REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1501

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie ustala stawki dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych oraz określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu dotacji.
§ 2.
1. Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych, zwanych dalej „podręcznikami”, mają charakter pomocy de minimis i są udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 5 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 24.06.2010, s. 18).

2. Dotacje przedmiotowe do podręczników mogą być udzielane na wniosek wydawcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.

§ 3.
1. Stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego wynoszą:

1) przy pierwszym wydaniu – 1900 zł;

2) przy następnym wydaniu – 1350 zł.

2. W przypadku wydawania podręcznika łącznie z informatycznym nośnikiem danych, stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o:

1) 5% w przypadku nośnika bez dynamicznych elementów multimedialnych;

2) 10% w przypadku nośnika z dynamicznymi elementami multimedialnymi.

3. W przypadku konieczności zastosowania w pierwszych wydaniach podręczników podwyższonych parametrów edytorskich, stawki mogą zostać zwiększone maksymalnie o 10%. Konieczność zastosowania podwyższonych parametrów edytorskich stwierdza się na podstawie rozliczenia kosztów wydania podręcznika, o którym mowa w § 13 ust. 1, i egzemplarza okazowego podręcznika.

§ 4.
Dotacja przedmiotowa do podręcznika może być przyznana, jeżeli podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników lub zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych.
§ 5.
1. Do dnia 31 marca każdego roku wydawca zamierzający ubiegać się o dotację przedmiotową składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”, zestawienie zbiorcze sporządzone dla podręczników planowanych do wydania w roku następnym.

2. Zestawienie zbiorcze, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) tytuły podręczników planowanych do wydania w roku następnym;

2) liczbę arkuszy wydawniczych każdego z tytułów;

3) łączną wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników oraz łączną liczbę arkuszy wydawniczych.

3. Do zestawienia zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dla każdego wymienionego w tym zestawieniu tytułu podręcznika wydawca dołącza kalkulację wstępną kosztów wydania, sporządzoną na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy podręcznik zgłoszony w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w ust. 1, nie został dopuszczony do użytku szkolnego lub z innych przyczyn nie mógł zostać wydany, wydawca może wystąpić do ministra o zgodę na dokonanie zmian w zestawieniu zbiorczym. Skutki finansowe powstałe w wyniku zmian w zestawieniu zbiorczym ponosi wydawca.

§ 6.
1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na podstawie maszynopisu podręcznika na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, i składa się do ministra w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 sierpnia roku wydania podręcznika.

2. Do wniosku o dotację przedmiotową wydawca dołącza:

1) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na formularzu, którego treść została określona w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

2) kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika, o której mowa w § 5 ust. 3.

3. W przypadku kolejnego wydania podręcznika, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania tego podręcznika.

§ 7.
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych określonych w poszczególnych wnioskach o dotacje do podręczników złożonych przez wydawcę w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, musi być zgodna z łączną wysokością wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników określoną w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§ 8.
O rezygnacji z dotacji przedmiotowej do podręcznika wydawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić ministra, nie później jednak niż do dnia 1 października roku, na który przyznana została dotacja.
§ 9.
Na wniosek wydawcy minister może wyjątkowo wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, jeżeli jego wydanie jest szczególnie uzasadnione potrzebami realizacji procesu dydaktycznego. Wniosek wydawcy powinien zawierać wyjaśnienie przyczyn niezłożenia wniosku w terminie.
§ 10.
Przed przyznaniem dotacji przedmiotowej do podręcznika minister może zasięgnąć opinii ekspertów o przydatności podręcznika do użytku szkolnego oraz zasadności dofinansowania podręcznika.
§ 11.
1. Minister przyznaje dotację przedmiotową do podręcznika według stawki dotacji do jednego arkusza wydawniczego w wysokości, o której mowa w § 3, jednakże w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota deficytu obliczona w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

2. Przyznając dotację przedmiotową do podręcznika, minister określa wysokość przyznanej dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego podręcznika.

§ 12.
1. Minister informuje wydawcę w formie pisemnej o przyjęciu wniosku do dofinansowania albo odrzuceniu wniosku, z podaniem powodów jego odrzucenia, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy budżetowej na dany rok, minister informuje wydawcę w formie pisemnej o przyjęciu wniosku do dofinansowania albo odrzuceniu wniosku, z podaniem powodów jego odrzucenia, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na dany rok.

§ 13.
1. Przekazanie wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika następuje po wydaniu podręcznika, którego dotyczy przyznana dotacja, po przedłożeniu przez wydawcę rozliczenia kosztów wydania podręcznika sporządzonego na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wraz z rachunkiem i egzemplarzem okazowym tego podręcznika.

2. Wysokość przekazanej wydawcy kwoty dotacji przedmiotowej do podręcznika stanowi iloczyn liczby arkuszy wydawniczych i przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego, o której mowa w § 11 ust. 2, jednakże nie więcej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

3. Przy ustalaniu wysokości dotacji przedmiotowej podstawę obliczenia przyznanej dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:

1) mniej niż 50 groszy pomija się;

2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

4. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do podręcznika następuje na podstawie prowadzonej przez wydawcę ewidencji księgowej lub pozaksięgowej, w sposób umożliwiający określenie liczby sprzedanych podręczników i kwot przyznanych dotacji.

5. W razie nieprowadzenia przez wydawcę ewidencji, o której mowa w ust. 4, pobrana w danym roku przez wydawcę dotacja przedmiotowa do podręcznika podlega zwrotowi jak dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 14.
Wydawca jest obowiązany dokonać korekty przyznanej dotacji przedmiotowej do podręcznika, jeżeli:

1) nastąpiła korekta wysokości nakładu określonego we wniosku;

2) stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji przedmiotowej.

§ 15.
Terminy dokonywania zwrotu dotacji określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 16.
Wydawca otrzymuje środki w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej w terminie 21 dni od dnia spełnienia warunków określonych w § 13 ust. 1.
§ 17.
Wydawca ponosi skutki finansowe powstałe w wyniku zwiększenia objętości podręcznika w stosunku do wielkości określonej liczbą arkuszy wydawniczych wskazanych we wniosku o dotację przedmiotową.
§ 18.
Wydawca, któremu przyznano dotację przedmiotową, zamieszcza w podręczniku informację o objętości i wysokości nakładu oraz informację o treści: „Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej”.
§ 19.
Za zgodą ministra termin wydania podręcznika przyjętego do dofinansowania określony we wniosku o dotację przedmiotową może być przedłużony o rok. Wniosek o przedłużenie terminu wydania podręcznika wydawca składa do dnia 1 października roku, na który została przyznana dotacja.
§ 20.
Wydawca może otrzymać dotację przedmiotową do kolejnego wydania podręcznika nie wcześniej niż po trzech latach od roku, w którym otrzymał poprzednią dotację.
§ 21.
Dotacji przedmiotowej do podręcznika nie przyznaje się wydawcy zagrożonemu według kryteriów określonych przez Komisję Europejską3) lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
§ 22.
Do podręczników zawartych w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 1, złożonym przez wydawcę do dnia 31 marca 2012 r., stosuje się dotychczasowe przepisy.
§ 23.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.4)

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456.

3) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, s. 2).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974 oraz z 2007 r. Nr 150, poz. 1058), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986 i 1456).

Załącznik 1. [WZÓR - KALKULACJA WSTĘPNA KOSZTÓW WYDANIA PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 grudnia 2012 r. (poz. 1501)

Załącznik nr 1

WZÓR – KALKULACJA WSTĘPNA KOSZTÓW WYDANIA PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O DOTACJĘ PRZEDMIOTOWĄ DO PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O DOTACJĘ PRZEDMIOTOWĄ DO PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ROZLICZENIE KOSZTÓW WYDANIA PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – ROZLICZENIE KOSZTÓW WYDANIA PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA