reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Na podstawie art. 90 ust. 4g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a–4d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje;

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a–4d ustawy, wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji;

3) tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a–4d ustawy.

§ 2. [Wniosek o udzielenie dotacji]

1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach szkoły publicznej składa w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a–4d ustawy, zawierający informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji, zwany dalej „wnioskiem o udzielenie dotacji”, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej „ministrem”, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej w celu uzyskania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4d ustawy, składa w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji ministrowi za pośrednictwem Centrum w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia wydanego przez bank potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego szkoły.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Przekazanie dotacji]

1. Dotacji szkołom udziela minister za pośrednictwem Centrum.

2. W przypadku przyznania dotacji niepublicznej szkole artystycznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dotację przekazuje się na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 4. [Oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc]

1. Szkoła sporządza i przekazuje Centrum w postaci papierowej albo elektronicznej comiesięczne oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc, zwane dalej „oświadczeniem”, do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie danej części dotacji, uwzględniając:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów od początku roku kalendarzowego do miesiąca, za który jest składane oświadczenie, z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c ustawy, należy podać odpowiednio liczbę uczniów uczestniczących co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) informację o planowanej liczbie uczniów, wynikającej z dokumentacji przebiegu nauczania, w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy oświadczenie;

3) korektę liczby uczniów między stanem wykazanym w poprzednich oświadczeniach a stanem faktycznym, ze wskazaniem, którego miesiąca dotyczy korekta;

4) informację o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, sfinansowanych z dotacji, według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy, od początku roku kalendarzowego z wyodrębnieniem wydatków w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie;

5) wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, sfinansowanych w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie z udzielonej części dotacji przypadającej na ten miesiąc.

2. W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja, do oświadczenia szkoła dołącza informację o nowym rachunku bankowym wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zaświadczenia wydanego przez bank potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego szkoły.

3. W przypadku otrzymywania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4cb ustawy, w oświadczeniu szkoła odrębnie podaje informacje odnoszące się do uczniów i wychowanków internatu oraz odrębnie informacje o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, oraz wykaz wydatków odnoszących się do prowadzenia szkoły i internatu.

4. Do oświadczenia szkoła dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie poszczególnych wydatków, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. W przypadku otrzymywania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4cb ustawy, szkoła dołącza kopie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie poszczególnych wydatków odrębnie dotyczących szkoły i internatu.

5. Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Weryfikacja danych zawartych w oświadczeniu z danymi zawartymi we wniosku]

1. Centrum dokonuje weryfikacji pod względem prawidłowości i zgodności danych zawartych w oświadczeniu składanym przez szkołę, z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, Centrum, w terminie 5 dni od dnia otrzymania danego oświadczenia, informuje szkołę o uchybieniach.

3. Szkoła, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje Centrum w postaci papierowej albo elektronicznej korektę oświadczenia, uwzględniającą wskazane przez Centrum uchybienia, albo wyjaśnienia potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu.

§ 6. [Przekazanie części dotacji]

1. Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone w oświadczeniu lub korekcie oświadczenia, o której mowa w § 5 ust. 3.

2. W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji i nie prowadziła działalności edukacyjnej, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku o udzielenie dotacji.

3. W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji, ale prowadziła działalność edukacyjną, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku o udzielenie dotacji oraz załączonej do tego wniosku informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 7. [Postępowanie w przypadku nieprzekazania w terminie oświadczenia, korekty oświadczenia albo wyjaśnień]

W przypadku nieprzekazania w terminie oświadczenia, korekty oświadczenia albo wyjaśnień, o których mowa w § 5 ust. 3, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości ustalonej na podstawie ostatniego złożonego oświadczenia albo korekty oświadczenia, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 8. [Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji]

1. Szkoła sporządza i przekazuje Centrum do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, w postaci papierowej albo elektronicznej, roczne rozliczenie wykorzystania tych dotacji, zwane dalej „rozliczeniem”.

2. Rozliczenie zawiera:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów z podziałem miesięcznym, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c ustawy, należy podać roczną liczbę uczniów z podziałem miesięcznym uczestniczących co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) informację o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, sfinansowanych z dotacji, według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.

3. W przypadku otrzymywania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4cb ustawy, szkoła w rozliczeniu podaje odrębnie informacje odnoszące się do uczniów i wychowanków internatu oraz odrębnie informację o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły odnoszącą się do prowadzenia szkoły i internatu.

4. Wzór rozliczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. [Weryfikacja rozliczenia wykorzystania dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w oświadczeniach]

Centrum dokonuje weryfikacji rozliczenia wykorzystania dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w oświadczeniach złożonych przez szkołę w ciągu roku, za który szkoła rozlicza dotację, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

§ 10. [Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji]

1. Minister lub Centrum mogą przeprowadzić w szkole kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla kontrolującego, wystawione przez ministra lub Centrum, określające organ prowadzący szkołę, nazwę i adres szkoły, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.

§ 11. [Sprawdzenie zgodności pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami]

Kontrola, o której mowa w § 10 ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, danych wykazanych w składanych przez szkołę oświadczeniach oraz rozliczeniu dotacji ze stanem faktycznym.

§ 12. [Obowiązki szkoły w związku z kontrolą]

W ramach kontroli szkoła:

1) zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawia na żądanie kontrolującego dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania kontrolnego, a w szczególności dokumenty organizacji szkoły, finansowe i dotyczące przebiegu nauczania w szkole oraz umożliwia sporządzanie kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;

3) udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 13. [Protokół kontroli]

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) nazwę organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna – adres jej miejsca zamieszkania;

3) nazwę i adres szkoły;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) imię i nazwisko kontrolującego, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i potencjalne skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość udzielonej szkole dotacji;

8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;

9) wykaz załączników do protokołu;

10) informację o pouczeniu dyrektora szkoły lub osoby pełniącej jego obowiązki o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.

4. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu prowadzącego szkołę, dyrektora szkoły oraz podmiotu, który przeprowadził kontrolę.

5. Protokół kontroli sporządza się w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 14. [Zastrzeżenia do protokołu]

1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności – osoba pełniąca jego obowiązki.

2. Dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić podmiotowi, który przeprowadził kontrolę, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń podmiot, który przeprowadził kontrolę, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgłoszonych zastrzeżeń, a następnie:

1) stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu, albo

2) zarządza niezwłoczne przeprowadzenie przez osobę, która dokonywała kontroli, dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń, w tym ponownego badania dokumentów

– o czym pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia.

4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części podmiot, który przeprowadził kontrolę, przekazuje swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia oraz organowi prowadzącemu szkołę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub protokołu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając podmiotowi, który przeprowadził kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

§ 15. [Informacja w sprawie przeprowadzonej kontroli]

Centrum, w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu, sporządza informację w sprawie przeprowadzonej kontroli, którą wraz z kopią protokołu kontroli przekazuje ministrowi.

§ 16. [Przepisy stosowane w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości]

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz. 1353), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 3 stycznia 2017 r. (poz. 12)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O LICZBIE UCZNIÓW I PONIESIONYCH WYDATKACH SFINANSOWANYCH Z UDZIELONEJ CZĘŚCI DOTACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR – OŚWIADCZENIE O LICZBIE UCZNIÓW I PONIESIONYCH WYDATKACH SFINANSOWANYCH Z UDZIELONEJ CZĘŚCI DOTACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama