reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanego dalej „systemem”, mogą być włączane jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwane dalej „jednostkami”, których siły i środki są przewidziane do użycia w powiatowym lub wojewódzkim planie ratowniczym, które zostały uwzględnione w zbiorczym planie sieci podmiotów systemu oraz spełniają warunki, o których mowa w § 2.
§ 2.
1. Do systemu może zostać włączona jednostka, która:

1) posiada:

a) co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

b) co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,

c) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,

d) urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych;

2) pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

2. Do systemu może być włączona także jednostka, która jest wyposażona i której ratownicy są wyszkoleni na poziomie pozwalającym na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jeżeli jej działalność ma zastosowanie w warunkach przewidzianych w planie ratowniczym.

3. Oceny warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, każdy w zakresie swojej właściwości.

§ 3.
1. Włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a:

1) wójtem gminy, burmistrzem lub prezydentem – w przypadku ochotniczych straży pożarnych;

2) podmiotem tworzącym jednostkę – w przypadku pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

2. Porozumienie określa w szczególności:

1) deklarowaną gotowość operacyjną, w tym siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w systemie;

2) zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu;

3) wymaganą liczbę i wymagany poziom wyszkolenia ratowników w jednostce;

4) sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie:

a) sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia,

b) przygotowania ratowników do działań,

c) przebiegu alarmowania,

d) sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub jej czasowego obniżenia;

5) sposoby alarmowania jednostki;

6) okres obowiązywania porozumienia;

7) warunki rozwiązania porozumienia.

3. Porozumienie zawiera się na czas określony.

§ 4.
1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przedstawia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej wniosek o włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z którą zawarł porozumienie, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

2. Na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może włączyć jednostkę do systemu.

3. Jednostkę włącza się do systemu na okres obowiązywania porozumienia.

§ 5.
Właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez jednostkę włączoną do systemu postanowień porozumienia wzywa tę jednostkę do przywrócenia, w wyznaczonym terminie, stanu określonego w porozumieniu.
§ 6.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję jednostek włączonych do systemu.
§ 7.
Jednostki włączone do systemu zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują przynależność do systemu.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama