| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie inspektorów dozoru jądrowego1)

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki odbywania praktyki przez kandydata na inspektora dozoru jądrowego, zwanego dalej „kandydatem”;

2) tryb stwierdzania odbycia praktyki, o której mowa w pkt 1;

3) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego, zwanego dalej „egzaminem”;

4) szczegółowe zadania komisji egzaminacyjnej;

5) wysokość wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej;

6) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;

7) dokumenty dołączane do wniosku o powołanie na stanowisko inspektora dozoru jądrowego.

§ 2.
1. Kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia odbywa praktykę I stopnia i po jej zaliczeniu przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia.

2. Praktyka I stopnia trwa 9 miesięcy, w tym:

1) 6 miesięcy w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, w jednostkach zagranicznych wykonujących podobną działalność lub w zagranicznych urzędach dozoru jądrowego,

2) 3 miesiące w Państwowej Agencji Atomistyki, zwanej dalej „Agencją”, w komórce właściwej do spraw bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej

– zgodnie z programem praktyki opracowanym indywidualnie dla kandydata.

3. Kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 1, odbywa praktykę II stopnia i po jej zaliczeniu przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia.

4. Praktyka II stopnia trwa 12 miesięcy, w tym:

1) 9 miesięcy:

a) w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych lub budowie, eksploatacji, zamknięciu lub likwidacji składowisk odpadów promieniotwórczych lub

b) w jednostkach zagranicznych wykonujących podobną działalność, lub

c) w zagranicznych urzędach dozoru jądrowego,

2) 3 miesiące w Agencji, w komórce właściwej do spraw bezpieczeństwa jądrowego

– zgodnie z programem praktyki opracowanym indywidualnie dla kandydata.

§ 3.
1. Praktykę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, kandydat odbywa na podstawie umowy między Prezesem Agencji a jednostką organizacyjną, w której kandydat odbywa praktykę.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, ustalane są szczegółowe warunki odbywania praktyki.

§ 4.
Główny Inspektor Dozoru Jądrowego, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu praktyki, wyznacza kandydatowi opiekuna spośród inspektorów dozoru jądrowego.
§ 5.
1. Przebieg praktyki jest udokumentowany w dzienniku praktyki.

2. Dziennik praktyki, prowadzony przez kandydata, zawiera następujące informacje:

1) dane osobowe kandydata;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki;

3) informacje o przebiegu praktyki i wykonywanych w jej trakcie czynnościach;

4) opinie kierowników podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, w których kandydat odbywał praktykę;

5) opinię sporządzoną przez opiekuna kandydata.

§ 6.
Główny Inspektor Dozoru Jądrowego opracowuje program praktyki oraz stwierdza odbycie praktyki poprzez dokonanie wpisu w dzienniku praktyki.
§ 7.
Do zadań komisji egzaminacyjnej należy:

1) przygotowanie pytań egzaminacyjnych;

2) przeprowadzenie egzaminu;

3) ocena egzaminu;

4) sporządzenie protokołu egzaminu.

§ 8.
Członkowi komisji egzaminacyjnej za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 złotych za jedną osobę przystępującą do egzaminu.
§ 9.
1. Egzamin składa się z części pisemnej, obejmującej 3 tematy obliczeniowe dotyczące parametrów pracy obiektów lub urządzeń podlegających dozorowi jądrowemu z punktu widzenia ich oddziaływania na ludzi i środowisko, oraz z części ustnej, obejmującej 6 pytań wylosowanych przez kandydata z zestawu 100 pytań.

2. Egzamin, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu:

1) fizycznych i biologicznych podstaw oddziaływania promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej;

2) prawa atomowego oraz innych przepisów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) konwencji międzynarodowych z dziedziny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;

4) postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego;

5) ogólnych zasad stosowania promieniowania jonizującego, z uwzględnieniem systemów zapewnienia jakości, w szczególności w medycynie;

6) urządzeń i technologii stosowanych w działalności przewidzianej do kontroli przez kandydata, zwłaszcza ich elementów istotnych pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a w przypadku urządzeń medycznych – również pod względem ochrony radiologicznej pacjenta;

7) aparatury dozymetrycznej i metod kontroli stosowanych w ochronie radiologicznej;

8) wydawania przez Prezesa Agencji zezwoleń na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;

9) procedur dozorowych, w szczególności dotyczących analizy i oceny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kontrolowanej działalności, przeprowadzania kontroli i sporządzania protokołów, a także wydawania nakazów i zakazów określonych działań oraz zaleceń pokontrolnych.

3. Egzamin, o którym mowa w § 2 ust. 3, obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu:

1) podstaw fizyki reaktorowej;

2) podstaw wymiany ciepła w reaktorach;

3) elementów dokumentacji technicznej i charakterystyk projektowo-eksploatacyjnych dozorowanych obiektów;

4) systemów sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej oraz systemów awaryjnych dozorowanych obiektów;

5) gospodarki paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, w tym podstaw technologii stosowanych przy przerobie wypalonego paliwa jądrowego i przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych;

6) zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych;

7) planów postępowania awaryjnego dla obiektów jądrowych, zakładów przerobu, przetwarzania, przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego oraz dla transportu materiałów jądrowych;

8) procedur dozorowych, w szczególności dotyczących analizy i oceny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kontrolowanych obiektów oraz działalności, ochrony fizycznej obiektów jądrowych i materiałów jądrowych oraz ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych, przeprowadzania kontroli i sporządzania protokołów, a także wydawania nakazów i zakazów określonych działań oraz zaleceń pokontrolnych.

4. Główny Inspektor Dozoru Jądrowego ustala termin i miejsce egzaminu oraz co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem zawiadamia kandydata o terminie i miejscu egzaminu.

§ 10.
1. Część pisemna egzaminu trwa 90 minut.

2. Za część pisemną egzaminu komisja egzaminacyjna przyznaje, za opracowanie każdego tematu obliczeniowego, punkty w skali od 0 do 10.

3. Ocenę zadowalającą z części pisemnej egzaminu otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 20 pkt.

4. Za część ustną egzaminu komisja egzaminacyjna przyznaje, za odpowiedź na każde pytanie, punkty w skali od 0 do 5.

5. Ocenę zadowalającą z części ustnej egzaminu otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 20 pkt.

6. Do części ustnej egzaminu kandydat przystępuje po otrzymaniu oceny zadowalającej z części pisemnej egzaminu.

7. Pozytywny wynik egzaminu kandydat uzyskuje po otrzymaniu oceny zadowalającej z każdej z części egzaminu.

8. Z egzaminu komisja sporządza protokół, który zawiera co najmniej:

1) wskazanie odpowiedniej komisji egzaminacyjnej;

2) numer protokołu i datę jego sporządzenia;

3) nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku kandydata nieposiadającego numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

4) tematy i wyniki części pisemnej egzaminu z podaniem liczby uzyskanych punktów;

5) treść pytań części ustnej egzaminu i liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za odpowiedź na każde z pytań;

6) ocenę z części pisemnej i ustnej egzaminu;

7) informację, czy kandydat zdał egzamin, czy go nie zdał;

8) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz pozostałych członków komisji egzaminacyjnej.

9. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu i nie później niż 12 miesięcy po stwierdzeniu przez Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego odbycia praktyki przez kandydata.

§ 11.
1. Kandydatowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, Główny Inspektor Dozoru Jądrowego wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego.

2. Wzory zaświadczeń określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 7, dołącza się:

1) dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym;

2) informację o osobie kandydata z Krajowego Rejestru Karnego;

3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;

4) zaświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 1.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, kandydat przekazuje Głównemu Inspektorowi Dozoru Jądrowego niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz. U. Nr 137, poz. 1154), które na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2012 r. (poz. 1014)

Załącznik nr 1

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »