reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. poz. 792), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. poz. 1671);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. poz. 1512).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. poz. 1671), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. poz. 1512), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 października 2016 r. (poz. 1816)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Siedziba, obszar działania i organizacja Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt są określone w statucie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową (Dz. U. poz. 1769 oraz z 2007 r. poz. 102).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 czerwca 2008 r.3)

STATUT KRAJOWEGO CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT

§ 1. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, zwane dalej „Krajowym Centrum”, będące państwową jednostką budżetową, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym dysponentowi głównemu.

§ 2. Siedzibą Krajowego Centrum jest Warszawa.

§ 3. Obszarem działania Krajowego Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Krajowym Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępców dyrektora i głównego księgowego.

§ 5. Dyrektor reprezentuje Krajowe Centrum na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań Krajowego Centrum.

§ 6. W skład Krajowego Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich;

2) Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół;

3) Wydział Administracji, Planowania i Inwestycji;

4) Wydział Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami;

5) Wydział Finansów i Księgowości;

6) Laboratorium Oceny Mleka – Laboratorium Referencyjne;

7) Laboratorium Badania Grup Krwi;

8) Stanowisko do Spraw Pracowniczych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

9) Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania Jakością;

10) Stanowisko do Spraw Informatyki;

11) Stanowisko do Spraw Wystaw Zwierząt Hodowlanych;

12) Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych;

13) (uchylony);4)

14)5) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

15) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej;

16) Stanowisko do Spraw Kontroli Wewnętrznej.

§ 7. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Krajowego Centrum określa regulamin organizacyjny Krajowego Centrum, ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 lipca 2008 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. poz. 1671), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. poz. 1512), które weszło w życie z dniem 16 października 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama