| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków

Na podstawie art. 95d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród i zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej „strażakami”;

2) sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków;

3) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg;

4) sposoby ustalania i warunki zwiększania wysokości funduszu nagród i zapomóg dla poszczególnych dysponentów.

§ 2.
1. Nagrodę pieniężną lub rzeczową mogą przyznać przełożeni, o których mowa w art. 95c ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka. We wniosku określa się formę nagrody, która ma być przyznana.

2. Warunki, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy, uważa się za spełnione, jeżeli strażak:

1) wykonywał powierzone zadania służbowe w sposób wyróżniający, z dbałością o wysoką jakość i termin ich realizacji, oraz wykazał się odpowiedzialnością za ich realizację;

2) wykazał się działaniami skierowanymi na poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań i zaangażował się w ich wykorzystanie w środowisku służby;

3) osiągnął wysokie wyniki w realizacji i podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych;

4) wykazał się wysokimi efektami w realizacji zadań służbowych nastawionymi na osiągnięcie celów służby;

5) utrzymywał sprawność fizyczną na poziomie wybitnym lub uzyskał wysokie wyniki w zawodach sportowych;

6) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, narażał swoje życie lub zdrowie w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, wykazał się wyjątkową odwagą w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, brał udział w działaniach w warunkach szczególnie trudnych i niebezpiecznych.

3. Wniosek w sprawie przyznania nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich składa się w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wielkości środków finansowych, uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, rozpatruje się w terminie umożliwiającym wypłatę nagrody w ciągu 60 dni po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego, określonego w art. 105g ust. 3 ustawy.

5. Do czasu wejścia w życie ustawy budżetowej, wypłatę nagrody, o której mowa w ust. 3, realizuje się ze środków ujętych w projekcie planu finansowego funduszu, o którym mowa w § 5 ust. 3.

6. Dopuszcza się opracowanie zbiorczych wniosków o przyznanie nagrody, obejmujących wszystkich strażaków przewidzianych do przyznania nagrody. Do zbiorczych wniosków o przyznanie nagrody przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
1. Zapomogę mogą przyznać przełożeni, o których mowa w art. 95c ustawy, z własnej inicjatywy, na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, organizacji związku zawodowego strażaków lub strażaka.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia określonego w art. 95a ust. 2 ustawy.

§ 4.
Nagrodę pieniężną lub rzeczową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza w terminie 14 dni od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
§ 5.
1. Wysokość funduszu nagród i zapomóg, w części dotyczącej nagród rocznych, wynosi 8,33% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze strażaków wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy.

2. Wysokość funduszu nagród i zapomóg w części dotyczącej nagród pieniężnych, rzeczowych i zapomóg wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenie zasadnicze strażaków wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy. W ramach funduszu pozostawia się do dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych środki w wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z iloczynu kwoty stanowiącej 0,1% przeciętnego planowanego uposażenia strażaków i ogólnej liczby etatów strażaków, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi dla strażaków.

3. Fundusz nagród i zapomóg tworzy się w:

1) Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

3) komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

4) Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej;

5) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej.

§ 6.
1. Wysokość funduszu nagród i zapomóg pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi:

1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 1,2% przeciętnego planowanego uposażenia strażaków i łącznej liczby etatów strażaków w Państwowej Straży Pożarnej;

2) w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5% przeciętnego planowanego uposażenia strażaków i łącznej liczby etatów strażaków w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.

2. Przez przeciętne planowane uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie bez 1/12 równowartości nagrody rocznej.

§ 7.
Wysokość funduszu nagród i zapomóg dla strażaków na nagrody i zapomogi, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 2 ustawy, niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w art. 105g ust. 1 ustawy, może być zwiększona przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy, i na nagrody roczne.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 234, poz. 1725), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »