REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 563

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za:

a) wydanie i wymianę:

– karty pobytu,

– polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

– polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,

– dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”,

b) wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;

2) tryb uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty wymagane do uzyskania ulg, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

4) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku zawinionej ich utraty albo zawinionego ich zniszczenia.

§ 2. [Wysokość opłat]

Wysokość opłat wynosi:

1) za wydanie lub wymianę:

a) karty pobytu – 50 zł,

b) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 100 zł,

c) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 50 zł,

d) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 50 zł;

2) za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 50 zł.

§ 3. [Uiszczanie opłat]

Przy złożeniu wniosku o wydanie lub wymianę dokumentów, o których mowa w § 1, uiszcza się opłaty za ich wydanie lub wymianę w kasie właściwego organu wydającego dokument albo na rachunek bankowy tego organu.

§ 4. [Dokumenty wymagane do uzyskania ulgi]

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” są:

1) zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2) zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

3) odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

§ 5. [Wymiana karty pobytu]

1. Za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku zawinionej przez cudzoziemca ich utraty lub zawinionego ich zniszczenia pobiera się opłatę w wysokości:

1) 100 zł – za wymianę karty pobytu;

2) 200 zł – za wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;

3) 100 zł – za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

4) 100 zł – za wymianę dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

2. W przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” za wymianę dokumentu pobiera się opłatę w wysokości:

1) 150 zł – za wymianę karty pobytu;

2) 300 zł – za wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;

3) 150 zł – za wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

4) 150 zł – za wymianę dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

3. Do wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” stosuje się przepis § 3.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1472), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA