| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego

Na podstawie art. 100c ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa terminy, sposób i tryb:

1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) umarzania jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,

3) informowania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe,

4) dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem emerytalnym wynikających z obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

– w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.1)).

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Centralnym Rejestrze Członków – oznacza to prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.2));

2) dniu roboczym – oznacza to każdy dzień tygodnia oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i sobót;

3) nowym otwartym funduszu emerytalnym – oznacza to otwarty fundusz emerytalny, do którego przystąpił członek dotychczasowego otwartego funduszu emerytalnego;

4) Zakładzie – oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 3.
1. Do dziesiątego dnia kalendarzowego miesiąca Zakład informuje otwarty fundusz emerytalny o ubezpieczonych będących członkami tego funduszu, którzy w tym miesiącu ukończyli lub ukończą wiek niższy o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego przystąpił do nowego otwartego funduszu emerytalnego, informację, o której mowa w ust. 1, Zakład przekazuje do nowego otwartego funduszu emerytalnego w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera następujące dane członka otwartego funduszu emerytalnego:

1) imiona i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

4) datę zaprzestania odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 4.
1. Piątego dnia roboczego każdego miesiąca przypadającego po miesiącu, o którym mowa w § 3 ust. 1, otwarty fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe, zgodnie z art. 100c ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, podlegające przekazaniu do Zakładu za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

2. Piątego dnia roboczego miesiąca, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otwarty fundusz emerytalny umarza wszystkie jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku tego członka.

3. W terminie dwóch dni roboczych od dnia umorzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, otwarty fundusz emerytalny przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego odpowiadające wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Otwarty fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, poczynając od jednostek zapisanych na tym rachunku najwcześniej.

5. Nowy otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki, o których mowa w ust. 3, poczynając od środków podlegających przekazaniu za miesiąc, w którym Zakład dokonał zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

6. Otwarty fundusz emerytalny nie umarza jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1 i 2, po powzięciu informacji o śmierci ubezpieczonego będącego członkiem tego funduszu.

§ 5.
1. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3, otwarty fundusz emerytalny przekazuje do Zakładu informację o:

1) danych członka otwartego funduszu emerytalnego:

a) imionach i nazwisku,

b) dacie urodzenia,

c) numerze PESEL, a w przypadku gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano numeru PESEL – serii i numerze dowodu osobistego albo paszportu;

2) wartości przekazanych środków, o których mowa w § 4 ust. 3, w podziale na okresy, za które umorzono jednostki rozrachunkowe.

2. W przypadku przekazywania środków odpowiadających wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, otwarty fundusz emerytalny informuje dodatkowo Zakład o umorzeniu wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego.

§ 6.
Informacje, o których mowa w § 3 i § 5, są przekazywane w postaci elektronicznej.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 683 i 684.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 1146 i 1161.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »