| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego

Na podstawie art. 1571 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, zwanej dalej „spółką”;

2) sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki oraz dokonywania innych czynności w tym systemie;

3) wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę spółki oraz osób podpisujących listę wspólników i oświadczenie o wniesieniu wkładu na pokrycie kapitału zakładowego (dane umożliwiające weryfikację tożsamości).

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym;

2) koncie – rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;

3) haśle – rozumie się przez to poufne dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym.

§ 3. [Założenie konta w systemie teleinformatycznym]

1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po podaniu imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

2. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane, o których mowa w ust. 1.

3. Warunki, jakie powinno spełniać hasło, są udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

4. W przypadku utraty hasła użytkownik może wnioskować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o jego zmianę. Po potwierdzeniu dotychczasowego adresu poczty elektronicznej oraz po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na losowo wybrane pytanie kontrolne użytkownik określa nowe hasło, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3.

§ 4. [Ustalenie, że dane podane przez użytkownika przy rejestracji konta są nieprawdziwe lub nieaktualne]

W razie ustalenia przez administratora systemu, że dane podane przez użytkownika przy rejestracji konta są nieprawdziwe lub nieaktualne, blokuje on konto, o czym zawiadamia użytkownika, przesyłając informację na podany adres poczty elektronicznej.

§ 5. [Uwierzytelnienie użytkownika w systemie teleinformatycznym]

1. Konto jest udostępniane wyłącznie po uwierzytelnieniu użytkownika w systemie teleinformatycznym.

2. Uwierzytelnienie użytkownika w systemie teleinformatycznym następuje na podstawie podanego adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

3. Każdy użytkownik dokonuje czynności w systemie teleinformatycznym przy użyciu zasobów i funkcjonalności udostępnionych w ramach jego własnego konta.

§ 6. [Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP]

1. Do podjęcia czynności w systemie teleinformatycznym wykorzystuje się udostępniony w systemie wzorzec albo formularz, a następnie użytkownicy uprawnieni do podpisu podpisują dokument w systemie teleinformatycznym przez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. Umowa spółki, lista wspólników oraz oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisane w systemie teleinformatycznym także przez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 7.

3. Do chwili złożenia podpisu przez wszystkich uprawnionych użytkowników treść dokumentu może być zmieniana.

§ 7. [Podpis elektroniczny]

1. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 6 ust. 2, składa się przez podanie hasła.

2. Do złożenia podpisu elektronicznego wymaga się jego uprzedniej aktywacji w systemie teleinformatycznym przez podanie następujących informacji:

1) imienia i nazwiska;

2) numeru PESEL, jeżeli dana osoba go posiada, a w razie nieposiadania numeru PESEL – nazwy dokumentu tożsamości, jego numeru, organu wydającego dokument ze wskazaniem jego siedziby i państwa wydania dokumentu;

3) adresu do korespondencji.

§ 8. [Podpisujący dokument]

1. Podpisujący dokument, o którym mowa w § 6, wskazuje, czy podpis składa się we własnym imieniu, czy też w imieniu innego podmiotu, i oznacza ten podmiot przez określenie:

1) imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy;

2) numeru PESEL, jeżeli dany podmiot go posiada, a w razie nieposiadania numeru PESEL – nazwy dokumentu tożsamości, jego numeru, nazwy organu wydającego dokument ze wskazaniem jego siedziby i państwa wydania dokumentu;

3) numeru KRS lub numeru w innym rejestrze, w którym dany podmiot jest wpisany, wraz ze wskazaniem nazwy tego rejestru.

2. Podpisujący dokument, o którym mowa w § 6, w imieniu innej osoby wskazuje podstawę umocowania.

3. Jeżeli podstawą umocowania jest działanie w charakterze członka organu lub wspólnika reprezentującego handlową spółkę osobową, określa się również sposób reprezentacji podmiotu przez organ lub sposób reprezentacji spółki.

4. Jeżeli podstawą umocowania jest przedstawicielstwo ustawowe, wskazuje się jego podstawę.

5. Jeżeli podstawą umocowania jest pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, wypełnia się oświadczenie wskazujące fakt udzielenia pełnomocnictwa, z określeniem podmiotu, który go udzielił, osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa w charakterze reprezentantów podmiotu, jeżeli pełnomocnictwo nie dotyczy działania w imieniu osoby fizycznej, daty udzielenia pełnomocnictwa, jego zakresu. Oświadczenie pełnomocnika dołącza się do dokumentu, którego dotyczy.

6. Jeżeli podstawą umocowania jest pełnomocnictwo udzielone w systemie teleinformatycznym do czynności związanych z utworzeniem spółki, podlega ono wskazaniu przy podejmowaniu czynności, której dotyczy.

§ 9. [Dostęp do dokumentów]

Do dokumentów, o których mowa w § 6, ma dostęp każdy użytkownik uprawniony do ich sporządzenia i podpisania.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2017 r.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz. U. poz. 420 i 1628), które na podstawie art. 385 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »