reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegające zgłoszeniu oraz okoliczności i sposób dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

2) podmioty, którym są przekazywane zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, właściwe ze względu na rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego;

3) sposób dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

4) wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.

§ 2.
Ustala się wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu oraz okoliczności dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 2, jest przekazywane państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium, w którym wykonano badanie.

2. W przypadku wykonywania w danym laboratorium wielu badań materiału klinicznego pobranego od pacjenta w czasie trwania tego samego zakażenia zgłoszeniu podlega jedynie pierwszy dodatni wynik badania w kierunku danego biologicznego czynnika chorobotwórczego.

§ 4.
Zgłoszenie, o którym mowa w § 3, jest przekazywane również instytutowi badawczemu, ośrodkowi referencyjnemu, wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwym ze względu na rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego – w przypadku przekazywania do nich materiału klinicznego lub wyizolowanego biologicznego czynnika chorobotwórczego w celu przeprowadzania dalszych badań.
§ 5.
Ustala się wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
Ustala się wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 7.
Ustala się wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 8.
Formularze zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych są przesyłane:

1) przesyłką poleconą lub przekazywane bezpośrednio za pokwitowaniem w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLB”, a w przypadku, o którym mowa w § 4, wraz ze zleceniem badania laboratoryjnego, lub

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy

– w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 203, poz. 1467), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2012 r. na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1723).

Załącznik 1. [WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 marca 2014 r. (poz. 459)

Załącznik nr 1

WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

Lp.

Biologiczny czynnik chorobotwórczy podlegający zgłoszeniu

Okoliczności dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

1

Anaplasma sp.

– wykazanie znamiennej dynamiki przeciwciał swoistych dla Anaplasma sp. lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

– wykrycie kwasu nukleinowego Anaplasma sp. we krwi

2

Bacillus anthracis

(laseczka wąglika)

– izolacja Bacillus anthracis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Bacillus anthracis w materiale klinicznym

3

Bordetella pertussis

(pałeczka krztuśca)

– izolacja Bordetella pertussis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Bordetellla pertussis w materiale klinicznym

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla toksyny krztuścowej lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

4

Borrelia burgdorferi sensu lato

– wykazanie obecności przeciwciał dla Borrelia burgdorferi testem ELISA (wyniki dodatnie i wątpliwie dodatnie) po potwierdzeniu ich swoistości testem western blot

5

Brucella sp.

– izolacja Brucella sp. z materiału klinicznego

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

6

Burkholderia mallei

– izolacja Burkholderia mallei z materiału klinicznego

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla Burkholderia mallei lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

7

Campylobacter sp.

– izolacja z materiału klinicznego chorobotwórczych pałeczek z rodzaju Campylobacter sp.

8

Chlamydia trachomatis

– izolacja Chlamydia trachomatis z materiału klinicznego pobranego z układu moczowo-płciowego, z okolic odbytu, ze spojówek lub gardła

– wykrycie antygenów Chlamydia trachomatis w materiale klinicznym metodą immunofluoroscencji

– wykrycie kwasu nukleinowego Chlamydia trachomatis w materiale klinicznym

9

Clostridium botulinum

(laseczka jadu kiełbasianego)

– wykrycie toksyny botulinowej w materiale klinicznym w próbie biologicznej lub badaniu immunologicznym

10

Clostridium perfringens

(laseczka zgorzeli gazowej)

– izolacja Clostridium perfringens z materiału klinicznego

11

Corynebacterium diphtheriae

(maczugowiec błonicy)

Corynebacterium ulcerans

Corynebacterium pseudotuberculosis

– izolacja z materiału klinicznego maczugowców wytwarzających toksynę błoniczą (wykazane testem potwierdzenia)

12

Coxiella burnetii

– wykrycie swoistych przeciwciał fazy II lub I dla Coxiella burnetii na poziomie diagnostycznie znamiennym lub wykazanie znamiennej dynamiki poziomu swoistych przeciwciał

13

Cryptosporidium sp.

(kryptosporydium – pierwotniak układu pokarmowego)

– wykrycie Cryptosporidium sp. w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego Cryptosporidium sp. w materiale klinicznym

14

Echinococcus granulosus

(tasiemiec bąblowcowy jednojamowy)

Echinococcus multilocularis

(tasiemiec bąblowcowy wielojamowy)

– wykrycie elementów Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał – test potwierdzenia

– wykrycie kwasu nukleinowego Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis w materiale klinicznym

15

Enterowirusy wywołujące ostre nagminne porażenie dziecięce

(wirusy Polio)

– izolacja wirusa Polio z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa Polio w materiale klinicznym

16

Escherichia coli

(werotoksyczne pałeczki okrężnicy – STEC/VTEC)

– izolacja pałeczki okrężnicy z materiału klinicznego i uzyskanie wyniku dodatniego testu immunologicznego wykrywającego werotoksyny (niezależnie od tego, czy rozpoznano typ serologiczny szczepu)

– wykrycie w kwasie nukleinowym szczepu Escherichia coli genu kodującego wytwarzanie werotoksyny

– wykrycie wolnej werotoksyny w bezpośrednim badaniu kału testem immunologicznym lub na linii komórkowej Vero, potwierdzone testem neutralizacji

17

Francisella tularensis

(pałeczka tularemii)

– izolacja Francisella tularensis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Francisella tularensis w materiale klinicznym

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu swoistych przeciwciał lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

18

Giardia lamblia

(giardia – pierwotniak układu pokarmowego)

– wykrycie pierwotniaka Giardia lamblia w materiale klinicznym w badaniu mikroskopowym (preparat bezpośredni)

– wykrycie kwasu nukleinowego pierwotniaka Giardia lamblia w materiale klinicznym

19

Haemophilus influenzae

– izolacja Haemophilus infuenzae z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie kwasu nukleinowego Haemophilus infuenzae w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

20

HIV typ 1 i 2 – ludzki wirus niedoboru odporności

– izolacja wirusa z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa w materiale klinicznym

– wykazanie swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia (niezależne od tego, czy rozpoznano typ wirusa)

21

Legionella pneumophila

(pałeczka legionelozy)

– izolacja pałeczek z rodzaju Legionella z wydzieliny drzewa oskrzelowego lub miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie antygenów Legionella pneumophila w moczu

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla pałeczek z rodzaju Legionella pneumophila lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

22

Leptospira interrogans

– izolacja Leptospira interrogans z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Leptospira interrogans w materiale klinicznym

– wykazanie obecności Leptospira interrogans w materiale klinicznym metodą immunofluoroscencji

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

23

Listeria monocytogenes

(pałeczka listeriozy)

– izolacja Listeria monocytogenes z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe, lub z miejsca, które w warunkach prawidłowych nie jest jałowe, od płodu, płodu martwo urodzonego, niemowlęcia lub matki w ciągu 24 godzin od porodu

– wykrycie kwasu nukleinowego Listeria monocytogenes w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe, lub z miejsca, które w warunkach prawidłowych nie jest jałowe, od płodu, płodu martwo urodzonego, niemowlęcia lub matki w ciągu 24 godzin od porodu

24

Mycobacterium tuberculosis complex

– wykrycie prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis w plwocinie lub innym materiale klinicznym pobranym z dróg oddechowych chorego – preparat bezpośredni (gruźlica w okresie prątkowania)

– preparat bezpośredni i wykrycie w materiale klinicznym kwasu nukleinowego prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis

– izolacja z materiału klinicznego prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis

– wykrycie wielolekooporności typu MDR prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis

25

Neisseria gonorrhoeae

(dwoinka rzeżączki)

– wykrycie Neisseria gonorrhoeae w materiale klinicznym (preparat bezpośredni)

– izolacja Neisseria gonorrhoeae z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Neisseria gonorrhoeae w materiale klinicznym

26

Neisseria meningitidis

(dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

– izolacja Neisseria meningitidis z każdego materiału klinicznego z wyjątkiem wymazu z nosogardła

– wykrycie kwasu nukleinowego Neisseria meningitidis w każdym materiale klinicznym z wyjątkiem wymazu z nosogardła

– wykrycie dwoinek Gram-ujemnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (preparat bezpośredni)

27

Norowirusy

– wykrycie antygenu norowirusa w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego norowirusa w materiale klinicznym

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym obecności norowirusa w materiale klinicznym

28

Pałeczki Salmonella

(odzwierzęce typy serologiczne)

– izolacja pałeczek Salmonella nie-Typhi i nie-Paratyphi A, B, C z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

29

Plasmodium sp.

(zarodźce malarii)

– wykrycie postaci rozwojowych Plasmodium sp. w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego Plasmodium sp. w materiale klinicznym

30

Priony – postać CJD

– stwierdzenie typowych zmian neuropatologicznych w badaniu histopatologicznym lub immunocytochemicznym materiału klinicznego pochodzącego z biopsji mózgu lub pobranego post mortem lub stwierdzenie tych zmian w badaniu mikroskopem elektronowym

– wykrycie białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym

31

Priony – postać v-CJD

– stwierdzenie typowych zmian neuropatologicznych w badaniu histopatologicznym lub immunocytochemicznym materiału klinicznego pochodzącego z biopsji mózgu lub pobranego post mortem lub stwierdzenie tych zmian w badaniu mikroskopem elektronowym

32

Rickettsia prowazeki

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla riketsji z grupy duru wysypkowego lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia prowazeki w materiale klinicznym pobranym ze zmian na skórze lub wykrycie go we krwi

33

Rickettsia sp.

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla riketsji z grupy gorączek plamistych lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia sp. w materiale klinicznym pobranym ze zmiany pierwotnej na skórze lub wykrycie go we krwi

34

Rotawirusy

– wykrycie antygenu rotawirusa w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego rotawirusa w materiale klinicznym

– izolacja rotawirusa z materiału klinicznego

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym obecności rotawirusa w materiale klinicznym

35

Salmonella Typhi

(pałeczka duru brzusznego)

– izolacja pałeczek duru brzusznego z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

36

Salmonella Paratyphi A, B i C

(pałeczki durów rzekomych A, B i C)

– izolacja pałeczek durów rzekomych z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

37

Shigella sp.

(pałeczka czerwonki)

– izolacja pałeczek czerwonki z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

38

Streptococcus pneumoniae

(dwoinka zapalenia płuc)

– izolacja Streptococcus pneumoniae z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie antygenu Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

39

Streptococcus pyogenes

– izolacja Streptococcus pyogenes z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pyogenes w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

40

Taenia solium

(forma tkankowa zarażenia tasiemcem T. solium – wągrzyca)

– wykrycie kwasu nukleinowego Taenia solium w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia

41

Toxoplasma gondii

(przypadki zarażenia wrodzonego pierwotniakiem T. gondii)

– wykrycie kwasu nukleinowego Toxoplasma gondii w materiale klinicznym pobranym od płodu, noworodka lub wykrycie go w płynie owodniowym

– wykazanie obecności markerów ostrej fazy toksoplazmozy w materiale klinicznym pobranym od noworodka

42

Trichinella sp.

(włośnie, larwy nicieni gatunków Trichinella)

– wykrycie larw nicieni gatunków Trichinella sp. w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

43

Vibrio cholerae

(przecinkowiec cholery)

– izolacja Vibrio cholerae O1 lub O139 z materiału klinicznego i potwierdzenie jego toksynotwórczości

– wykrycie w kwasie nukleinowym Vibrio cholerae genu warunkującego toksynotwórczość szczepu

44

Wirus denga

– izolacja wirusa dengi z materiału klinicznego

– wykrycie antygenu wirusa dengi w materiale klinicznym metodą immunohistochemiczną lub immunofluorescencji

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa dengi w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

45

Wirus gorączki Zachodniego Nilu

– izolacja wirusa gorączki Zachodniego Nilu z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa gorączki Zachodniego Nilu w krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

46

Wirus grypy

– izolacja wirusa grypy typu A lub typu B z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy typu A lub typu B w materiale klinicznym

47

Wirus odry

– izolacja wirusa odry z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa odry w materiale klinicznym

– wykrycie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

48

Wirus różyczki

– izolacja wirusa różyczki z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa różyczki w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

– wykazanie znamiennego wzrostu poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgG

49

Wirus wścieklizny

– izolacja wirusa wścieklizny z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wścieklizny w materiale klinicznym

– wykrycie antygenu wirusa wścieklizny metodą immunofluorescencji bezpośredniej w materiale klinicznym

– wykazanie testem neutralizacji obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny u osób, które nie były szczepione lub nie otrzymały immunoglobuliny

50

Enterowirus typ 72 Wirus zapalenia wątroby typu A (wzw A)

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw A w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

51

Wirus zapalenia wątroby typu B (wzw B)

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw B w materiale klinicznym

– wykazanie swoistych markerów zakażenia w badaniu serologicznym

52

Wirus zapalenia wątroby typu C (wzw C)

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw C w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

– wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa wzw C

53

Wirus żółtej gorączki

– izolacja wirusa żółtej gorączki z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa żółtej gorączki w materiale klinicznym

– wykrycie antygenu wirusa żółtej gorączki w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

54

Yersinia enterocolitica

Yersinia pseudotuberculosis

(pałeczki jersiniozy)

– izolacja Yersinia pseudotuberculosis lub patogennej pałeczki Yersinia enterocolitica z materiału klinicznego

55

Yersinia pestis

(pałeczka dżumy)

– izolacja Yersinia pestis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Yersinia pestis w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

56

Treponema pallidum

(krętek blady)

– wykrycie Treponema pallidum w wydzielinie lub tkance pobranej ze zmiany pierwotnej lub wykwitów kiły II-rzędowej w badaniu mikroskopowym w ciemnym polu widzenia (preparat bezpośredni)

– wykrycie antygenu Treponema pallidum w materiale klinicznym metodą immunofluoroscencji

– wykrycie kwasu nukleinowego Treponema pallidum w materiale klinicznym lub pierwszorazowe wykazanie obecności swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia

 

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV)]

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama