| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób, tryb oraz terminy przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Zasady przeprowadzania kontroli]

Kontrola, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy:

1) jest przeprowadzana zgodnie z art. 125 ust. 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”:

a) po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę lub

b) w trakcie realizacji operacji przez beneficjenta, lub

c) po zakończeniu realizacji operacji przez beneficjenta przez okres, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.3)), lub

d) w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, lub

e) po wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) może być przeprowadzona w:

a) każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją operacji,

b) sposób, o którym mowa w art. 125 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013, z uwzględnieniem w szczególności:

– występowania nieprawidłowości w realizowanych operacjach w latach poprzednich,

– wysokości kwoty dofinansowania, określonej w umowie o dofinansowanie i złożoności realizowanych operacji,

c) celu sprawdzenia podjętych przez podmiot kontrolowany działań, o których mowa w § 14 ust. 3.

§ 3. [Zespół kontrolujący]

Kontrole, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy, są przeprowadzane przez zespół kontrolujący składający się co najmniej z dwóch osób, zwanych dalej „kontrolującymi”.

§ 4. [Zawiadomienie o terminie oraz zakresie planowanej kontroli]

1. O terminie oraz zakresie planowanej kontroli zawiadamia się podmiot, u którego ma być przeprowadzona kontrola, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. Kontrola może być również przeprowadzona przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli:

1) na wniosek podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola, lub

2) jeżeli wymaga tego specyfika operacji, po uzyskaniu pisemnej zgody podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku kontroli przeprowadzanej w:

1) wyniku uzyskania informacji o niewłaściwej realizacji operacji;

2) celu sprawdzenia podjęcia przez podmiot kontrolowany działań, o których mowa w § 14 ust. 3.

§ 5. [Udostępnianie informacji niejawnych]

Jeżeli w trakcie kontroli jest konieczne zapoznanie się z informacjami niejawnymi, informacje te udostępnia się na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167).

§ 6. [Imienne upoważnienie do wykonywania czynności w ramach kontroli]

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 7. [Dowody]

1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty i inne nośniki informacji, opinie biegłych, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz inne zabezpieczone przedmioty.

3. Podmiot kontrolowany przedstawia podczas kontroli, na żądanie kontrolujących, dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz udziela szczegółowych wyjaśnień.

4. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyjaśnień, zgodnie z ust. 3, nie uwzględnia się zastrzeżeń, o których mowa w § 13 ust. 1, złożonych w tym zakresie przez podmiot kontrolowany.

§ 8. [Oględziny]

1. W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu lub innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności kontrolujący mogą przeprowadzić oględziny.

2. Oględziny przeprowadza się w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, odpowiedzialnej za obiekt lub inne składniki majątkowe poddane oględzinom.

3. Informacja dotycząca przeprowadzonych oględzin oraz ustalenia dokonane w ich trakcie są zamieszczane w informacji pokontrolnej, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy, zwanej dalej „informacją pokontrolną”.

§ 9. [Potwierdzenie zgodności z oryginałem odpisów i wyciągów]

1. W przypadkach uznanych przez kontrolujących za konieczne w celu udokumentowania stanu faktycznego lub zachowania odpowiednich dowodów kontroli potwierdzających wykonanie czynności kontrolnych (śladów rewizyjnych), podmiot kontrolowany lub osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego potwierdza podpisem zgodność z oryginałem odpisów i wyciągów, w tym także dotyczących zestawień i obliczeń sporządzonych na potrzeby kontroli.

2. O odmowie dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, kontrolujący umieszczają adnotację w informacji pokontrolnej.

§ 10. [Zabezpieczenie dowodów]

1. Zebrane w toku kontroli dowody w razie potrzeby kontrolujący odpowiednio zabezpieczają, w szczególności przez oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, osobie upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

2. Zabezpieczone dowody będące dokumentami, w tym opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, są dołączane do informacji pokontrolnej. Do informacji tej dołącza się także wykaz pozostałych zabezpieczonych dowodów.

§ 11. [Zawiadomienie o ujawnionych w toku kontroli okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa]

O ujawnionych w toku kontroli okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamiają na piśmie kierownika podmiotu kontrolującego.

§ 12. [Informacja pokontrolna]

1. Kontrolujący sporządzają na piśmie, podpisują i przekazują podmiotowi kontrolowanemu informację pokontrolną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Informacja pokontrolna zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;

4) podmiot kontrolujący z podaniem imion, nazwisk i stanowisk służbowych kontrolujących;

5) zakres kontroli;

6) ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

§ 13. [Zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej]

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.

2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze otrzymanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje podmiotowi kontrolującemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.

3. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.

5. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.

7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.

8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:

1) podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo

2) jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej – w przypadku odmowy jej podpisania.

9. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany może przekazać podmiotowi kontrolującemu wraz z egzemplarzem informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2, uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.

10. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 14. [Zalecenia pokontrolne]

1. Podmiot kontrolujący sporządza na piśmie zalecenia pokontrolne i przekazuje je podmiotowi kontrolowanemu, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami ujawnionymi w toku kontroli.

2. Zalecenia pokontrolne, o których mowa w ust. 1, zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli.

3. Podmiot kontrolowany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, nie krótszym jednak niż 14 dni, informuje podmiot kontrolujący o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.

§ 15. [Przechowywanie informacji pokontrolnej]

Informacja pokontrolna jest przechowywana wraz z dokumentacją związaną z realizacją operacji w ramach programu operacyjnego.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140 oraz Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.

Załącznik 1. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 21 września 2016 r. (poz. 1645)

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

infoRgrafika

Opis techniczny: upoważnienie ma format A4 (210 × 297 mm).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »