| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–20202)

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki, tryb, a także podmioty udzielające pomocy w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”.

2. Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, lub przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intensywności pomocy – należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

2) kosztach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny, adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania 2.2 Otwarte innowacje;

3) MŚP – należy przez to rozumieć mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

4) Platformie Transferu Technologii – należy przez to rozumieć działania wdrażane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, w tym działania informatyczne, finansowe, aktywizujące oraz wspierające proces nabycia przez przedsiębiorców wartości niematerialnych i prawnych, będące aktywami nieposiadającymi postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inne prawa własności intelektualnej;

5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc przeznaczona jest na pokrycie kosztów kwalifikowalnych lub środków na finansowanie ryzyka, o których mowa w rozdziale 4, i stanowi:

1) regionalną pomoc inwestycyjną, o której mowa w rozdziale 2;

2) pomoc na wspieranie innowacyjności, o której mowa w rozdziale 3;

3) pomoc na finansowanie ryzyka, o której mowa w rozdziale 4;

4) pomoc na pokrycie kosztów rozpoznania, o której mowa w rozdziale 5;

5) pomoc de minimis, o której mowa w rozdziale 6.

2. Pomoc może być udzielana w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy, o których mowa w ust. 1.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, może być udzielana wyłącznie MŚP.

§ 4. [Podmiot udzielający pomocy]

1. Pomoc jest udzielana przez ministra właściwego do spraw gospodarki, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz przez podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

2. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu lub innego dokumentu będącego podstawą jej udzielenia, który określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy.

§ 5. [Ograniczenia w udzielaniu pomocy publicznej i pomocy de minimis]

1. Pomoc publiczna nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2–5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 6. [Zakazy dotyczące udzielania i wypłacania pomocy]

1. Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem, że prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

2. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy:

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

2) znajdującemu się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy do:

1) Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w przypadku pomocy, o której mowa w rozdziałach 2, 3 i 6;

2) podmiotu wdrażającego instrument finansowy, w przypadku pomocy, o której mowa w rozdziale 4.

2. Podmiot wdrażający instrument finansowy, w zakresie pomocy, o której mowa w rozdziale 5, składa wniosek o udzielenie pomocy do ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2, zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2, składany jest przed rozpoczęciem prac nad projektem.

§ 8. [Obliczanie wielkości pomocy oraz progów maksymalnej intensywności pomocy]

1. Do obliczania wielkości pomocy oraz progów maksymalnej intensywności pomocy uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy dla przedsiębiorcy, projektu lub działań objętych pomocą, z uwzględnieniem art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 9. [Regionalna pomoc inwestycyjna]

Regionalna pomoc inwestycyjna, w rozumieniu art. 14 rozporządzenia nr 651/2014, jest udzielana na inwestycję początkową, w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Koszty kwalifikowalne na realizację inwestycji początkowej]

Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej zalicza się koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, będących aktywami nieposiadającymi postaci fizycznej ani finansowej, takich jak patenty, licencje, know-how lub inne prawa własności intelektualnej, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

1) zostaną nabyte w ramach Platformy Transferu Technologii;

2) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc;

3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości;

4) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą;

5) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

§ 11. [Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej]

1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 10, określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878).

2. Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12–14 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Obowiązki przedsiębiorcy]

Przedsiębiorca, zawierając umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 3

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§ 13. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności]

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności, w rozumieniu art. 28 rozporządzenia nr 651/2014, zalicza się koszty usług doradczych w zakresie innowacji, w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

1) będą świadczone przez podmiot działający w ramach Platformy Transferu Technologii;

2) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą.

§ 14. [Intensywność pomocy]

Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

§ 15. [Zwiększenie intensywności pomocy na wspieranie innowacyjności]

Intensywność pomocy na wspieranie innowacyjności może zostać zwiększona do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że całkowita wartość tej pomocy nie przekroczy 200 000 euro dla przedsiębiorcy w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

Rozdział 4

Pomoc na finansowanie ryzyka na rzecz MŚP

§ 16. [Pomoc na finansowanie ryzyka]

Pomoc na finansowanie ryzyka, w rozumieniu art. 21 rozporządzenia nr 651/2014, jest udzielana MŚP, które w momencie dokonania początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka spełnia kryteria nienotowanego MŚP, w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia nr 651/2014, oraz co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) nie prowadzi działalności na żadnym rynku,

2) prowadzi działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,

3) potrzebuje początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która – w oparciu o biznesplan przygotowany w celu wejścia na nowy rynek produktowy lub geograficzny – przekracza 50% ich średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach

– zwanemu dalej „przedsiębiorcą kwalifikowalnym”.

§ 17. [Formy pomocy na finansowanie ryzyka]

1. Środki na finansowanie ryzyka przekazywane są pośrednikom finansowym lub inwestorom prywatnym w formie kapitału własnego lub quasi-kapitału własnego lub środków finansowych, przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorcom kwalifikowalnym.

2. Na poziomie przedsiębiorcy kwalifikowalnego pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowych, w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014, oraz inwestycji quasi-kapitałowych, w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, w szczególności przez obejmowanie nowych akcji lub udziałów, uczestnictwo w spółkach osobowych lub innych jednostkach organizacyjnych, w tym nieposiadających osobowości prawnej.

3. Nabywane lub obejmowane akcje lub udziały przedsiębiorcy kwalifikowalnego, w ramach pomocy na finansowanie ryzyka, o której mowa w ust. 2, w dniu nabycia lub objęcia akcji lub udziałów nie mogą być przedmiotem oferty publicznej ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.4)).

4. Na cele zarządzania płynnością pośrednik finansowy może wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet kapitału i niewniesionego zadeklarowanego kapitału.

§ 18. [Pośrednik finansowy]

1. Pomoc na finansowanie ryzyka jest udzielana przez co najmniej jednego pośrednika finansowego.

2. Pośredników finansowych oraz inwestorów lub zarządców funduszy wybiera się w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert.

3. Dokonując wyboru pośrednika finansowego:

1) nie wprowadza się rozróżnienia ze względu na miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub rejestracji tej działalności w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej w którymkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej;

2) można wymagać spełnienia przez niego z góry określonych kryteriów obiektywnie uzasadnionych charakterem inwestycji.

4. Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:

1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku, gdy:

a) przewiduje procedurę należytej staranności w celu zapewnienia racjonalnej ekonomicznie strategii inwestycyjnej w celu wdrożenia pomocy finansowania ryzyka, w tym polityki dywersyfikacji ryzyka mającej na celu osiągnięcie rentowności i efektywnej skali pod względem wielkości i zasięgu terytorialnego danego portfela inwestycji,

b) pomoc na finansowanie ryzyka udzielana przedsiębiorcy kwalifikowalnemu opiera się na racjonalnym biznesplanie zawierającym szczegółowe informacje na temat produktu, sprzedaży, kształtowania się rentowności oraz zachowania trwałości finansowej,

c) dla każdej inwestycji kapitałowej istnieje jasna i realistyczna strategia wyjścia, o którym mowa w art. 2 pkt 69 rozporządzenia nr 651/2014;

2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy oraz – w zależności od rodzaju pomocy na finansowanie ryzyka – podmiot zarządzający spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obowiązani z mocy prawa lub umowy do działania z należytą starannością charakteryzującą profesjonalnego zarządcę, w dobrej wierze oraz do zapewnienia braku konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki i nadzór regulacyjny,

b) ich wynagrodzenie jest zgodne z praktykami rynkowymi; wymóg ten uznaje się za spełniony, jeśli podmiot zarządzający lub pośrednik finansowy jest wybierany w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem, wiedzą fachową oraz potencjałem operacyjnym i finansowym,

c) otrzymują wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub przejmują część ryzyka związanego z inwestycją podwyższonego ryzyka przez współinwestowanie środków własnych, tak aby zapewnić, że interesy podmiotu zarządzającego są trwale powiązane z interesami inwestora publicznego,

d) określą strategię inwestycyjną, kryteria i proponowane ramy czasowe inwestycji,

e) inwestorzy mają prawo do bycia reprezentowanymi w organach zarządzających pośrednikiem finansowym, takich jak rada nadzorcza lub komitet doradczy.

§ 19. [Asymetryczny podział zysku]

1. W przypadku ustanawiania mechanizmów podziału zysków i strat między inwestorem publicznym a inwestorem prywatnym preferuje się asymetryczny podział zysku.

2. W przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorem publicznym a inwestorem prywatnym pierwsza strata, która pokrywana jest przez inwestora publicznego, ograniczona jest do 25% łącznej wartości inwestycji.

3. Zastosowanie asymetrycznego podziału zysków i strat, który umożliwia inwestorowi prywatnemu prowadzącemu działalność gospodarczą inwestycję na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, stanowi dla niego pomoc.

§ 20. [Pomoc na finansowanie ryzyka polegająca na zapewnieniu inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych]

W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych przedsiębiorcy kwalifikowalnemu pomoc taka musi służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub kwalifikowalnych przedsiębiorców, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego na następujących minimalnych poziomach:

1) 10% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej przedsiębiorcy kwalifikowalnemu przed dokonaniem przez nich pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku;

2) 40% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej przedsiębiorcy kwalifikowalnemu, o którym mowa w § 16 pkt 2;

3) 60% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej przedsiębiorcy kwalifikowalnemu, o którym mowa w § 16 pkt 3.

§ 21. [Łączna kwota finansowania ryzyka]

Łączna kwota finansowania ryzyka nie przekracza 15 000 000 euro na przedsiębiorcę kwalifikowalnego.

Rozdział 5

Pomoc na pokrycie kosztów rozpoznania

§ 22. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy na pokrycie kosztów rozpoznania]

1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na pokrycie kosztów rozpoznania, w rozumieniu art. 24 rozporządzenia nr 651/2014, zalicza się koszty wstępnego rozpoznania oraz formalnej analizy due diligence, poniesione przez podmiot, o którym mowa w § 7 ust. 2, w celu identyfikacji przedsiębiorców kwalifikowalnych.

2. Przez analizę due diligence należy rozumieć badanie przedinwestycyjne polegające na obiektywnej analizie stanu przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej, podatkowej, technicznej i technologicznej, zawierające ocenę ryzyka związanego z inwestycją, wraz ze szczegółowym harmonogramem procesu inwestycyjnego.

§ 23. [Intensywność pomocy]

Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 6

Pomoc de minimis

§ 24. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis]

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis, w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2013, zalicza się koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych, będących aktywami nieposiadającymi postaci fizycznej ani finansowej, takich jak patenty, licencje, know-how lub inne prawa własności intelektualnej.

§ 25. [Maksymalna intensywność pomocy de minimis]

1. Maksymalną intensywność pomocy de minimis na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 24, określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

2. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 26. [Termin udzielania pomocy]

1. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 27. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »