| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 listopada 2012 r.

o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Art. 1. [Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego]
W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Ośrodek wojewódzki podlega właściwemu zarządowi województwa.

4. Właściwy miejscowo zarząd województwa nadaje statut ośrodkowi wojewódzkiemu.”;

2) w art. 9 w ust. 5 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa,”,

b) lit. c–e otrzymują brzmienie:

„c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa,

d) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,

e) 1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa.”;

3) w art. 11 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Ośrodki wojewódzkie mogą otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2.”;

4) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 – w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.”.

Art. 2. [Termin pełnienia funkcji przez przedstawicieli]
Przedstawiciele, o których mowa w art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. a, c, d lub e ustawy zmienianej w art. 1, wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych, pełnią swoje funkcje do dnia wyboru przedstawicieli, o których mowa odpowiednio w art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. a, c, d lub e ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3. [Ważność statutów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego]
Dotychczasowe statuty wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego nadane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego nadanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1726.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »