reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 767), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. poz. 1985).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. poz. 1985), które stanowią:

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 zostały zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K (2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K (2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 i sprostowaniem nr C (2012) 4173 do decyzji Komisji K (2011) 9789 (wersja ostateczna) zmieniającej decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C (2014) 1663 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającą decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 14 grudnia 2016 r. (poz. 27)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
1)

z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej w ramach Działania I.2. Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, zwanego dalej „Programem”.

2. Pomoc finansowa może być udzielona podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego z przeznaczeniem na rozwój instrumentów inżynierii finansowej.

3. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój instrumentów inżynierii finansowej, zwanego dalej „wsparciem na rozwój instrumentów inżynierii finansowej”, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia tym wsparciem, przekazywanego na podstawie umowy o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej.

4. Umowa o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej zawiera w szczególności postanowienia, o których mowa w art. 43 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006”.

5. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój instrumentów inżynierii finansowej są wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi wsparcia nie przysługuje prawo do zwrotu lub obniżenia należnego podatku od towarów i usług.

6. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem na rozwój instrumentów inżynierii finansowej poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie wsparcia – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, otrzymujący od Agencji wsparcie na rozwój instrumentów inżynierii finansowej;

2) ekwiwalencie dotacji brutto – należy przez to rozumieć wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku i obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

4) instrumentach inżynierii finansowej – należy przez to rozumieć wyodrębnione księgowo fundusze, które są utworzone w celu stwarzania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie ze swoich środków poręczeń lub pożyczek i których wypracowane zyski przeznaczane są na cele związane z utworzeniem tych funduszy, zarządzane w szczególności przez:

a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260),

b) banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826),

c) podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie poręczeń lub pożyczek,

d) konsorcja podmiotów, o których mowa w lit. a–c;

5) Polsce Wschodniej – należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;

6) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948, 1954 oraz z 2017 r. poz. 5);

7) umowie o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu realizowanego przez beneficjenta wsparcia w ramach Programu, zawartą pomiędzy Agencją a beneficjentem wsparcia.

Rozdział 2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania I.2. Instrumenty inżynierii finansowej

§ 3. 1. Wsparcie na rozwój instrumentów inżynierii finansowej może być udzielone przez Agencję beneficjentowi wsparcia pod warunkiem, że:

1) projekt dotyczy prowadzenia działalności poręczeniowej lub pożyczkowej wyłącznie wobec mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają siedzibę w Polsce Wschodniej;

2) beneficjent wsparcia zobowiąże się do zorganizowania i przeprowadzenia, na podstawie regulaminu konkursu zaakceptowanego przez Agencję, procedury konkursowej, w ramach której wyłonione zostaną instrumenty inżynierii finansowej prowadzące działalność, o której mowa w pkt 1.

2. Wsparcie na rozwój instrumentów inżynierii finansowej może być udzielone do wysokości 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 4. Podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej wyłonionymi w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, mogą udzielać pomocy de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013”, i w niniejszym rozporządzeniu oraz z zachowaniem zasad wynikających z:

1) art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.4))5), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady nr 1083/2006”;

2) art. 43 i 44 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006.

§ 5. Pomoc de minimis może być udzielana w formie:

1) poręczenia – pomoc udzielana w tej formie wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto;

2) pożyczki – pomoc udzielana w tej formie wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu art. 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 6. Pomoc de minimis w formie poręczenia może być udzielona na warunkach określonych w art. 4 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 7. Nie stanowi pomocy de minimis udzielanie:

1) poręczeń spłaty kredytów lub innych zobowiązań finansowych, jeżeli poręczenia te dotyczą mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, w rozumieniu komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.6))7), i obejmują nie więcej niż 80% niespłaconego kredytu lub innego zobowiązania finansowego, a kredyty lub inne zobowiązania:

a) zostały udzielone przy zastosowaniu bezpiecznej stawki rocznej w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10),

b) są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej;

2) pożyczek, jeżeli są udzielane mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom niespełniającym kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, w rozumieniu komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, i są oprocentowane według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

§ 8. 1. Pomoc de minimis może być udzielona mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom we wszystkich sektorach z wyjątkiem przypadków określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

2. Pomoc de minimis udzielona w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych jednemu przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, nie może przekraczać maksymalnego pułapu pomocy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

3. Pomoc de minimis podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

4. Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia:

1) zaświadczenia albo oświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 9. W celu tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie poręczeń lub pożyczek mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom podmiotom zarządzającym instrumentami inżynierii finansowej wyłonionymi w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, mogą być przyznawane zachęty, o których mowa w art. 44 zdanie drugie rozporządzenia Rady nr 1083/20065) oraz art. 43 ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006.

Rozdział 3

Tryb udzielania wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania I.2. Instrumenty inżynierii finansowej

§ 10. 1. Agencja udziela w ramach Programu wsparcia na realizację projektów indywidualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zamieszczonych na liście, o której mowa w art. 28 ust. 1a tej ustawy.

2. Agencja powiadamia pisemnie beneficjentów wsparcia odpowiedzialnych za opracowanie projektów indywidualnych o obowiązku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w terminie wskazanym w powiadomieniu, nie krótszym niż 30 dni.

3. Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej, według kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 przez Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Po zakończeniu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej Agencja przekazuje Instytucji Zarządzającej Programem informację dotyczącą wyników oceny oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji.

5. Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą Programem Agencja:

1) ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do udzielenia wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej;

2) pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej;

3) w przypadku zatwierdzenia projektu zawiera z beneficjentem wsparcia umowę o udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 11. 1. Wsparcie na rozwój instrumentów inżynierii finansowej może być udzielane przez Agencję do dnia 31 grudnia 2015 r.

2.8) Pomoc de minimis może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom do dnia 31 marca 2017 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia9).


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 zostały zaakceptowane decyzją Komisji Europejskiej nr K (2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 250 z 23.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2010, str. 62, Dz. Urz. UE L 317 z 30.11.2011, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 29.04.2015, str. 41.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 239 z 01.09.2006, str. 248, Dz. Urz. UE L 411 z 30.12.2006, str. 6, Dz. Urz. UE L 145 z 07.06.2007, str. 38, Dz. Urz. UE L 301 z 12.11.2008, str. 40, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 19, Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 10, Dz. Urz. UE L 158 z 24.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 112 z 24.02.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 133 z 23.05.2012, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 253 i 256.

5) Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

6) Zmiany wymienionego komunikatu zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3 oraz Dz. Urz. UE C 296 z 02.10.2012, str. 3.

7) Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) zostały zastąpione przez Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. poz. 1985), które weszło w życie z dniem 28 listopada 2015 r.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 października 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama