reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (Dz. U. poz. 1496), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (Dz. U. poz. 55).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (Dz. U. poz. 55), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 września 2016 r. (poz. 1571)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stanowiskami służbowymi w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także stanowiskami służbowymi, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, są stanowiska służbowe, z których opisu wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych z narażeniem funkcjonariusza na:

1)1) działanie substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203);

2)1) działanie pyłów stanowiących czynniki szkodliwe dla zdrowia, wymienionych w załączniku nr 1 część B do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817 oraz z 2016 r. poz. 944 i 952), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia”, osiągających najwyższe dopuszczalne stężenie określone w przepisach tego rozporządzenia;

3)1) działanie promieniowania optycznego nielaserowego osiągającego maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka i skóry, określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

4) (uchylony);2)

5) działanie promieniowania laserowego osiągającego maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka i skóry, określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

6)3) działanie hałasu i hałasu ultradźwiękowego osiągającego najwyższe dopuszczalne natężenie, określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

7) działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego o różnych częstotliwościach osiągającego maksymalne dopuszczalne wielkości normatywne, określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

8) drgania działające na organizm człowieka osiągające dopuszczalne wartości ekspozycji dziennej, określone w przepisach rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

9) działanie promieniowania jonizującego osiągającego dawkę graniczną, określoną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 168);

10) bezpośrednią styczność ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 oraz z 2008 r. poz. 288);

11) obciążenie ograniczonych grup mięśni, przebywanie w pozycji stojącej lub przymusowej;

12) nadmierne obciążenie narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści);

13) często powtarzające się mikrourazy lub ucisk na pnie nerwów;

14) ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów) lub stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego;

15) wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na elementach zminiaturyzowanych lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia;

16) nagłe zmiany ciśnienia atmosferycznego oraz działanie przeciążeń grawitacyjnych, wywołane działaniem podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego;

17) stałe przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, w którym utrzymuje się temperatura powyżej 25°C;

18) stałe przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, w którym utrzymuje się temperatura poniżej 10°C;

19) stałe przebywanie w pomieszczeniu o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%;

20) stałe przebywanie w pomieszczeniu, w którym konieczne jest stosowanie światła elektrycznego;

21) działanie zmiennych warunków atmosferycznych przy prowadzeniu tajnej obserwacji zewnętrznej;

22) stałe napięcie oraz koncentrację przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów cyfrowych i magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym.

§ 2. 1. Traci moc zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (M.P. poz. 467) w zakresie, w jakim określa warunki pełnienia służby szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, z tytułu których funkcjonariuszom Agencji Wywiadu przysługuje płatny urlop dodatkowy oraz stopnie uciążliwości lub szkodliwości tych warunków.

2. Niewykorzystane do dnia 1 stycznia 2008 r. przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu dni płatnego urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przysługującego tym funkcjonariuszom na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegają wykorzystaniu w terminach i na warunkach określonych w przepisach zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (Dz. U. poz. 55), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2016 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama