez komisję konkursową. Wówczas następuje rozkodowanie prac.

§ 12. 1.9) Godziny rejestracji kandydatów określa przewodniczący komisji konkursowej nie później niż 14 dni przed terminem testu konkursowego, po czym informacje te zostają zamieszczone przez Dyrektora Krajowej Szkoły na stronie internetowej Krajowej Szkoły i w jej siedzibie.

2. Przed rozpoczęciem testu komisja konkursowa lub zespół przeprowadza rejestrację kandydatów.

3.10) Niezgłoszenie się kandydata do rejestracji w wyznaczonych godzinach, niezależnie od przyczyny, uznaje się za odstąpienie od udziału w konkursie.

§ 13. 1. Test konkursowy przeprowadza się w obecności co najmniej 3 członków komisji konkursowej, a w przypadku określonym w art. 17 ust. 15 ustawy – w obecności co najmniej 3 członków zespołu, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, przy czym w sali – poza zdającymi – mogą przebywać tylko członkowie komisji lub zespołu.

2.11) W trakcie testu konkursowego kandydat może opuścić salę tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji konkursowej albo członka komisji konkursowej kierującego pracami zespołu nadzorującego przebieg testu bądź upoważnionego członka komisji konkursowej albo tego zespołu. Po uzyskaniu zgody kandydat może opuścić salę pod nadzorem wyznaczonego członka komisji albo zespołu.

3.11) Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje test przewodniczącemu komisji konkursowej albo członkowi komisji konkursowej kierującemu pracami zespołu nadzorującego przebieg testu bądź upoważnionemu członkowi komisji konkursowej albo tego zespołu, którzy odnotowują na teście godzinę wyjścia, a następnie powrotu kandydata do sali.

4. Przewodniczący komisji konkursowej lub członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu wyklucza z testu kandydata, który w trakcie trwania testu komunikował się z innym kandydatem lub z osobami z zewnątrz, posiadał materiały lub urządzenia, o których mowa w § 14 ust. 3, bądź w inny sposób zakłócał przebieg testu – niezwłocznie po ujawnieniu co najmniej jednego z tych faktów.

5. Wykluczenie odnotowuje się w protokole przebiegu testu oraz na egzemplarzu testu.

§ 14. 1. Test konkursowy składa się z 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Za każde prawidłowe rozwiązanie kandydat uzyskuje jeden punkt.

1a.12) Wybór odpowiedzi następuje poprzez zakreślenie jednej z czterech propozycji odpowiedzi na pytanie. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona.

2.13) Test konkursowy trwa 180 minut liczonych od momentu zebrania przez komisję konkursową kopert, o których mowa w § 11 ust. 3.

3. Kandydaci nie mogą korzystać w czasie testu konkursowego z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa ani innych opracowań mogących służyć pomocą przy rozwiązywaniu zadań. Nie mogą także posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

§ 15. 1. Niezwłocznie po zakończeniu testu konkursowego członkowie komisji konkursowej kierujący pracami zespołów przekazują testy wypełnione przez kandydatów wraz z kopertami, o których mowa w § 11 ust. 3, oraz protokołami z tego etapu konkursu przewodniczącemu komisji konkursowej, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie.

2. Test sprawdza komisja konkursowa.

3. Komisja konkursowa opracowuje listę kandydatów według liczby punktów uzyskanych przez nich z testu i przekazuje ją Dyrektorowi Krajowej Szkoły wraz z testami wypełnionymi przez kandydatów.

§ 16. 1. (uchylony).14)

2. Dyrektor Krajowej Szkoły, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia pracy pisemnej, zamieszcza na stronie internetowej Krajowej Szkoły oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1) listę kandydatów dopuszczonych do pracy pisemnej;

2) wskazanie miejsca i godziny rozpoczęcia pracy pisemnej.

§ 17. 1.15) Praca pisemna trwa 180 minut.

2. W trakcie pracy pisemnej kandydaci mogą korzystać z aktów prawnych udostępnianych przez komisję konkursową.

§ 18. 1. Oceny każdej pracy pisemnej dokonują, niezależnie od siebie, dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawia ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za każde zadanie, i sporządza pisemne uzasadnienie oceny, które dołącza się do protokołu z posiedzenia komisji. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej.

2.16) Komisja konkursowa przystępuje do sprawdzenia prac pisemnych niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu konkursu i w terminie nie dłuższym niż 30 dni ogłasza jego wyniki.

3.16) Do pracy pisemnej stosuje się odpowiednio przepisy § 12, § 13 i § 14 ust. 3 zdanie drugie.

§ 19. Z przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 15 ustawy – członkowie zespołu nadzorującego przebieg testu.

§ 20. Zgłoszenie kandydata, który nie został przyjęty na aplikację, podlega zwrotowi.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia17).

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192.

2) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 98, poz. 633), które weszło w życie z dniem 7 czerwca 2010 r.

3) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. poz. 497), które weszło w życie z dniem 18 maja 2012 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 maja 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »