reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Statut Agencji Mienia Wojskowego]

Agencji Mienia Wojskowego nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie rozporządzenia]

Rozporządzenie stosuje się od dnia 17 listopada 2016 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 299), które utraciło moc z dniem 2 października 2016 r. na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260).

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 18)

STATUT AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

§ 1. Agencja Mienia Wojskowego, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Strukturę organizacyjną Agencji stanowią:

1) Biuro Prezesa Agencji, w którym funkcjonują departamenty, działy i samodzielne stanowiska pracy – wieloosobowe lub jednoosobowe;

2) oddziały regionalne Agencji, w których funkcjonują działy i samodzielne stanowiska pracy – wieloosobowe lub jednoosobowe.

2. Biuro Prezesa Agencji organizuje i koordynuje działalność Agencji oraz sprawuje obsługę Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji i Rady Nadzorczej Agencji.

3. Stanowiskami kierowniczymi w Biurze Prezesa Agencji są stanowiska zastępców Prezesa Agencji i dyrektorów departamentów.

4. Oddziały regionalne Agencji organizują pracę właściwych rzeczowo i miejscowo dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji.

5. Szczegółową organizację i tryb pracy Biura Prezesa Agencji oraz oddziałów regionalnych Agencji, a także zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny Agencji i ustalone przez Prezesa Agencji regulaminy organizacyjne oddziałów regionalnych Agencji.

§ 3. 1. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W czasie nieobecności Prezesa Agencji działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz, w zakresie powierzonych kompetencji, wyznaczony przez Prezesa Agencji zastępca Prezesa Agencji.

3. Podział zadań między Prezesa Agencji i zastępców Prezesa Agencji, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek i komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny Agencji.

4. Prezes Agencji może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji.

5. Czynności w sprawach pracy wobec Prezesa Agencji wykonuje Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Prezes Agencji wykonuje następujące zadania:

1) określa regulamin organizacyjny Agencji;

2) zatwierdza plany inwestycji budowlanych Agencji;

3) zatwierdza plany remontów i konserwacji zasobu Agencji;

4) nadzoruje i kontroluje działalność dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji;

5) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Agencji;

6) wydaje decyzje i wytyczne, w tym regulujące tryb wewnętrznego działania Agencji;

7) decyduje o utworzeniu, łączeniu, przystąpieniu i przejęciu, na podstawie odrębnych przepisów, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa społecznego oraz decyduje o wniesieniu mienia, w tym także jako wkładu niepieniężnego, do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, które realizują zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

8) w spółkach, w których Agencja posiada udziały lub akcje stanowiące własność Skarbu Państwa, wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza oraz sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością tych spółek;

9) występuje do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu;

10) ustala procedury przechowywania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w kraju i za granicą;

11) nadzoruje realizację obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa na rzecz przedsiębiorców, którzy realizują zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

12) akceptuje przyjęcie dotacji, darowizny, spadku lub zapisu;

13) udziela zamówień publicznych dla Biura Prezesa Agencji i oddziałów regionalnych Agencji;

14) rozstrzyga spory o właściwość między dyrektorami oddziałów regionalnych Agencji;

15) ustala regulamin wynagrodzeń i nagród pracowników Agencji.

§ 5. 1. Wykaz oddziałów regionalnych Agencji oraz ich właściwość miejscową określa załącznik do statutu.

2. Pracami oddziałów regionalnych Agencji kierują dyrektorzy oddziałów, którzy reprezentują Agencję w zakresie rzeczowej i miejscowej właściwości oddziałów, stosownie do postanowień niniejszego statutu i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Agencji.

3. W czasie nieobecności dyrektora oddziału regionalnego Agencji działalnością oddziału kieruje i reprezentuje na zewnątrz zastępca dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

§ 6. Oddział regionalny Agencji wykonuje następujące zadania:

1) realizuje przejmowanie mienia zgodnie z planem przekazywania tego mienia na dany rok kalendarzowy i gospodaruje nim zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy, w tym:

a) porządkuje stan prawny przejętego mienia,

b) prowadzi ewidencję mienia,

c) utrzymuje i ochrania mienie do czasu jego zagospodarowania;

2) opracowuje projekt planu inwestycji budowlanych oddziału;

3) opracowuje projekt planu remontów i konserwacji zasobu oddziału;

4) realizuje zatwierdzony przez Prezesa Agencji plan inwestycji budowlanych;

5) realizuje zatwierdzony przez Prezesa Agencji plan remontów i konserwacji zasobu oddziału;

6) administruje zasobem nieruchomości oddziału regionalnego Agencji i sprawuje nadzór nad administrowaniem realizowanym w trybie zleconym;

7) organizuje zakwaterowanie przez tworzenie i utrzymywanie bazy internatowej i wydzielanie kwater oraz najem lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie;

8) odpowiada za opróżnienie lokalu przez osoby, które samowolnie zajęły ten lokal, bez obowiązku dostarczenia innego lokalu;

9) zawiera umowy leasingu i najmu lokali mieszkalnych z osobami trzecimi na potrzeby zakwaterowania żołnierzy zawodowych;

10) zawiera umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

11) nieodpłatnie przejmuje od Skarbu Państwa, w tym od jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nieruchomości, które mogą być zagospodarowane lub przeznaczone do obrotu w celu realizacji zadań Agencji;

12) sprzedaje lub dokonuje zamiany, darowizny nieruchomości, oddaje je w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie oraz ustanawia i nabywa ustanowione na nich ograniczone prawa rzeczowe;

13) dokonuje na potrzeby Agencji zakupu nieruchomości, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;

14) nieodpłatnie przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowe, budynki i lokale oraz budowle i urządzenia infrastruktury, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;

15) dokonuje innych czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości;

16) przyjmuje, w drodze umowy najmu, zasób mieszkaniowy od towarzystw budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję;

17) przekazuje nieruchomości, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 6 ustawy, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260);

18) dokonuje kontroli kwater i lokali mieszkalnych w zakresie zamieszkiwania w nich osób uprawnionych.

Załącznik do statutu Agencji Mienia Wojskowego

WYKAZ ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Lp.

Nazwa oddziału

Nazwa województwa

Nazwa miasta, powiatu i gminy

1

2

3

4

1

Oddział Regionalny w BYDGOSZCZY

kujawsko-pomorskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

łódzkie

miasta na prawach powiatu Łódź i Skierniewice, powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, rawski, skierniewicki, zduńskowolski i zgierski

mazowieckie

miasto na prawach powiatu Płock i powiaty: gostyniński i płocki

pomorskie

gmina Debrzno w powiecie człuchowskim

wielkopolskie

powiaty: chodzieski, pilski i złotowski, z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek

2

Oddział Regionalny w GDYNI

pomorskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem gminy Debrzno w powiecie człuchowskim

zachodniopomorskie

powiat sławieński

3

Oddział Regionalny w KRAKOWIE

łódzkie

miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski, powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, wieluński i wieruszowski

małopolskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

śląskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

świętokrzyskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

4

Oddział Regionalny w LUBLINIE

lubelskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

mazowieckie

miasta na prawach powiatu Radom i Siedlce, powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki i zwoleński oraz gmina Trojanów w powiecie garwolińskim

podkarpackie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

5

Oddział Regionalny w OLSZTYNIE

warmińsko-mazurskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

podlaskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

mazowieckie

Miasto na prawach powiatu Ostrołęka, powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski i żuromiński

6

Oddział Regionalny w POZNANIU

łódzkie

powiat sieradzki

wielkopolskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego

7

Oddział Regionalny w SZCZECINIE

wielkopolskie

gminy Jastrowie i Okonek w powiecie złotowskim

zachodniopomorskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów sławieńskiego i myśliborskiego

8

Oddział Regionalny w WARSZAWIE

mazowieckie

miasto stołeczne Warszawa na prawach powiatu i powiaty: garwoliński z wyjątkiem gminy Trojanów, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i żyrardowski

9

Oddział Regionalny we WROCŁAWIU

dolnośląskie

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatu głogowskiego i gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim

opolskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

10

Oddział Regionalny w ZIELONEJ GÓRZE

dolnośląskie

powiat głogowski, gmina Osiecznica w powiecie bolesławieckim

lubuskie

wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

zachodniopomorskie

powiat myśliborski

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama