| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. Nr 172, poz. 1404) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) zarządzenie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zniszczeniu materiałów;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, 8a i 9, stanowią załączniki nr 1–8 do rozporządzenia.”;

2) w § 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór rejestru czynności prowadzonego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wzór rejestru czynności, o których mowa w § 9 ust. 2, prowadzonego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wzór rejestru czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i 8–9, sporządza się w egzemplarzu pojedynczym, a dokumenty wymienione w § 8 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 sporządza się w dwóch egzemplarzach.”;

4) uchyla się § 12;

5) załączniki nr 1–11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–11 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2014 r. (poz. 691)

Załącznik nr 1

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

WZÓR

infoRgrafika


Załącznik 9.

Załącznik nr 9

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »