REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1499

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr sporządza się na podstawie rejestru mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.3)). Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco do czasu stawienia się osób z danego rocznika do kwalifikacji wojskowej. Po tym okresie rejestr podlega zamknięciu i jest przekazywany do archiwum na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).”;

3) załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Spraw WewnętrznychJ. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689 oraz z 2012 r. poz. 921 i 1407.

Załącznik 1. [WZÓR - REJESTR MĘŻCZYZN/KOBIET OBJĘTYCH REJESTRACJĄ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 13 grudnia 2012 r. (poz. 1499)

Załącznik nr 1

WZÓR REJESTR MĘŻCZYZN/KOBIET OBJĘTYCH REJESTRACJĄ

Załącznik 2. [WZÓR WEZWANIA DO REJESTRACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR WEZWANIA DO REJESTRACJI

str. 1

str. 2

Załącznik 3. [WZÓR POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI

okładka str. 1

okładka str. 2

 

str. 1

str. 2

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-28
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-07-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA