| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 86, poz. 796), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 186, poz. 1321);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 120).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 186, poz. 1321), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 120), które stanowią:

„§ 2. 1. Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do okresów zawieszenia w czynnościach służbowych rozpoczętych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W odniesieniu do okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, które nie zakończyły się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do tych części okresów zawieszenia, które trwają od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 lipca 2014 r. (poz. 1120)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, zalicza się okresy służby w Agencji Wywiadu.

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza się również:

1)2) okresy służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej;

2)3) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w ust. 1, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.4));

3)3) okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku; w przypadku równoczesnego zatrudnienia wykonywanego w wymiarach czasu pracy nie niższych niż połowa obowiązujących w danym zawodzie lub na danym stanowisku do wysługi lat zalicza się tylko jeden z okresów równoczesnego zatrudnienia;

4) okres ukończonych przez funkcjonariusza studiów, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania;

5) inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 2. 1.5) Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie, zasiłek z tytułu choroby lub zasiłek macierzyński, a także okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli za te okresy nie wypłacono uposażenia w pełnej wysokości.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku korzystania przez funkcjonariusza, także przed podjęciem służby w Agencji Wywiadu, z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy, urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innej misji państwowej, a także w przypadku pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

§ 3. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego dokonuje się w drodze rozkazu personalnego Szefa Agencji Wywiadu, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach personalnych funkcjonariusza, które funkcjonariusz jest obowiązany przedstawić w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach kadr.

2.6) Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat dokonuje się po raz pierwszy na dzień przyjęcia funkcjonariusza do służby w Agencji Wywiadu.

3. Szef Agencji Wywiadu może upoważnić innego funkcjonariusza do wydania w jego imieniu rozkazu, o którym mowa w ust. 1.

4. Zaliczanie do wysługi lat okresów nieuwzględnionych w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza na stanowisko służbowe oraz nowe ustalenie wysługi lat do celów, o których mowa w ust. 1, następuje na udokumentowany wniosek funkcjonariusza.

5. W kolejnych rozkazach personalnych, dotyczących ustalenia wysługi lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnioną przy ustaleniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza oraz datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający, na podstawie odrębnych przepisów, do wzrostu tego uposażenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).8)

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1055.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 120), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 186, poz. 1321), które weszło w życie z dniem 26 października 2007 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 502 i 696.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 maja 2003 r.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1491), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »