| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg

Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi ABW nagrody uznaniowej i zapomogi, a także właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach.
§ 2.
1. Funkcjonariuszowi ABW można, oprócz przypadku określonego w art. 136g ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, przyznać nagrodę uznaniową również za uzyskiwanie znaczących wyników w służbie, za wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub zadań wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także w przypadku dokonania czynu świadczącego o męstwie funkcjonariusza ABW.

2. Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do osiągnięć funkcjonariusza ABW, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
1. Nagrody uznaniowe przyznaje:

1) Szef ABW – zastępcom Szefa ABW, kierownikom jednostek organizacyjnych ABW oraz ich zastępcom;

2) kierownik jednostki organizacyjnej ABW właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza ABW – funkcjonariuszowi ABW.

2. Nagrody uznaniowe są przyznawane z inicjatywy przełożonych, o których mowa w ust. 1, lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza ABW.

§ 4.
1. Funkcjonariuszowi ABW, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych, można przyznać zapomogę pieniężną, zwaną dalej „zapomogą”.

2. Ustalając wysokość zapomogi, uwzględnia się udokumentowane okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza ABW i jego rodziny.

§ 5.
1. Szef ABW przyznaje funkcjonariuszowi ABW zapomogę z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza ABW.

2. Zapomoga może być również przyznana na uzasadniony wniosek funkcjonariusza ABW.

§ 6.
Podstawą do wypłaty nagrody uznaniowej i zapomogi jest rozkaz personalny lub inny dokument sporządzony na piśmie przez przełożonych, o których mowa w § 3 i § 5 ust. 1.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1055.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 143, poz. 1034), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »