reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 415) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 35–37,

– po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

„40a) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;”,

– uchyla się pkt 131,

– po pkt 145 dodaje się pkt 145a–145g w brzmieniu:

„145a) SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych;

145b) SOF-1e – informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1;

145c) SOF-2 – sprawozdanie o działalności związków zawodowych;

145d) SOF-2F – sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych;

145e) SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych;

145f) SOF-4 – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców;

145g) SOF-4e – informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-4;”,

– po pkt 147 dodaje się pkt 147a i 147b w brzmieniu:

„147a) SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

147b) SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;”,

b) w ust. 2:

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5i w brzmieniu:

„5a) BRG – badanie ruchu granicznego pojazdów i osób;

5b) BRGp – badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo;

5c) DS-58G – kultura w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

5d) DS-58I – uczestnictwo ludności w kulturze. Kwestionariusz indywidualny;

5e) EHIS-1 – europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

5f) EHIS-2 – europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej;

5g) EHIS-3 – europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla dziecka;

5h) EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

5i) EU-SILC-I – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;”,

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) PDP – podróż do Polski;

6b) PKZ – uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych;”,

– uchyla się pkt 7 i 8,

– po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;

9b) SSI-10I – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;”,

– uchyla się pkt 11,

– po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) ZD-A – nietypowe formy zatrudnienia i praca nierejestrowana ankieta modułowa BAEL;”;

2) w § 2:

a) uchyla się ust. 16,

b) w ust. 21:

– uchyla się pkt 2 i 3,

– dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) NBP-NM/RP – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek pierwotny;

5) NBP-NM/RW – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek wtórny.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) wzory formularzy:

– G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych,

– PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R),

– PNT-01/a – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych,

– PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych,

– RF-02 – sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań,

– R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych,

– S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych,

– Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza:

– F-01/dk – kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury dodaje się wzór formularza:

– – F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych,

– SG-01– statystyka gminy: środki trwałe dodaje się wzory formularzy:

– – SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych,

– – SOF-1e – informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1,

– – SOF-2 – sprawozdanie o działalności związków zawodowych,

– – SOF-2F – sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych,

– – SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych,

– – SOF-4 – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców,

– – SOF-4e – informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-4,

– SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw dodaje się wzory formularzy:

– – SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach,

– – SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego

– określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) skreśla się wzory formularzy:

– DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw,

– DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01,

– DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym,

– załącznik do sprawozdania RF-02 o stanie należności i zobowiązań;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór formularza SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza:

– BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym dodaje się wzory formularzy:

– – BRG – badanie ruchu granicznego pojazdów i osób,

– – BRGp – badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo,

– – DS-58G – kultura w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– – DS-58I – uczestnictwo ludności w kulturze. Kwestionariusz indywidualny,

– – EHIS-1 – europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– – EHIS-2 – europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej,

– – EHIS-3 – europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla dziecka,

– – EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– – EU-SILC-I – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny,

– KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych 2014 (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta dodaje się wzory formularzy:

– – PDP – podróż do Polski,

– – PKZ – uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych,

– SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych dodaje się wzory formularzy:

– – SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych,

– – SSI-10I – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych,

– ZD-A – praca nierejestrowana ankieta modułowa BAEL dodaje się wzór formularza:

– – ZD-A – nietypowe formy zatrudnienia i praca nierejestrowana. Ankieta modułowa BAEL

– określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

c) skreśla się wzory formularzy:

– PLC-C – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym,

– PLC-P – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym,

– ZD-A – praca nierejestrowana ankieta modułowa BAEL;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzory formularzy:

– GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych,

– KN-1 – działalność archiwalna,

– MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych,

– OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– NBP-NK – ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych,

– PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych,

– PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych,

– PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza:

– NBP-NM/P – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – pośrednicy dodaje się wzory formularzy:

– – NBP-NM/RP – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek pierwotny,

– – NBP-NM/RW – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek wtórny

– określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

c) skreśla się wzory formularzy:

– DT-OJ – charakterystyka pobytu w Polsce i wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski,

– DT-POL – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą,

– DT-TKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie,

– DT-TZ – charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkość wydatków,

– POL – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru,

– ZAG – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru,

– NBP-NM/D – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – deweloperzy,

– NBP-NM/P – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – pośrednicy.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [G-02o – Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych za 2014 r.]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 sierpnia 2014 r. (poz. 1307)

Załącznik nr 1

G-02o – Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych za 2014 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [F-01/s – Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2014]

Załącznik nr 2

F-01/s – Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2014

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SN-01 – Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych za 2014 r.]

Załącznik nr 3

SN-01 – Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych za 2014 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [BRG – Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób]

Załącznik nr 4

BRGBadanie ruchu granicznego pojazdów i osób

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [GAZ-3 – Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych]

Załącznik 5

GAZ-3Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [NBP-NM/RP – Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek pierwotny]

Załącznik 6

NBP-NM/RPAnkieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowychrynek pierwotny

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama